Priznavanje izpitov

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na FUDŠ lahko študent, ki je predhodno študiral v drugem študijskem programu iste ali višje stopnje na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji ali v tujini, pred začetkom študija ali v času študija na fakulteti zaprosi za priznavanje izpitov, ki so po vsebini in obsegu enakovredni izpitom, ki jih je že opravil.

Priznavanje obveznega predmeta

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča nosilec predmeta. Izpit se lahko prizna v celoti, delno prizna ali ne prizna:

  • Izpit se lahko prizna v celoti, kadar ima predmet vsaj 2/3 primerljive vsebine predavanj, po obsegu pa vsaj 2/3 obsega pedagoških ur primerljivega predmeta fakultete. Izpit, ki se priznava v celoti, mora imeti enako ali večje število KT.
  • V kolikor je kandidat opravil izpit iz predmeta s primerljivo vsebino, zadostnim številom ur, ne izpolnjuje pa pogoj KT, se mu/ji izpit prizna delno, z nosilcem predmeta pa se lahko dogovori o izdelavi seminarske naloge kot dopolnitev KT.

Priznavanje izbirnega predmeta

Kandidat lahko da vlogo za priznanje izpita predmeta, ki se na fakulteti ne izvaja, prizna se pa lahko kot izbirni predmet. O priznavanju le-tega odloča Komisija za študijske in študentske zadeve na podlagi vsebine in obsega predmeta. Priznan izpit mora biti ovrednoten z enakim ali večjim številom KT kot izbirni predmet fakultete.

Vnos v indeks

Priznani izpiti, ki jih je kandidat opravil pred vpisom na fakulteto, se v indeks vpišejo kot »priznan«. Izpit, ki je bil delno priznan in za katerega je kandidat moral opraviti še dodatno obveznost (ki jo določi nosilec predmeta), se ocenjujejo z oceno.

POSTOPEK priznavanja

  • vloži se Prošnja za priznavanje obveznega predmeta ali Prošnja za priznavanje izbirnega predmeta na obstoječem obrazcu, ki je objavljen v Moodlu pod OBRAZCI ZA ŠTUDIJ
  • obrazcu se priložita potrjen učni načrt opravljenega predmeta in potrdilo o opravljenem predmetu (pridobite na prejšnji fakulteti)
  • v primeru priznavanja obveznega predmeta se obrazec odda skenirano na referat@fuds.si; referat posreduje naprej nosilcu predmeta
  • v primeru priznavanja izbirnega predmeta se obrazec odda v Moodle pod spletno učilnico Komisija za študijske in študentske zadeve
  • prošnja se lahko odda šele po vpisu