Od prijave teme do zagovora diplomske/magistrske naloge

KAKŠEN JE POSTOPEK OD PRIJAVE TEME DO ZAGOVORA DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE?

Vsebina

PRIJAVA TEME DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

 • Temo diplomske naloge lahko prijavi študent, ki je opravil vse izpite 1. in 2. letnika dodiplomskega študija.
 • Temo magistrske naloge lahko prijavi študent, ko se vpiše v 2. letnik študija.
 • Študent izvede prijavo teme zaključnega dela preko spletnega referata tako, da v meniju izbere ZAKLJUČEK ŠTUDIJA / Prijava teme.
 • V postopku prijave vnese zahtevane podatke ter naloži izpolnjen (in podpisan) obrazec OBR-FUDŠ-006 v PDF formatu.

Opomba: Predloži se prijavo teme, s katero se je že seznanil/a in vsebinsko ustreznost potrdil/a mentor/ica ter morebitni/a somentor/ica (priporočamo, da se pred oddajo teme o pisanju zaključne naloge dogovorite s potencialnim (so)mentorjem preko e-pošte oz. ostalih informacijskih kanalov).

 • V kolikor (so)mentor ni član Akademskega zbora fakultete, je pred oddajo prijave teme preko spletnega referata potrebno na obrazcu OBR-FUDŠ-006 pridobiti podpis (so)mentorja.
 • Po oddaji obrazca OBR-FUDŠ-006 preko spletnega referata, je o oddaji obveščen (so)mentor, ki elektronsko potrdi vsebinsko ustreznost predlagane teme ter prevzem (so)mentorstva.
 • Vlogo nato obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve, ki se sestaja predvidoma enkrat na mesec, vsak 3. ponedeljek v mesecu. Študent na e-naslov prejme obvestilo o odobritvi teme.
 • Odobrena tema velja 2 leti. Če v roku 2 let od odobritve študent ne diplomira/magistrira, mora vložiti obrazec Prošnja za podaljšanje teme. Tema se lahko podaljša za 1 leto.
 • Obrazci, ki so vezani na zaključno delo so študentom dostopni v spletnem referatu (Zaključek študija/Navodila in obrazci), prošnja za podaljšanje teme pa je dostopna v Moodlu pod Obrazci za študij.
 • Na spletni strani na povezavi lahko preverite seznam predlaganih tem dipl/mag nalog za tekoče študijsko leto.
 • Študent brez statusa oz. pavzer, mora pred oddajo prijave teme, kontaktirati referat (referat@fuds.si), da jim uredi dostop do spletnega referata oz. jim posreduje vpisne podatke.

NAVODILA ZA PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL NA FUDŠ

Zaključeno delo mora biti napisano in urejeno skladno z:

Predloga Izjave o avtorstvu:

ODDAJA NALOGE V TEHNIČNI PREGLED IN TEST PLAGIATORSTVA

 • Po odobritvi (so)mentorja, da je zaključno delo primerno za oddajo, mora študent zaključno delo v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov (PDF), oddati preko spletnega referata (Zaključek študija/Oddaja naloge).

Opomba: Preden boste lahko naložili nalogo v spletni referat, je potrebno kontaktirati (so)mentorja, da vsebinsko ustreznost naloge elektronsko potrdi preko spletnega referata.

 • Študent v spletnem referatu izpolni vse potrebne podatke ter poleg zaključnega dela naloži še obrazec Pregled in oddaja diplomske/magistrske naloge OBR-FUDŠ-007.

Opomba: Odda se lektorirana verzija zaključnega dela (potrdilo lektorja se ne zahteva)

 • Z dnem, ko je delo oddano in odobreno s strani (so)mentorja, prične teči rok 14 dni, ko mora biti opravljen tehnični pregled, ki ga izvede bibliotekar, ki tehnično ustreznost potrdi preko spletnega referata.
 • V kolikor je potreben ponovni pregled zaključnega dela, študent odda izvod zaključnega dela z upoštevanimi korekturami s strani bibliotekarja ponovno preko spletnega referata.
 • Istočasno bo opravljen tudi test plagiatorstva. Študent in (so)mentor bosta prejela po e-pošti poročilo detektorja plagiatov. V primeru odkritih podobnosti se študent posvetuje z (so)mentorjem in ne s strokovno službo v referatu ali v knjižnici.

Zaključna naloga mora biti ob končni oddaji jezikovno ustrezna (potrdilo lektorja se ne zahteva).

ODDAJA ZAKLJUČENE NALOGE V REFERAT

 • Postopek oddaje je zaključen, ko študent s strani bibliotekarja preko spletnega referata prejme potrdilo, da je zaključno delo tehnično ustrezno.
 • Nalogo obravnavaKomisija za študijske in študentske zadeve, ki imenuje komisijo za zagovor.

Opomba: Komisija za študijske in študentske zadeve se sestaja predvidoma enkrat na mesec, vsak 3. ponedeljek v mesecu.

 • Člani komisije za zagovor se morajo v roku 14 dni od prejema naloge opredeliti do primernosti predložene naloge za zagovor. Ob morebitnih zadržkih glede primernosti naloge za zagovor pisno obvestijo referat, o čemer ta naredi zaznamek na Pregled in oddaja naloge, ki ga posreduje mentorju in študentu. Če člani komisije nalogo ocenijo kot ustrezno, določijo datum zagovora.
 • Študent brez statusa oz. pavzer, mora pred oddajo zaključnega dela, kontaktirati referat (referat@fuds.si), da jim uredi dostop do spletnega referata oz. jim posreduje vpisne podatke.

ZAGOVOR IN POTRDILO O DIPLOMIRANJU/MAGISTRIRANJU

 • Referat pošlje obvestilo članom komisije za zagovor in kandidatu najmanj 7 dni pred zagovorom. V obvestilo navede navede datum, uro in kraj javnega zagovora.
 • Študent v roku 14 dni po uspešno opravljenem zagovoru v referat odda en vezan/tiskan izvod naloge. Hkrati odda študent še podpisano soglasje o hranjenju kontaktnih podatkov.

Referat po prejemu vezanega izvoda naloge študentu izda potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomske oz. magistrske naloge, ki velja do podelitve diplome (vsako leto predvidoma enkrat letno, v mesecu juniju).

Referat zaključno nalogo v obeh formatih nato odda v knjižnico FUDŠ.

PLAČILO NALOGE Z ZAGOVOROM

Zaključna naloga z zagovorom se ne plača, v kolikor študent s statusom odda v Moodle zaključno nalogo in potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu in testu plagiatorstva najkasneje do 30. 9. tekočega študijskega leta, pod pogojem, da nalogo zagovarja najkasneje 30 dni po oddaji naloge. S ciljem zagotovitve izvedbe zagovora pred potekom skrajnega roka za zagovor študentom močno priporočamo, da nalogo oddajo najkasneje v mesecu avgustu.