Vpis kot občan

Kaj pomeni biti vpisan kot občan?

Občan je oseba, ki nima statusa študenta , kar pomeni, da tudi nima študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete, ali obveznosti v okviru drugih izobraževanj, ki jih izvaja fakulteta.

Oseba lahko kot občan opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje ter diferencialne predmete, ki so pogoj za vpis v posamezni študijski program.

Oseba lahko kot občan opravlja obveznosti v okviru dela študijskega programa ali drugih izobraževanj, ki jih izvaja fakulteta. Občan ima glede opravljanja posameznih študijskih obveznosti enake pravice in dolžnosti, kot veljajo za študente te fakultete. V kolikor s tem pravilnikom pravice in obveznosti občana niso posebej določene, se za občana smiselno uporabljajo veljavni pravilniki fakultete.

Občan lahko v enem študijskem letu opravi največ 4 predmete 1. letnika oziroma letnika, v katerega se namerava kasneje vpisati kot študent ob prvem vpisu na fakulteto, in neomejeno število diferencialnih izpitov.   

Bi si želeli opraviti samo določene predmete iz študijskih programov ali pa bi si želeli čim prej opraviti diferencialne izpite, ki so pogoj za vpis na željeni program?

Vas zanimajo neformalna izobraževanja, ki jih izvaja fakulteta?

V tem primeru se lahko na Fakulteto za uporabne družbene študije (v nadaljevanju: fakulteta) kadarkoli med letom vpišete kot občan.

VPIS – Kako se vpišem kot občan? 

a) Izpolnite prijavo občana, natisnite jo in podpišite. V kolikor se prijavljate na diferencialne izpite, sledite navodilom na povezavi.
b) Samo v primeru vpisa na del študijskega programa Psihoterapevtska propedevtika morate prijavi priložiti tudi dokazilo o zaključeni srednješolski izobrazbi (trenutno zadostuje samo fotokopija).
c) Prijavo (z dokazilom) pošljete na sedež fakultete na naslov:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

ali

skenirano na e-naslov: referat@fuds.si

Na podlagi prejete dokumentacije vas fakulteta povabi na vpis. Ob povabilu na vpis prejmete uporabniško ime in geslo za dostop do le-tega. V spletnem referatu morate izpolniti in podpisati (z miško) vpisni list in pogodbo, ki se vam bo avtomatsko kreirala. Na e-mail boste prejeli račun za plačilo vpisnine.

Ob vpisu boste prejeli tudi uporabniško ime in geslo za dostop do spletne učilnice Moodle, v kateri so objavljena navodila in gradiva za študij.

Na izpite se občani prijavljate preko spletnega referata na zavihku IZPITI – PRIJAVA NA IZPIT. 1-2 dni pred izpitom boste po e-mailu prejeli račun za plačilo izpita.

Prijava na izpit je možna do najkasneje 4 delovne dni pred izpitnim rokom, odjava od izpita pa do najkasneje 3 delovne dni pred izpitnim rokom.

V kolikor kupite paket Study+, lahko izpite opravljate online preko Zooma.

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. V ceno je všteto trikratno opravljanje izpita.

Diferencialni izpiti na dodiplomskem in podiplomskem študiju znašajo 169,00 eur. (*opravljanje diferencialnih izpitov na koncesioniranih študijskih programih je brezplačno)
Cena posameznih obveznih in izbirnih predmetov, ki bi jih radi opravili iz posameznega študijskega programa, se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami.

Vrednost  1 kreditne točke (KT) na posameznih študijskih programih:

 • Uporabne družbene študije (UN) / Socialni menedžment (UN) = 44,83 EUR 
 • Socialni menedžment (VS) = 44,83 EUR
 • Mediji in novinarstvo (VS) = 49,83 EUR
 • Psihosocialna pomoč (VS) = 54,83 EUR
 • Medkulturni menedžment (MAG) = 44,83 EUR
 • Psihosocialno svetovanje (MAG) = 61,50 EUR
 • Mediji in novinarstvo (MAG) = 49,83 EUR
 • Sociologija in psihosocialne študije (DR) = 49,83 EUR
 • Strateško komuniciranje in menedžment (DR) = 49,83 EUR

Primer izračuna cene posameznega predmeta.
Želim opraviti izpit na magistrskem študiju Medkulturni menedžmentpredmet Uvod v raziskovanje, ki je ovrednoten s 4 KT. V tem primeru znaša 1 KT 44,83 eur. Vrednost izpita tako znaša 4 KT X 44,83 eur = 179,32 eur. Plačilo posameznih izpitov se izvede pred vsakim razpisanim izpitnim rokom.

