Študentski svet

Študentski svet (ŠS) je organ študentov fakultete, ki zastopa interese študentov, v svojem delovanju je strokoven, neodvisen in nepristranski. ŠS FUDŠ sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik in predstavniki študijskih programov. Mandat članov ŠS traja eno leto. ŠS FUDŠ vsako leto v prvi polovici oktobra na podlagi sklepa dekana razpiše volitve, šteje pa osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji ŠS, katero skliče dotedanji predsednik, člani izvolijo predsednika ter podpredsednika, ki bosta zastopala in predstavljala študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu, prav tako ga seznani z rezultati volitev ter obvesti o članih ŠS do 15. novembra istega leta.

AKTUALNO

Ni obvestil.

Naloge študentskega sveta:

1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku.

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2023/24 sestavljajo:

NIKI TOROŠ-SLIKA (1)

NIKI TOROŠ

Predsednica študentskega sveta
Študentka II. stopnje Medkulturni menedžment  

E-pošta: toross.niki@gmail.com

Sem študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment in že drugo leto zapored del Študentskega sveta FUDŠ. Vlogo predsednice študentskega sveta ter članice drugih organov FUDŠ sem z veseljem sprejela, saj jo dojemam kot priložnost za intenzivnejše povezovanje študentov s fakulteto. V tem mandatu si bom prizadevala za aktivno in permanentno izmenjavo mnenj in predlogov med študenti in organi fakultete, katere cilj bo izboljšanje študijskih programov ter vsebin. Sem ambiciozna, komunikativna in odprta, rada pomagam in prisluhnem vsakomur, ki potrebuje mojo pomoč ali nasvet. Zaposlena sem v javni gospodarski družbi in sem tudi predsednica sindikata družbe.

nejc_skof

NEJC ŠKOF

Podpredsednik študentskega sveta
Študent I. stopnje Socialni menedžment

Sem študent drugega letnika programa Socialni menedžment in že drugo leto služim kot podpredsednik študentskega sveta. Moje vključevanje v študentski svet izhaja iz globoke želje po aktivnem sodelovanju pri oblikovanju študijskega procesa in razvoju obštudijskih dejavnosti. Moja predanost tej vlogi se kaže skozi prizadevanje za ustvarjanje boljših pogojev študija in izboljšanje študentske izkušnje na naši fakulteti. Verjamem, da moje ideje in iniciative pomagajo graditi močnejšo, bolj vključujočo akademsko skupnost. Moj cilj je še naprej delovati kot most med študentskimi potrebami in fakultetno administracijo, zagotavljajoč, da so študentski glasovi slišani in upoštevani.

Processed with VSCO with  preset

PIA BROLIH DJILAS 

Tajnica študentskega sveta
Študentka II. stopnje Psihosocialnega svetovanja

E-pošta: pia.brolih@gmail.com

Sem študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa Psihosocialno svetovanje. Na fakulteti sem pridobila naziv diplomantke psihosocialne pomoči, hkrati pa leta izkušenj aktivnega sodelovanja s fakulteto. Vse omenjeno me je še bolj povezalo s študenti, profesorji in z ostalimi strokovnimi delavci. Fakulteti sem izjemno hvaležna, saj mi omogoča rast tako na strokovnem kot tudi osebnem področju. Ravno zato se mi zdi pomembno, da sem se pred zaključkom študija vključila v Študentski svet, kjer lahko z ostalimi kolegi pripomoremo h kvalitetnemu delovanju fakultete. Menim, da lahko z roko v roki kreiramo uspešno in varno okolje, tako za študente kot ostale strokovne delavce.

Boštjan Žabar

BOŠTJAN ŽABAR

Član
Študent 3. letnika podiplomskega doktorskega študija Sociologija

E-pošta: bostjan.zabar@gmail.com

Sem študent 3. letnika doktorskega programa Sociologija. Kot dodiplomski študent na programu Uporabne družbene študije sem imel priliko spoznati študij na Fakulteti za uporabne družbene študije. Po opravljeni diplomi pa sem tudi nadaljeval in zaključil študij na magistrski smeri Medkulturni menedžment. Rad pomagam drugim študentom, saj menim, da se včasih prav mi študentje lahko med sabo veliko naučimo; ne samo iz razumevanja teorij, ampak tudi iz spoznavanja realnih in praktičnih izkušenj.

Peter Ferfoglia 2022

PETER FERFOGLIA

Član
Študent III. stopnje Sociologija

V svoji vlogi študenta in obenem sodelavca/asistenta na FUDŠ nameravam prisluhniti vašim potrebam in vaš glas predstaviti kolegom in organom fakultete. Skupaj z vami želim izoblikovati uspešno in ponosno fakultetno skupnost. Moje znanje in interesi zajemajo sociološko raziskovanje, menedžment ter podjetniško svetovanje, kljub moji inženirski izobrazbi. Poudarjam pomen medosebnih odnosov in čustev. Kot tutor študentov na doktorskem programu se posvečam tudi podpori študentom na tej stopnji študija. Letos sem aktiven član Komisije za znanstveno in raziskovalno delo ter Komisije za etičnost raziskovanja znotraj Študentskega sveta.

andraž_konc

ANDRAŽ KONC

Član
Študent 2. letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment

Sem 24-letni študent 2. letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment, pred tem pa sem diplomiral iz poslovne ekonomije. Letos bom drugo leto zapored tudi član študentskega sveta. To funkcijo sem sprejel, saj  se mi zdi, da bom lahko v tej vlogi pridobil kar nekaj novih izkušenj, ki jih bom lahko izkoristil na nadaljnji karierni poti. Aktivno sodelovanje v organih fakultete je zame bistvenega pomena za vzajemno sooblikovanje prihodnosti fakultete.

