Psihoterapevtska propedevtika

Psihoterapevtska propedevtika- (samostojni) del študijskega programa Psihosocialna pomoč (VS) 
Stopnja (in vrsta) programa: (samostojni) del študijskega programa Psihosocialna pomoč (VS)
Trajanje: 1 leto (60 ECTS)
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Ljubljana 

Želite pridobiti osnovna znanja ali izpopolniti svoja znanja iz psihosocialne pomoči in svetovanja in vam stopnja izobrazbe ni bistvena? Potrebujete potrditev, da je študij psihosocialne pomoči res pravo izobraževanje za vas?

Vpišite se v študij psihoterapevtske propedevtike. Propedevtika pomeni uvod v študij psihosocialne pomoči. Namenjena je posameznikom, ki želijo izpopolniti svoja znanja iz psihosocialne pomoči in svetovanja ali si potrditi, da je to pravo področje, kjer se bodo nadalje izobraževali in delovali.


Splošni cilj študija Psihoterapevtske propedevtike je kandidatu/-ki zagotoviti osnovna znanja na področju psihosocialnega svetovanja in mu omogočiti bolj smiselno odločanje o možnem nadaljnjem izobraževanju na tem področju. Kandidat/-ka pridobi temeljno znanje in usposobljenost, v kolikor bi se odločil za nadaljevanje študija psihosocialne pomoči ali podobnih sorodnih smeri.

Vsebina

POGOJI ZA VPIS

V program Psihoterapevtska propedevtika se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo;
 • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu;
 • kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Prehod na visokošolski študijski program Psihosocialna pomoč

Če se študent odloči, da bo študij nadaljeval na visokošolskem študijskem programu Psihosocialna pomoč, lahko vloži prošnjo za priznanje predmetov, ki jih je opravil tekom študija Psihoterapevtska propedevtika in v nadaljevanju opravi še preostale predmete po predmetniku visokošolskega strokovnega programa Psihosocialna pomoč. Za več informacij o tem študiju si oglejte opis študijskega programa na spletni strani: https://www.fuds.si/sl/psihosocialna-pomoc-vs-izredni-studij

Za vse tuje študente, vpisane na ta študijski program, se ob vključitvi v študijski proces močno priporoča nivo znanja slovenskega ali angleškega jezika na ravni B2. Pričakuje se, da študent v teku študija še nadalje nadgrajuje svoje znanje slovenskega/angleškega jezika.

NAVODILA ZA VPIS

Informacije o vpisu ter prijavni roki za študijsko leto 2024/25 so objavljeni na povezavi.

Za več informacij o vpisu na FUDŠ lahko kontaktirate:
Telefon: 
+38659073461
E-mail:
 vpisi@fuds.si

Osebno se lahko oglasite na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00 ter torek in četrtek od 12.30 do 16.30, po predhodnem dogovoru na vpisi@fuds.si.

Informativni dnevi potekajo na lokaciji v Novi Gorici (Gregorčičeva ulica 19) in Ljubljani (Leskoškova 9e). Termine preverite na povezavi.

ŠOLNINA

Cena: 3.399,00 EUR.

Plačilni pogoji: Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku ali na obroke (od 1 do 5 obrokov) z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta. V primeru plačila šolnine na obroke se ob vsakem obroku zaračuna povečana šolnina v znesku administrativnega stroška obdelave obročnega plačila, ki znaša 30,00 eur. 

NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA

Psihoterapevtska propedevtika predstavlja samostojni del študijskega programa Psihosocialna pomoč I. stopnje in se izvaja kot zaključena celota.

Organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj so ustrezno prilagojeni. Pri izvedbi kontaktnih ur fakulteta uporablja tudi različne sodobne oblike informacijsko-komunikacijske tehnologije (spletna učilnica ipd.).

Študij se praviloma izvede v enem študijskem letu. Razdeljen je na dva semestra, to je obdobje, ko študenti obiskujejo predavanja, vaje in druge oblike organiziranega dela. Izpiti praviloma potekajo med izpitnimi obdobji (3 izpitna obdobja – zimsko, poletno in jesensko izpitno obdobje) z možnim dodatnim predrokom.

Študij se bo izvajal v obliki konzultacij, če bo v letnik vpisanih manj kot 5 študentov.

Urnik predavanj: Predavanja in vaje so organizirana v popoldanskem času med tednom ali ob vikendih.

Dostop do urnika in gradiv je omogočen preko spletnega referata oziroma spletne učilnice (Moodle) potem, ko je kandidat vpisan.

NADSTANDARDNI STUDY+ PAKET

Z nakupom paketa STUDY+  boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, pridobili naslednje ugodnosti oz. storitve, ki vam bodo v veliko pomoč: možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom); možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj; možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle). Paket v vrednosti 399eur* (*na študijsko leto) se naroči in plača v enkratnem znesku ob vpisu ali kadarkoli med letom.

Seznam predmetov pri katerih se kljub nakupu Study+ paketa zahteva obvezna fizična prisotnost dobite na e-naslovu: urniki@fuds.si 

PREDMETNIK

Študij psihoterapevtske propedevtike vsebuje izbrane predmete iz visokošolskega študijskega programa Psihosocialna pomoč.