Izpit lahko poravnate na dva načina:

 1. a) kot samoplačnik
  b) če bo plačnik stroškov podjetje, nam boste na elektronski naslov: referat@fuds.si posredovali vse podatke podjetja za izstavitev računa (popolni naziv, naslov in davčno številko).

V kolikor se želite izpisati kot občan (najpogosteje zato, ker nadaljujete študij kot študent), morate izpolniti izpisnico za občana in jo poslati na sedež fakultete.

Več o vpisu kot občan na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o vključitvi v izobraževanje in opravljanje študijskih obveznosti.

Ali lahko občan zaključi študij?

Občan ne more dokončati celotnega študijskega programa ter pridobiti javnoveljavne izobrazbe, ne da bi bil vanj vpisan kot študent. V kolikor želi občan zaključiti študij kot študent in pridobiti javnoveljavno izobrazbo, se mora obvezno vpisati kot študent. 

Ali lahko občan uveljavi obveznosti ob vpisu kot študent? Kako to stori?

V kolikor želi občan opravljene študijske obveznosti uveljavljati ob vpisu kot študent, mora ob prijavi priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih kot občan. Na podlagi tega potrdila se vrednost opravljenih obveznosti odšteje od vrednosti šolnine. Opravljene študijske obveznosti v okviru posameznega predmeta se občanu, ki se vpiše kot študent, priznajo pod pogojem, da se v študijskem letu, v katerem se je občan vpisal kot študent, na izbranem študijskem programu izvaja predmet s primerljivimi kompetencami in učnimi izidi, kot jih vključuje predmet, ki ga je posameznik opravil kot občan. Ob vpisu je občan oproščen stroškov postopka priznavanja opravljenih obveznosti.   

Kakšni so pogoji za vključitev v študij kot občan?

Oseba se lahko kot občan vpiše na posamezen študijski program ali druga izobraževanja, ki jih izvaja fakulteta, za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetih pod pogoji, ki so določeni s študijskim programom ali drugim izobraževanjem.

Oseba se lahko kot občan vpiše na del študijskega programa Psihoterapevtska propedevtika, če izpolnjuje pogoje za vpis na del študijskega programa, skladno z razpisom za vpis. Določene predmete na študijskih programih Psihosocialna pomoč VS in Psihosocialno svetovanje MAG lahko opravljate le, če ste zanje opravili določene predpogoje.

PREDMETLETNIK/SMERPOGOJI
Nedirektivno svetovanje2. letnik PSP VSopravljene obveznosti predmeta Tehnike medosebne komunikacije
Praksa 12. letnik PSP VSopravljene obveznosti predmeta Tehnike medosebne komunikacije
Delo s skupino in skupinska dinamika3. letnik PSP VSopravljene obveznosti predmetov Tehnike medosebne komunikacije in Nedirektivnega svetovanja
Psihoterapevtski pristopi3. letnik PSP VSopravljene obveznosti predmetov Tehnike medosebne komunikacije in Nedirektivnega svetovanja
Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja3. letnik PSP VSopravljene obveznosti predmetov Tehnike medosebne komunikacije in Nedirektivnega svetovanja
Struktura in postopki psihosocialnega svetovanja1. letnik PSS MAGopravljene obveznosti predmetov Teoretične osnove kognitivno vedenjskega pristopa in Osnove psihosocialnega svetovanja
Trening psihosocialnega svetovanja1. letnik PSS MAGopravljene obveznosti predmeta Osnove psihosocialnega svetovanja ali drug podoben predmet, opravljen izven FUDŠ
Metode kognitivno-vedenjskega pristopa v psihosocialnem svetovanju2. letnik PSS MAGopravljene obveznosti predmeta Struktura in postopki svetovalnega procesa ali drug podoben predmet, opravljen izven FUDŠ
Praktikum: Psihosocialno svetovanje z intervizijo in supervizijo2. letnik PSS MAGopravljene obveznosti predmetov Osnove psihosocialnega svetovanja in Trening psihosocialnega svetovanja ali druga podobna predmeta, opravljena izven FUDŠ

Kakšni so pogoji za dokončanje študijskih obveznosti?

Pogoj za dokončanje posameznih predmetov oziroma delov programov so opravljene vse študijske obveznosti, predvidene za zaključek predmeta oziroma dela programa, ki prinesejo zahtevano število kreditnih točk (ECTS). Po opravljenih študijskih obveznostih prejmete Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih ECTS. Potrdilo lahko uveljavite ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na FUDŠ.