Lucija_Siftar

LUCIJA ŠIFTAR 

Članica
Študentka II. stopnje Mediji in novinarstvo 

Odločila sem se, da bom v času svojega študija na FUDŠ-u maksimalno angažirana tudi v – recimo temu – obštudijskih dejavnostih. Kot eno izmed teh dojemam tudi Študentski svet. V študentskem svetu sem drugo leto zapored. Prav tako sem drugič članica katerekoli od komisij fakultete; v študijskem letu 2023/24 je to Komisije za kadrovske zadeve. Na obe vlogi gledam kot na zanimiv izziv. Aktivno sodelovanje študentov v organih fakultete se mi zdi bistvenega pomena za naše prijetno sobivanje na tej fakulteti. Z veseljem bom fakulteti posredovala predloge svojih sošolk in sošolcev za morebitne izboljšave oziroma še kvalitetnejši študijski program.

Na FUDŠ-u sem študentka 2. letnika magistrskega programa Mediji in novinarstvo.

JELENA ĐUKIĆ

JELENA ĐUKIĆ

Članica
Študentka 1. letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment 

Sem Jelena Đukić. Prihajam iz Bosne in Hercegovine. Diplomirala sem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Trenutno sem študentka 1. letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment. Sem komunikativna in kreativna, zvesta odkrivanju novih obzorij in spoznavanju zanimivih ljudi. Poleg tega se z veseljem soočam z novimi izzivi v življenju, saj verjamem, da vsak izziv prinaša priložnost za osebno rast. Rada pomagam drugim, saj me izpopolnjuje občutek, da lahko prispevam k pozitivnemu okolju in skupnosti. Letos sem se prvič vključila v študentski svet z namenom širjenja svojih obzorij in pomoči sošolcem pri reševanju problemov. Zelo sem navdušena, da sem postala članica študentskega sveta, saj mi to omogoča aktivno vključevanje v študentsko življenje ter soustvarjanje prijetnega okolja za vse. Dajmo skupaj naredit ta študijski cirkus še bolj zabaven!

STEFAN SIMENUOVIĆ

STEFAN SIMENUOVIĆ 

Član
Študent 2. letnika Socialnega menedžmenta  

Moje ime je Stefan Simeunović in sem študent drugega letnika Socialnega menedžmenta. Prihajam iz Bosne in Hercegovine. V študentski svet sem se prijavil, ker želim biti medij med študenti in fakulteto. Moj cilj je s svojim skromnim prispevkom v študentskem svetu polepšati študentske dni in bivanje vsem študentom naše fakultete. Želim si, da zaključimo izobraževanje na najboljši možen način in da postanemo bolj izobraženi ter bogatejši za množico znanj in veščin. Če imate kakršnokoli zahtevo, predlog ali problem v povezavi s fakulteto, mi lahko pišete na e-mail in vam bom z veseljem odgovoril ter odprl razpravo na seji o tem.

Nejc Soklič

NEJC SOKLIČ

Član
Študent 2. letnika dodiplomskega študija Mediji in novinarstvo 

Sem študent 2. letnika programa Mediji in novinarstvo, pred tem pa sem diplomiral na področju medijske produkcije na Inštitutu in akademiji za multimedije. Vedno stremim k novim izzivom in eden izmed njih je sodelovanje v študentskem svetu. S svojim delom želim prispevati k ustvarjanju pozitivnega okolja. Skupaj z ostalimi člani študentskega sveta si bom prizadeval, da bo fakulteta še boljša in prijaznejša za vse študente.

Marko Stojanović

MARKO STOJANOVIĆ 

Član
Študent 1. stopnje Psihosocialna pomoč  

Sem študent 2. letnika dodiplomskega študija, smeri Psihosocialna pomoč. V želji za novim znanjem na področjih, kot so psihosocialne veščine ter medosebni odnosi, na fakulteti iščem poti in priložnosti za nadaljnjo osebno rast. Članstvo v študentskem svetu pa vidim predvsem kot priložnost za povezovanje med študenti, univerzo in njenim delom ter vsemi zaposlenimi.

Predstavniki študentov v delovnih telesih fakultete

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Boštjan Žabar, Niki Toroš, Nejc Škof

UPRAVNI ODBOR

1

Boštjan Žabar

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Nejc Soklič

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Peter Ferfoglia

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Lucija Šiftar 

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Pia Brolih Djilas 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Marko Stojanović

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Peter Ferfoglia

KOMISIJA ZA PODELITEV NASLOVOV IN PRIZNANJ

1

Stefan Simeunović