Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu.

AKTUALNO

Naloge študentskega sveta:

1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku.

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2020/21 sestavljajo:

Predsednica študentskega sveta: Petra Škabar, študentka 2. letnika magistrskega študija Psihosocialna pomoč
Kontakt: [email protected]

Podpredsednik študentskega sveta: Jaka Kovačič, študent 1. letnika magistrskega študija Psihosocialno svetovanje
Kontakt: [email protected]

Tajnik študentskega sveta: Patricija Furman, študentka 1. letnika dodiplomskega študija Socialni menedžment
Kontakt: [email protected]

Blaganik in članica: Petra Škabar, študentka 2. letnika magistrskega študija Psihosocialna pomoč (VS)

Član: Boštjan Žabar, študent 1. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment
Kontakt: [email protected]

Član: Maja Kobal, študentka 1. letnika dodiplomskega študija Socialni menedžment (UN)
Kontakt: [email protected]

Član: Peter Ferfoglia, študent 1. letnika doktorskega študija Sociologija
Kontakt: [email protected]

Član: Teja Jelina, študentka 3. letnika dodiplomskega študija Uporabne družbene študije (UN)
Kontakt: [email protected]

Član: Tamara Goričanec, študentka 3. letnika dodiplomskega programa Psihosocialna pomoč (VS)
Kontakt: [email protected]

Predstavniki študentov v delovnih telesih fakultete

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Boštjan Žabar, Peter Ferfoglia, Jaka Kovačič

UPRAVNI ODBOR

1

Petra Škabar

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Jaka Kovačič

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Peter Ferfoglia

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Petra Škabar

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Teja Jelina

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Maja Kobal

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Peter Ferfoglia

KOMISIJA ZA PODELITEV NASLOVOV IN PRIZNANJ

1

Patricija Furman