Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu.

AKTUALNO

Naloge študentskega sveta:

1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku.

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2021/22 sestavljajo:

Jaka Kovačič

JAKA KOVAČIČ
Predsednik študentskega sveta
Študent II. stopnje Psihosocialno svetovanje

E-pošta: [email protected]

Sem študent 2. letnika magistrskega programa Psihosocialno svetovanje in sem že drugo leto zapored član študentskega sveta. Želel sem biti glas študentov, tako da sem predstavljal skupne interese, želje, predloge in izzive v zvezi s študijskim programom. Vesel sem, da nam skupaj uspeva ustvarjati vse kvalitetnejši študijski program in da k temu skupaj stremimo tudi letos. 

francesca iancig

FRANCESCA IANCIG
Podpredsednica študentskega sveta
Študentka 1. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment

Sem študentka 1. letnika magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment, poleg tega pa sem letos tudi prvič članica Študentskega sveta. To vlogo sem z veseljem sprejela in nanjo gledam kot na zanimiv izziv, saj menim, da je aktivno sodelovanje v organih fakultete bistvenega pomena za skupno sooblikovanje prihodnosti ustanove.

MATIC HORVAT
Tajnik študentskega sveta
Študent 2. letnika Medkulturni menedžment

E-pošta: [email protected]com

Sem študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment, poleg tega pa sem letos tudi prvič član Študentskega sveta. Za sodelovanje v Študentskem svetu sem se odločil, ker se mi zdi, da je študentska skupnost premalo povezana in bi tako rad prispeval k večji povezanosti študentov.

Boštjan Žabar

BOŠTJAN ŽABAR
Član
Študent 1. letnika podiplomskega doktorskega študija Sociologija

E-pošta: [email protected]

Sem študent 1. letnika doktorskega programa Sociologija. Kot dodiplomski študent na programu Uporabne družbene študije sem imel priliko spoznati študij na Fakulteti za uporabne družbene študije. Po opravljeni diplomi pa sem tudi nadaljeval in zaključil študij na magistrski smeri Medkulturni menedžment. Tutorstvo izvajam že tretje leto zapored. Rad pomagam drugim študentom, saj menim, da se včasih prav mi študentje lahko med sabo veliko naučimo; ne samo iz razumevanja teorij, ampak tudi iz spoznavanja realnih in praktičnih izkušenj.

Rok Bratina_2020

ROK BRATINA
Član
Študent 2. letnika doktorskega študija Sociologija

Tutor za 1. letnik doktorskega programa Sociologije

E-pošta: [email protected]

Sem študent 2. letnika doktorskega programa Sociologije. Hkrati sem tudi asistent številnih predmetih tako na dodiplomski kot tudi magistrski stopnji. Za članstvo v Študentskem svetu sem se odločil, ker čutim, da lahko to dvojno vlogo učinkovito uporabim tudi v tem organu. Če ne drugega sem lahko “kanal” za posredovanje predlogov in vsakodnevnih izzivov, s katerimi se srečujejo študenti.  To bo sicer moja druga izkušnja s članstvom v Študentskem svetu. V študijskem letu 2018/19 sem bil tudi že predsednik. 

Tamara Goričanec

TAMARA GORIČANEC
Članica
Študentka 3. letnika letnika dodiplomskega študija Psihosocialna pomoč

Sem 37-letna študentka 3. letnika Psihosocialne pomoči. Tutorstvo opravljam že drugo leto, zanj pa sem se odločila, ker rada pomagam in spoznavam nove ljudi ter sklepam prijateljstva. Z nekaterimi lanskimi tutorandi sem še vedno v stiku.

Peter Ferfoglia 2022

PETER FERFOGLIA
Član
Študent 2. letnika podiplomskega doktorskega študija Sociologija

Od začetka svojega univerzitetnega študija sem ponosno izvoljen in vključen v študentsko predstavništvo, ali kot član senata ali kot član študentskega sveta ter drugih organov (letos drugič v ŠS-FUDŠ). Na naši univerzi, kjer sem študent 2. letnika doktorskega programa Sociologije ter strokovni svetovalec-asistent na dodiplomskem študiju, nameravam s svojo prisotnostjo biti podporni glas in inovatorski element. Svoj status študenta z že desetletnim poučevanjem rad povezujem s sociološkim raziskovanjem in udejstvovanjem, menedžmentom in podjetniškim svetovanjem. 

Predstavniki študentov v delovnih telesih fakultete

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Matic Horvat, Jaka Kovačič, Francesca Iancig

UPRAVNI ODBOR

1

Boštjan Žabar

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Matic Horvat

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Rok Bratina

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Peter Ferfoglia

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Boštjan Žabar

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Tamara Goričanec

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Rok Bratina

KOMISIJA ZA PODELITEV NASLOVOV IN PRIZNANJ

1

Francesca Iancig