Od prijave teme do zagovora diplomske/magistrske naloge

KAKŠEN JE POSTOPEK OD PRIJAVE TEME DO ZAGOVORA DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE?

Vsebina

PRIJAVA TEME DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

  • Temo diplomske naloge lahko prijavi študent, ki je opravil vse izpite 1. in 2. letnika dodiplomskega študija.
  • Temo magistrske naloge lahko prijavi študent, ko se vpiše v 2. letnik študija.
  • Tema se prijavi na obrazcu PRIJAVA TEME DIPL/MAG NALOGE, ki jo podpišeta študent in predlagani mentor. Podpisani obrazec se odda v Moodle.
  • Vlogo obravnava Komisija za študijske in študentske, ki se sestaja predvidoma enkrat na mesec, vsak 3. ponedeljek v mesecu. Študent na e-mail prejme obvestilo o odobritvi teme.
  • Odobrena tema velja 2 leti. Če v roku 2 let od odobritve študent ne diplomira/magistrira, mora vložiti obrazec Prošnja za podaljšanje teme. Tema se lahko podaljša za 1 leto.
  • Obrazci so študentom dostopni v Moodlu/Obrazci za študij.
  • Na spletni strani na povezavi lahko preverite seznam predlaganih tem dipl/mag nalog za tekoče študijsko leto.
  • Študent brez statusa oz. pavzer, mora pred oddajo dipl./mag. v Moodle, kontaktirati moodle@fuds.si in zaprositi za dostop do oddaje vloge za KŠŠZ.

NAVODILA ZA PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL NA FUDŠ

Zaključeno delo mora biti napisano in urejeno skladno z:

Predloga Izjave o avtorstvu:

ODDAJA NALOGE V TEHNIČNI PREGLED IN TEST PLAGIATORSTVA

Študent mora zaključno delo po odobritvi mentorja, da je zaključno delo primerno za oddajo, le-to poslati najprej v tehnični pregled, in sicer v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov, na elektronski naslov: pregledi@fuds.si (to prejme knjižničarka, ki opravlja tehnične preglede). Naloga mora biti pred oddajo že lektorirana.  Hkrati mora na isti e-naslov oddati tudi obrazec Pregled in oddaja diplomske in magistrske naloge (dostopen v Moodlu/Obrazci za študij), kjer se zahteva izpolnitev polja A (izjava mentorja) in polja B (izjava avtorja). Polje C naknadno izpolni knjižničarka po opravljenem tehničnem pregledu. Z dnem, ko je delo oddano, prične teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled opravljen. 

V kolikor je potreben ponovni pregled zaključnega dela, ponovno študent odda dokument na e-naslov: pregledi@fuds.si

Oddati mora:
1) Izvod z vnešenimi korekturami s strani knjižničarke
2) Izvod z upoštevanimi korekturami – popravljena verzija

Z dnem, ko prejmemo izvod s korekturami, začne teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled ponovno opravljen.
Istočasno bo opravljen tudi test plagiatorstva. Študent in mentor bosta prejela po mailu poročilo detektorja plagiatov. V primeru odkritih podobnosti se študent posvetuje z mentorjem in ne s strokovno službo v referatu ali v knjižnici. Zaključna naloga mora biti ob končni oddaji jezikovno ustrezna (potrdilo lektorja se ne zahteva).

ODDAJA ZAKLJUČENE NALOGE V REFERAT

Študent odda zaključno nalogo v elektronski obliki v pdf formatu, skupaj z obrazcem Pregled in oddaja dipl/mag naloge v Moodle.

Nalogo obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve, ki imenuje komisijo za zagovor.

Komisija za študijske in študentske zadeve se sestaja predvidoma enkrat na mesec, vsak 3. ponedeljek v mesecu.

Člani komisije za zagovor se morajo v roku 14 dni od prejema naloge opredeliti do primernosti predložene naloge za zagovor. Ob morebitnih zadržkih glede primernosti naloge za zagovor pisno obvestijo referat, o čemer ta naredi zaznamek na Pregled in oddaja naloge, ki ga posreduje mentorju in študentu. Če člani komisije nalogo ocenijo kot ustrezno, določijo datum zagovora.

Študent brez statusa oz. pavzer, mora pred oddajo dipl./mag. v Moodle, kontaktirati moodle@fuds.si in zaprositi za dostop do oddaje vloge za KŠŠZ.

ZAGOVOR IN POTRDILO O DIPLOMIRANJU/MAGISTRIRANJU

Referat pošlje obvestilo članom komisije za zagovor in kandidatu najmanj 7 dni pred zagovorom. V obvestilo navede navede datum, uro in kraj javnega zagovora.

Študent v roku 14 dni po uspešno opravljenem zagovoru v referat odda en vezan/tiskan izvod naloge ter na CD/zgoščenki v pdf formatu. Hkrati odda študent še podpisano soglasje o hranjenju kontaktnih podatkov.

Referat po prejemu vezanega izvoda naloge študentu izda potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomske oz. magistrske naloge, ki velja do podelitve diplome (vsako leto predvidoma enkrat letno, v mesecu juniju).

Referat zaključno nalogo v obeh formatih nato odda v knjižnico FUDŠ.

PLAČILO NALOGE Z ZAGOVOROM

Zaključna naloga z zagovorom se ne plača, v kolikor študent s statusom odda v Moodle zaključno nalogo in potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu in testu plagiatorstva najkasneje do 30. 9. tekočega študijskega leta, pod pogojem, da nalogo zagovarja najkasneje 30 dni po oddaji naloge. S ciljem zagotovitve izvedbe zagovora pred potekom skrajnega roka za zagovor študentom močno priporočamo, da nalogo oddajo najkasneje v mesecu avgustu.