Po kreativni poti do znanj 2017-2020

1. ODPIRANJE

logotipi projekta

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu “Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020.”

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje štirih zanimivih in tematsko raznolikih projektov v katerih so ključni akterji študenti iz različnih študijskih smeri, pedagoški mentorji in gospodarski subjekti. Projekti so zasnovani interdisciplinarno. Projekti so se izvajali do 1.4.2018 – 31.8. 2018.

Projekti, ki smo jih izvajali v študijskem letu 2018-2019 na FUDŠ so:

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe

V Sloveniji se turizem pospešeno razvija, na drugi strani pa se dviguje povprečna starost. Globalna ekonomska kriza ni prizanesla niti turističnemu sektorju, a dosedanje izkušnje kažejo, da si turizem  najhitreje opomore po kriznih razmerah (Henderson, 2007; Klančnik, 2009). Prav v času gospodarske krize je v tujini postal segment starejših turistov vedno bolj pomemben, saj gre za generacije z višjimi dohodki, a tudi visokimi željami in pričakovanji. Ciljna skupina turistov, starejših od 60 let, t. i. »golden oldies«, naj bi leta 2050 zajemala več kot 20 % svetovnega prebivalstva. Predstavniki te skupine bodo imeli veliko prostega časa in virov, ki jih bodo izkoriščali za potovanja. Zanimale jih bodo destinacije z zelo prilagojenimi turističnimi produkti in storitvami, s posebnim poudarkom na zdravju, sprostitvi in lažjih aktivnostih. V Sloveniji, v tujini je sicer tega več, primanjkuje ustreznih raziskav in strokovne literature o starejših turistih. Tudi nova strategija 2017–2021 starejših ne obravnava kot specifične ciljne skupine, kateri bi namenila tematsko vezane produkte. Sled tega kar kliče po dokumentu, ki bi to področje enovito uredil in v strategijo vključil turistično ponudbo za starejše in ključne produkte, s katerimi bi starejše lahko privabili v Slovenijo. Poleg tega pa bi kazalo opraviti kvalitativno analizo stanja starejših turistov v Sloveniji, njihovih potreb, zadovoljstva in morebitnega nezadovoljstva s turistično ponudbo. V tem kontekstu želimo skupaj s skupino študentov ponuditi usklajena in dodelana izhodišča za izdelavo strategij razvoja turistične dejavnosti za starejše in gibalno ovirane osebe. Posebna pozornost bo posvečena temu, da bodo predlogi strategij razvoja usklajeni med različnimi deležniki znotraj izbranih posameznih občin, saj bomo tako dosegli večjo možnost uveljavljanja idej iz predlogov strategije v realnem življenju in posledično usklajenost ter dolgoročnost aktivnosti na področju razvoja turizma.

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Osrednja problematika je nezainteresiranost in pomanjkanje motivacije pri mladih (15 do 29 let) za aktivno participacijo, podjetniško delovanje oz. za uspešnejšo izrabo rešitev s področja vizualnega komuniciranja, ki imajo velik vpliv tudi na trg dela. Izpostaviti velja komunikacijo na svetovnem spletu, do katerega lahko dostopa več kot polovica svetovnega prebivalstva, velja pa za zelo pomemben prodajni dejavnik v gospodarstvu in element družbenih sprememb v javni sferi. Spletna mesta v najširšem pomenu morajo biti enostavna za uporabo, nuditi dodano vrednost in biti učinkovita za končnega uporabnika. Eden od ključnih problemov je tudi neustrezno podajanje informacij mladim, ki bi se lahko bistveno izboljšalo s kvalitetnejšo (spletno) uporabniško izkušnjo. Slednjo vidimo kot priložnost za reševanje navedenega problema, saj dobra vizualna komunikacija temelji na ustrezni vsebini, prispeva k jasnim in enotnim sporočilom, je razumljiva, prepričljiva ter zabavna za deljenje. Poleg tega je ustrezna vizualna komunikacija tudi bolj vključujoča, saj zagotavlja, da različni deležniki postajajo del procesa kreiranja in podajanja informacij, s čimer zagotovimo udeležbo ter večje zadovoljstvo (princip soustvarjalcev). Zaznati je problem, da se predvsem javne institucije premalokrat poslužujejo sodobnih vizualnih orodij, npr. za prikaz dinamičnih vsebin, povezanih s konceptom igrifikacije, všečkanjem ipd. V današnji družbi sicer  vlada težnja po zadovoljstvu uporabnikov v vseh smereh, tako strank v zasebnem sektorju, kot uporabnikov javnih storitev, tako da je učinkovita uporabniška izkušnja nujna pri družbeni mobilizaciji mladih. Dodatno priložnost vidimo v prilagajanju mladim kot družbeni skupini z njim zanimivim tematikam, torej s t. i. ciljnim vizualnim obveščanjem. Na ta način bi prispevali tudi k povečevanju občutka soodločanja in vključevanja v javni diskurz. Vsekakor pa je izboljšana uporaba vizualizacij nujna tudi za povečevanje prepoznavnosti gospodarskih subjektov.

