Kako se včlanim v knjižnico FUDŠ?

Član knjižnice lahko postane vsak, ki se predstavi z veljavnim osebnim dokumentom, ki podpiše pristopno izjavo in je pripravljen upoštevati pravilnik knjižnice.

Za redne in izredne študente ter podiplomske študente Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je članarina vključena v šolnino oziroma prispevke za študij za tekoče študijsko leto, ostali uporabniki plačajo članarino za koledarsko leto po veljavnem ceniku.

Člani knjižnice so lahko tudi pravne osebe.

Študentje FUDŠ in FIŠ morajo za koriščenje vseh knjižničnih storitev predložiti študentsko izkaznico fakultete. Ostali uporabniki pa si lahko gradivo izposodijo z osebnim dokumentom.

OPOZORILO!
Vpis v knjižnico je vsako študijsko leto. Spremembo naslova je potrebno javiti knjižnici. Višino vpisnine v knjižnico, zamudnine, opominov in drugih storitev knjižnice določa cenik.

Izposoja

Gradivo si lahko na dom izposodijo le vpisani člani knjižnice. Uporabniki si gradiva ne morejo izposojati za druge osebe ali pod tujim imenom. Tuji državljani, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji, si lahko izposodijo gradivo na dom na podlagi garancije državljana Republike Slovenije.

Uporabniki gradiva ne smejo odnašati iz knjižnice brez vpisa izposoje pri izposojevalcih.

Rok izposoje in podaljšanje roka izposoje gradiva

GradivoRok izposojePodaljšanje
Knjige in ostalo gradivo (elektronsko gradivo)21 delovnih dni1 x 21 delovnih dni, če gradivo ni rezervirano za druge uporabnike in če jim rok izposoje še ni potekel.
Obvezna študijska literatura7 delovnih dniBrez možnosti podaljšanja
Referenčno gradivo ali gradivo namenjeno samo za uporabno v prostorih knjižniceuporabniki izposodijo le za določen datum (za 1 uro, dan, več ne), s posebnim dovoljenjem vodje knjižniceBrez možnosti podaljšanja
Periodika, elektronsko gradivo7 delovnih dniBrez možnosti podaljšanja

Izposoja: do 5 enot knjižničnega gradiva skupaj. Več, če tako dovoli vodja knjižnice.

Podaljšanje izposojevalnega roka je možno osebno, po telefonu, preko računalniškega kataloga ali po elektronski pošti.

V primeru, da član gradiva ne vrne pravočasno, mora plačati stroške zamudnine po veljavnem ceniku.

Izgubljeno ali poškodovano gradivo

Uporabniki morajo poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom in ob tem poravnati tudi stroške obdelave gradiva po sprejetem ceniku. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plačajo odškodnino za stroške obdelave gradiva po veljavnem ceniku.