Od prijave teme do zagovora diplomske/magistrske naloge

Vsebina

PRIJAVA TEME DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

 • Temo diplomske naloge lahko prijavi študent, ki je opravil vse izpite 1. in 2. letnika dodiplomskega študija.
 • Temo magistrske naloge lahko prijavi študent, ko se vpiše v 2. letnik študija.
 • Študent izvede prijavo teme zaključnega dela preko spletnega referata tako, da v meniju izbere ZAKLJUČEK ŠTUDIJA / Prijava teme.
 • V postopku prijave vnese zahtevane podatke ter naloži izpolnjen (in podpisan) obrazec OBR-FUDŠ-006 v PDF ali Word formatu.

Opomba: Predloži se prijavo teme, s katero se je že seznanil/a in vsebinsko ustreznost potrdil/a mentor/ica ter morebitni/a somentor/ica (priporočamo, da se pred oddajo teme o pisanju zaključne naloge dogovorite s potencialnim (so)mentorjem preko e-pošte oz. ostalih informacijskih kanalov).

 • V kolikor (so)mentor ni član Akademskega zbora fakultete, je pred oddajo prijave teme preko spletnega referata potrebno na obrazcu OBR-FUDŠ-006 pridobiti podpis (so)mentorja.
 • Po oddaji obrazca OBR-FUDŠ-006 preko spletnega referata, je o oddaji obveščen (so)mentor, ki elektronsko potrdi vsebinsko ustreznost predlagane teme ter prevzem (so)mentorstva.
 • Vlogo nato obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve, ki se sestaja predvidoma enkrat na mesec, vsak 3. ponedeljek v mesecu. Študent na e-naslov prejme obvestilo o odobritvi teme.
 • Odobrena tema velja 2 leti. Če v roku 2 let od odobritve študent ne diplomira/magistrira, mora vložiti obrazec Prošnja za podaljšanje teme. Tema se lahko podaljša za 1 leto. OPOZORILO: veljavnost teme ni enako kot veljavnost statusa študenta. Status študenta je vezan na posamezno študijsko leto. Ko status študenta poteče, postanete študent brez statusa (pavzer) in morate zaključno nalogo z zagovorom plačati.
 • Obrazci, ki so vezani na zaključno delo so študentom dostopni v spletnem referatu (Zaključek študija/Navodila in obrazci), prošnja za podaljšanje teme pa je dostopna v Moodlu pod Obrazci za študij.
 • Na spletni strani na povezavi lahko preverite seznam predlaganih tem dipl/mag nalog za tekoče študijsko leto.
 • Študent brez statusa oz. pavzer mora pred oddajo prijave teme kontaktirati referat preko e-naslova referat@fuds.si ali telefonske številke 064 260 818, da mu uredi dostop do spletnega referata oz. mu posreduje vpisne podatke.
OPOZORILOPri oddaji vlog in obrazcev je potrebno zagotoviti ustrezno podpisovanje dokumentov. Za veljaven podpis je potreben lastnoročni podpis ali uporaba digitalnega potrdila.
Poudarjamo, da je podpis dokumenta nujen in obvezujoč. Brez ustreznega podpisa vaša vloga ali obrazec ne bo veljaven, kar lahko privede do zapletov in zamud pri reševanju vaših zadev.
 
Obvestilo o (javni) dostopnosti zaključnega dela:
Študentje imajo možnost enoletne nedostopnost zaključnega dela iz razlogov: zaščita poslovnih skrivnosti, zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, zagotavljanja varnosti ljudi in narave in varovanja tajnih podatkov. 
Študentom svetujemo premislek pri izbiri naslova in tematike zaključnega dela, saj bo delo po enoletnem preteku prosto dostopno v knjižnici in elektronski obliki v REVIS-u (repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih organizacij).
 

NAVODILA ZA PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL NA FUDŠ

Zaključeno delo mora biti napisano in urejeno skladno z:

Predloga Izjave o avtorstvu:

ODDAJA NALOGE V TEHNIČNI PREGLED IN TEST PLAGIATORSTVA

 • Po odobritvi (so)mentorja, da je zaključno delo primerno za oddajo, mora študent zaključno delo v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov (PDF), oddati preko spletnega referata (Zaključek študija/Oddaja naloge).

Opomba: Preden boste lahko naložili nalogo v spletni referat, je potrebno kontaktirati (so)mentorja, da vsebinsko ustreznost naloge elektronsko potrdi preko spletnega referata.

Zaključno nalogo je potrebno shraniti v PDF/A formatu, kar naredite z naslednjimi koraki:

 1. Zaključno delo odprite v formatu Word. V zavihku »datoteka« izberite gumb »shrani kot«.
 2.  V polje »ime datoteke« vpišete tip gradiva (npr. diplomska naloga, magistrska naloga itd.) ter pripiše ime in priimek študenta (primer: diplomska naloga_Ana Novak), v polju vrsta datoteke pa se izbere možnost »PDF (*.pdf)«.
 3. V novem podoknu izberite gumb »Možnosti …«, pod »Možnosti za PDF« pa izberite »ISO 19005-1 skladen (PDF/A)«. Izbiro potrdite s klikom na gumb »V redu« in shranite s klikom na gumb »Shrani«.
 • Študent v spletnem referatu izpolni vse potrebne podatke ter poleg zaključnega dela naloži še obrazec Pregled in oddaja diplomske/magistrske naloge OBR-FUDŠ-007.
POMEMBNO: Zaključno delo mora biti ob končni oddaji jezikovno ustrezno. Kandidat mora ob oddaji dela v tehnični pregled priložiti tudi kopijo diplomske listine lektorja in potrdilo o opravljenem lektorskem pregledu naloge.
Kot ustrezna se upoštevajo le potrdila lektorja z diplomo iz slovenistike ali profesorja slovenskega jezika.
 • Z dnem, ko je delo oddano in odobreno s strani (so)mentorja, prične teči rok 14 dni, ko mora biti opravljen tehnični pregled, ki ga izvede bibliotekar, ki tehnično ustreznost potrdi preko spletnega referata.
 • V kolikor je potreben ponovni pregled zaključnega dela, študent odda izvod zaključnega dela z upoštevanimi korekturami s strani bibliotekarja ponovno preko spletnega referata.
 • Istočasno bo opravljen tudi test plagiatorstva. Študent in (so)mentor bosta prejela po e-pošti poročilo detektorja plagiatov. V primeru odkritih podobnosti se študent posvetuje z (so)mentorjem in ne s strokovno službo v referatu ali v knjižnici.

ODDAJA ZAKLJUČENE NALOGE V REFERAT

 • Postopek oddaje je zaključen, ko študent s strani bibliotekarja preko spletnega referata prejme potrdilo, da je zaključno delo tehnično ustrezno.
 • Nalogo obravnavaKomisija za študijske in študentske zadeve, ki imenuje komisijo za zagovor.

Opomba: Komisija za študijske in študentske zadeve se sestaja predvidoma enkrat na mesec, vsak 3. ponedeljek v mesecu. KŠŠZ bo nalogo obravnavala na naslednji predvideni seji, v kolikor končna oddaja zaključne naloge izvedena do 3 delovne dni pred predvideno sejo. Ob kasnejši oddaji oz. potrditvi ustreznosti zaključnega dela, bo KŠŠZ zaključno delo obravnavala na svoji naslednji predvideni seji.

 • Člani komisije za zagovor se morajo v roku 14 dni od prejema naloge opredeliti do primernosti predložene naloge za zagovor. Ob morebitnih zadržkih glede primernosti naloge za zagovor pisno obvestijo referat, o čemer ta naredi zaznamek na Pregled in oddaja naloge, ki ga posreduje mentorju in študentu. Če člani komisije nalogo ocenijo kot ustrezno, določijo datum zagovora.
 • Študent brez statusa oz. pavzer mora pred oddajo zaključnega dela kontaktirati referat preko e-naslova referat@fuds.si ali telefonske številke 064 260 818, da mu uredi dostop do spletnega referata oz. mu posreduje vpisne podatke.

ZAGOVOR IN POTRDILO O DIPLOMIRANJU/MAGISTRIRANJU

 • Referat pošlje obvestilo članom komisije za zagovor in kandidatu najmanj 7 dni pred zagovorom. V obvestilo navede navede datum, uro in kraj javnega zagovora.
 • Za predstavitev diplomskega/magistrskega dela ima kandidat na voljo 20 minut. 
 • Za čim bolj učinkovito predstavitev svojega dela lahko uporablja avdiovizualne in druge tehnične pripomočke, kot je PowerPoint predstavitev.
 • Prvi svoje mnenje o diplomskem/magistrskem poda mentor in ne zastavlja dodatnih vprašanj. 
 • Kandidat nato odgovori na pripombe in vprašanja drugega člana komisije in predsednika. V razpravi prevladujejo vsebinska vprašanja. 
 • Zagovor traja največ 45 minut.
 • Študent v roku 14 dni po uspešno opravljenem zagovoru v referat odda en vezan/tiskan izvod naloge. Hkrati odda študent še podpisano soglasje o hranjenju kontaktnih podatkov.

Referat po prejemu vezanega izvoda naloge študentu izda potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomske oz. magistrske naloge, ki velja do podelitve diplome (vsako leto predvidoma enkrat letno, v mesecu juniju).

Referat zaključno nalogo v obeh formatih nato odda v knjižnico FUDŠ.

PLAČILO NALOGE Z ZAGOVOROM

Za študente brez statusa (pavzerje) v tekočem študijskem letu je zaključna naloga z zagovorom plačljiva skladno z veljavnim cenikom. 
 
Zaključna naloga z zagovorom se ne plača, v kolikor študent s statusom preko spletnega referata odda končno verzijo zaključnega dela najkasneje do 30. 9. tekočega študijskega leta, pod pogojem, da nalogo zagovarja najkasneje 30 dni po oddaji naloge. S ciljem zagotovitve izvedbe zagovora pred potekom skrajnega roka za zagovor študentom močno priporočamo, da nalogo oddajo najkasneje v mesecu avgustu.
 
Opomba: Kot končna verzija zaključnega dela se upošteva naloga, katere tehnično ustreznost je potrdila bibliotekarka fakultete, ki vam tudi pisno potrdi, da je delo ustrezno za končno oddajo. Tehnično preverjanje in odobritve potekajo samo od PON-PET do 16. ure, zato to pri oddaji že prej upoštevajte.