Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu.

AKTUALNO

Ni obvestil.

Naloge študentskega sveta:

1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku.

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2022/23 sestavljajo:

emina jurić

EMINA JURIĆ

Predsednica študentskega sveta
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč

E-pošta: eminajuric84@gmail.com

Sem študentka 3. letnika dodiplomskega študija smeri Psihosocialna pomoč. Ambiciozna oseba z visoko željo po novih izzivih in novem učenju z občutkom do sočloveka. Stremim k pozitivni naravnanosti in vedno usmerjena v iskanje rešitev. Zavedam se pomena medsebojnega povezovanja, saj je le ta ključ do uspešnega in zadovoljujočega delovanja in sodelovanja znotraj ustanove. Moč je v skupini, združimo jo.

nejc_skof

NEJC ŠKOF

Podpredsednik študentskega sveta
Študent I. stopnje Socialni menedžment

Sem študent 1. letnika dodiplomskega programa Socialni menedžment. V študentski svet sem se vključil, ker želim aktivno sodelovati pri oblikovanju študija in obštudijskih dejavnosti.  Verjamem, da lahko s svojimi idejami prispevam k ustvarjanju kvalitetnejših pogojev za študij na naši fakulteti. 

niki_toroš

NIKI TOROŠ

Tajnica študentskega sveta
Študentka II. stopnje Medkulturni menedžment 

E-pošta: toross.niki@gmail.com

Sem študentka 1. letnika magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment in z letošnjim letom tudi članica Študentskega sveta FUDŠ. Vlogo članice študentskega sveta ter drugih organov FUDŠ sem z veseljem sprejela, saj jo dojemam kot priložnost za intenzivnejše povezovanje študentov s fakulteto. V tem mandatu si bom prizadevala za aktivno in permanentno izmenjavo mnenj in predlogov med študenti in organi fakultete, katere cilj bo izboljšanje študijskih programov in vsebin. Sem komunikativna in odprta, rada pomagam in prisluhnem vsakomur, ki potrebuje mojo pomoč ali nasvet. Zaposlena sem kot samostojna strokovna delavka v javni gospodarski družbi.

Boštjan Žabar

BOŠTJAN ŽABAR

Član
Študent 1. letnika podiplomskega doktorskega študija Sociologija

E-pošta: bostjan.zabar@gmail.com

Sem študent 1. letnika doktorskega programa Sociologija. Kot dodiplomski študent na programu Uporabne družbene študije sem imel priliko spoznati študij na Fakulteti za uporabne družbene študije. Po opravljeni diplomi pa sem tudi nadaljeval in zaključil študij na magistrski smeri Medkulturni menedžment. Tutorstvo izvajam že tretje leto zapored. Rad pomagam drugim študentom, saj menim, da se včasih prav mi študentje lahko med sabo veliko naučimo; ne samo iz razumevanja teorij, ampak tudi iz spoznavanja realnih in praktičnih izkušenj.

Rok Bratina_2020

ROK BRATINA

Član
Študent 2. letnika doktorskega študija Sociologija

E-pošta: rok.bratina@fuds.si

Sem študent 2. letnika doktorskega programa Sociologije. Hkrati sem tudi asistent številnih predmetih tako na dodiplomski kot tudi magistrski stopnji. Za članstvo v Študentskem svetu sem se odločil, ker čutim, da lahko to dvojno vlogo učinkovito uporabim tudi v tem organu. Če ne drugega sem lahko “kanal” za posredovanje predlogov in vsakodnevnih izzivov, s katerimi se srečujejo študenti.  To bo sicer moja druga izkušnja s članstvom v Študentskem svetu. V študijskem letu 2018/19 sem bil tudi že predsednik. 

lea_cok

LEA COK

Članica
Študentka III: stopnje Strateško komuniciranje 

Sem velika ljubiteljica ljudi, radovedna in komunikativna. Rada spoznavam različna področja od umetnosti do znanosti, zato sem se letos odločila za doktorski študij Strateško komuniciranje in management. Svoj prispevek v študentskem svetu vidim v povezovanju s študenti za študente, motiviranju in deljenju kreativnih idej za izboljšanje kakovosti delovanja naše fakultete.

