Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev in ga obvestiti o članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta. Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija. Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente. Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu.

AKTUALNO

Naloge študentskega sveta:

1. razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
2. daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
3. oblikuje mnenja študentov in voli člane delovnih teles ter organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s statutom, 
4. obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, 
5. imenuje predstavnike študentov v senat, upravni odbor in akademski zbor fakultete, 
6. predlaga senatu predstavnike študentov v delovnih telesih senata. 

Več o organizaciji in delu študentskega sveta FUDŠ si lahko preberete tudi v pravilniku.

Študentski svet FUDŠ v študijskem letu 2021/22 sestavljajo:

Predsednik študentskega sveta: Jaka Kovačič, študent 2. letnika magistrskega študija Psihosocialno svetovanje
 
Podpredsednica študentskega sveta: Francesca Iancig, študentka 1. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment
 
Tajnik študentskega sveta: Matic Horvat, študent 2. letnika magistrskega študija Medkulturni menedžment
 
Član: Boštjan Žabar, študent 1. letnika podiplomskega doktorskega študija Sociologija
 
Član: Rok Bratina, študent 2. letnika podiplomskega doktorskega študija Sociologija
 
Članica: Tamara Goričanec, študentka 3. letnika dodiplomskega študija Psihosocialna pomoč
 
Član: Peter Ferfoglia, študent 2. letnika podiplomskega doktorskega študija Sociologija
 
Vsi člani študentskega sveta so dosegljivi na mailu [email protected]

Predstavniki študentov v delovnih telesih fakultete

Organ FUDŠ

Št. članov iz vrst študentov

Imenovni člani

SENAT

3

Matic Horvat, Jaka Kovačič, Francesca Iancig

UPRAVNI ODBOR

1

Boštjan Žabar

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

1

Matic Horvat

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO

1

Rok Bratina

KOMISIJA ZA KADROVSKE ZADEVE

1

Peter Ferfoglia

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJO

1

Boštjan Žabar

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1

Tamara Goričanec

AKADEMSKI ZBOR

Vsi člani ŠS (petina članov AZ)

Vsi člani ŠS

KOMISIJA ZA ETIČNOST RAZISKOVANJA

1

Rok Bratina

KOMISIJA ZA PODELITEV NASLOVOV IN PRIZNANJ

1

Francesca Iancig