 

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo

Nacionalni institut za Javno zdravje (NIJZ) poroča, da  je v obdobju od 2008 do 2015 število zdravniških obiskov zaradi duševnih in vedenjskih motenj izrazito naraslo, na primarni ravni za 26%, na sekundarni za 70%. Med najpogosteje obravnavanimi motnjami so tudi depresivne epizode. Duševne motnje predstavljajo veliko družbeno in finančno breme, saj po nekaterih ocenah posameznik z duševno motnjo za družbo predstavlja 10-krat večje finančno breme kot sicer (Scott, 2001). Med leti 2008 in 2015 je naraslo število izdanih receptov za antidepresive, povečala se je stopnja hospitalizacij zaradi ponavljajoče se depresivne motnje. SZO poroča o vrzeli med potrebami in oskrbo. Izpostavljena je slaba dostopnost do služb za duševno zdravje na vseh ravneh in potreba po dostopnejših multidisciplinarnih obravnavah. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-28 si kot cilj postavlja “ustvarjanje duševnemu zdravju podpornih okolij in vpeljevanje programov promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj, Kontinuirano izvajanje na dokazih temelječih destigmatizacijskih kampanj; Dvig pismenosti na področju duševnega zdravja pri različnih deležnikih skupnosti, izobraževanja strokovne javnosti in destigmatizacija”. Tovrstno problematiko, ki je del nacionalne strategije, bomo naslovili tudi v okviru našega projekta. Osredotočili se bomo na pomoč pri pravočasni prepoznavi in obravnavi depresivnih motenj, kar lahko po omenjeni strategiji prepreči ali obvlada duševne težave  ter prepreči negativne vplive na posameznika in širšo okolico. Resolucija pojasnjuje upravičenost vlaganja na področju zgodnja prepoznave ter obravnave depresije pri aktivni populaciji 1:5,03 (Knapp in sod, 2011).

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev

Mobilna aplikacija bo na inovativen in sodoben način predstavljala strokovno podporo otroku, staršem in terapevtom v sferi javnega in zasebnega sektorja. Na trgu še ne obstaja tovrstna mobilna aplikacija, ki bi otroka na celosten in z doktrino podprt način peljala skozi proces soočanja in reševanja težavnih situacij v času ločitve staršev. Ugotovljeno je, da nova tehnologija lahko pozitivno vpliva predvsem na introvertirane otroke, saj z njo lažje premagujejo stike z drugimi. Poleg tega nova tehnologija lahko celo izboljša družinske odnose in krepi občutek povezanosti. Aplikacija bo s svojo vsebinsko zasnovo poskušala preprečevati oškodovanost odnosa otrok-starš, ki se izrazi skozi odtujitev in odtrganost otroka. 

Pozivamo zainteresirane študente za delo na projektih, da vključno do 21.3. 2018 izpolnijo spletno prijavnico.  (zaključeno)

Več informacij na naslovu: projektna.pisarna@fuds.si.