Peter Ferfoglia 2022

PETER FERFOGLIA

Član
Študent III. stopnje Sociologija

Sem strokovni svetovalec/asistent na dodiplomskem študiju. S svojo prisotnostjo in članstvom v Študentskem svetu nameravam prisluhniti vašim besedam in jih posredovati kolegom in organom tako, da bomo vsi skupaj uspešnejši in vedno bolj ponosni na našo univerzitetno in širšo skupnost. Svoj status študenta rad povezujem s sociološkim raziskovanjem in udejstvovanjem, menedžmentom in podjetniškim svetovanjem. Čeprav sem po izobrazbi inženir, so mi najbolj pri srcu medosebni odnosi in čustva. Za doktorske študente sem tudi tutor študent.

andraž_konc

ANDRAŽ KONC

Član
Študent II. stopnje Medkulturni menedžment

Sem 23-letni študent 1. letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment, pred tem pa sem diplomiral iz poslovne ekonomije. Letos pa bom prvič tudi član študentskega sveta in upravnega odbora. To funkcijo sem sprejel, saj  se mi zdi, da bom lahko v tej vlogi pridobil kar nekaj novih izkušenj. Aktivno sodelovanje v organih fakultete je zame bistvenega pomena za vzajemno sooblikovanje prihodnosti fakultete.

nina_baša

NINA BAŠA

Članica
Študentka II. stopnje Psihosocialno svetovanje

V letu 2022/23 sem se prvič vključila kot članica študentskega sveta. To je tudi moj prvi letnik in začetek sodelovanja s FUDŠ. O sebi menim, da sem zelo odprta oseba, pripravljena sodelovati in poslušati. Menim, da je znanje nekaj, kar ti nihče ne more vzeti in da se nikdar ne nehamo zares učiti. Zato sem pri svojih 42 letih spet študentka. Moje glavno področje dela so mladi, razumevanje mladih, poslušanje, spremljanje… rada sem ob njih, ko jim je težko in ko rastejo. Sem tudi mama štirim puncam, tako imam tudi doma izzive v odnosih. Lovim ravnotežje med delom, domom, študijem, sprostitvijo. Vključitev v ŠS mi predstavlja izziv, vpogled v delovanje fakultete pa tudi odgovornost. Fakulteta lahko pridobiva na ugledu, raste in se razvija prav s dobrim počutjem študentov, sprejetostjo, možnostjo sodelovanja in soustvarjanja.

pustavrh_silva

SILVA PUSTAVRH 

Članica
Študentka I. stopnje Socialni menedžment 

Sem študentka 1. letnika, Socialni menedžment, za študij sem se odločila predvsem zaradi želje po pridobivanju novega znanja in hkrati nadgraditi svoje dosedanje delovne izkušnje. Letos se prvič vključujem v študentski svet, pomembno se mi zdi povezovanje med študenti in fakulteto, prav tako medsebojno sodelovanje in pomoč pri samem študiju. V življenju se mi zdi pomemben tudi osebnosti razvoj na vseh ostalih področjih. Študij na Fakulteti bo za gotovo prispeval k temu, da prav vsako novo pridobljeno znanje, ali izkušnjo, ki jo lahko delimo študenti med seboj, s prijatelji ali sodelavci, prenesemo še v nadaljnje korake tudi v prakso. 

Lucija_Siftar

LUCIJA ŠIFTAR 

Članica
Študentka II. stopnje Mediji in novinarstvo 

Odločila sem se, da bom v času svojega študija na FUDŠ-u maksimalno angažirana tudi v – recimo temu – obštudijskih dejavnostih. Kot eno izmed teh dojemam tudi Študentski svet. V študentskem svetu sem prvič. Prav tako sem prvič članica katerekoli od komisij fakultete; v študijskem letu 2022/23 je to Komisije za študijske in študentske zadeve. Na obe vlogi gledam kot na zanimiv izziv. Aktivno sodelovanje študentov v organih fakultete se mi zdi bistvenega pomena za naše prijetno sobivanje na tej fakulteti. Z veseljem bom fakulteti posredovala predloge svojih sošolk in sošolcev za morebitne izboljšave oziroma še kvalitetnejši študijski program.

Na FUDŠ-u sem študentka magistrskega programa Mediji in novinarstvo.

Predstavniki študentov v delovnih telesih fakultete

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Rok Bratina, Peter
Ferfoglia in Boštjan Žabar

UPRAVNI ODBOR

1

Andraž Konc

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Lucija Šiftar

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Lea Cok

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Niki Toroš

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Silva
Pustavrh

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Emina Jurić

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Lea Cok

KOMISIJA ZA PODELITEV NASLOVOV IN PRIZNANJ

1

Nejc Škof