Zap. št.Enote dela programa Psihoterapevtska propedevtikaECTS*
1.Teorije in modeli osebnosti6
2.Duševno zdravje in osebnostna rast6
3.Tehnike medosebne komunikacije8
4.Delo s skupino in skupinska dinamika6
5.Razvojna psihologija6
6.Splošna psihologija 27
7.Nedirektivno svetovanje6
8.Psihopatologija9
9.Supervizija in intervizija6
SKUPAJ60

Legenda

 • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke;
 • P – predavanja;
 • V – vaje

(Novi) predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 28.1.2023. Novi predmetnik velja od študijskega leta 2023/24 dalje. (Povezava na prejšnji predmetnik)

OBVESTILO: Dne 10. 9. 2021 in 28.1.2023 so bile na Senatu FUDŠ sprejete posodobitve nakaterih učnih načrtov. Vsi aktualni učni načrti so objavljeni na spletni strani.

OCENJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA

Ocenjevanje znanja je del procesa poučevanja in učenja. Potekalo bo sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov, ki bo od študentov in študentk zahtevalo sprotno delo. Na temelju ocenjevanja znanja bodo visokošolski učitelji in učiteljice, študentje in študentke prišli do rednih, sprotnih in kakovostnih informacij o tem, kako študenti dosegajo začrtane splošne in predmetnospecifične kompetence in o doseganju zastavljenih ciljev študija Psihoterapevtske propedevtike.

V učnih načrtih posameznih predmetov so določeni načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagojeni so preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih dosežkih pri študiju in razvoja splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc. Zaradi zagotavljanja veljavnosti, zanesljivosti, objektivnosti in različnih metod poučevanja in učenja bodo visokošolski učitelji pri posameznih predmetih uporabljali različne metode preverjanja in ocenjevanja znanja, pri čemer bo upoštevana tudi kvaliteta strukture in organizacije znanja.

 
 • oceniti znanje in veščine študenta in študentke,
 • oceniti izdelek, ki je nastal v okviru študijskega dela,
 • s ponujanjem kakovostnih povratnih informacij o napredku in doseženih rezultatih motivirati študente in študentke k pridobivanju dodatnega znanja in veščin,
 • omogočiti vključitev v nadaljevanje izobraževanja in
 • pridobivati podatke za evalvacijo opravljenega pedagoškega dela.

Merila za ocenjevanje temeljijo na ciljih posameznega dela študijskega programa in predvidenih dosežkih študenta in študentke, ki so opredeljeni v posameznih učnih načrtih. Študentje in študentke so o elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja obveščeni ob začetku študijskega leta in pisno z učnim načrtom. Visokošolski učitelj bo študente v začetku leta seznanil z načrtom izvedbe predmeta, s študijskimi obveznostmi in z deleži, ki jih posamezne sestavine preverjanja ocenjevanja znanja prispevajo h končni oceni predmeta.

 • kolokviji,
 • ustni izpiti,
 • pisni izpiti,
 • seminarske naloge oz. eseji,
 • ustne predstavitve,
 • praktične naloge oz. izdelki, portfolijo, dnevniki,
 • reševanje realnih problemov,
 • projekti, vrstniško ocenjevanje,
 • pisno poročilo o strokovni praksi.

Študent, ki je predhodno študiral v drugem študijskem programu iste ali višje stopnje na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji ali v tujini, lahko pred začetkom študija ali v času študija na fakulteti zaprosi za priznavanje izpitov, ki so po vsebini in obsegu enakovredni izpitom, ki jih je že opravil. Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča nosilec predmeta na podlagi pisne prošnje študenta (izpolnjen obrazec), priloženih spričeval ali drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino in obseg teh znanj in vloženega dela študenta. Izpit se lahko prizna v celoti, delno prizna ali ne prizna. O priznavanju neformalno pridobljenega znanja odloča Komisija za študijske in študentske zadeve.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kompetence, ki jih študentje pridobijo tekom izobraževanja iz Psihoterapevtske propedevtike, so naslednje:

 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod, seznanjenost z novostmi na področju študija,
 • seznanjenost z raziskovalnimi metodami, postopki in procesi, sposobnost zbiranja in interpretiranja podatkov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi in reševanja problemov,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod v okviru področja psihosocialne pomoči iz psihologije, medicine oziroma psihiatrije ter statistike in znanstvene metodologije,
 • sposobnost uporabe znanja in metod psihosocialnega svetovanja v konkretnih situacijah neposrednega dela s klienti,
 • sposobnost argumentiranega ter spoštljivega razpravljanja in reševanja problemov,
 • zmožnost avtonomno uporabljati vire za učenje konkretnih vsebin,
 • zmožnost zavedanja in upoštevanja konteksta svetovalne situacije, njegovih meja in sposobnost prilagoditve z ustreznim pristopom.

Udeleženci izobraževanja so po zaključku usposobljeni za nudenje oblik psihosocialne pomoči različnim populacijam, kot so mladostniki, starostniki, bolniki, migranti, ljudje s težavami v duševnem zdravju, odvisniki, brezposelni, brezdomci, storilci kaznivih dejanj, delavci in vodilni v podjetjih in inštitucijah …

Tekom študija pridobijo kompetence, ki jim omogočajo opravljati predvidene delovne naloge.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Študentje, ki bodo zaključili študij Psihoterapevtske propedevtike, ne pridobijo akademskega naziva in tudi ne kakšnega drugega naziva. Diploma pa jim omogoča nadaljevanje študija Psihosocialna pomoč ali sorodnih smeri.  

Študentje sicer pridobijo znanja, ki so lahko koristna za delo v socialnem varstvu, na področju rehabilitacije, programov psihosocialne pomoči, paliativne oskrbe, psihosocialnega svetovanja, še posebno na področju hitro rastočih storitvenih dejavnosti, v javnih in zasebnih neprofitnih organizacijah, v mednarodnih ustanovah (npr. dobrodelne in karitativne organizacije).