Status študenta s posebnimi potrebami

Želite pridobiti informacije v zvezi s prilagoditvami študijskega procesa, prostora in informacije za študente s statusom študenta s posebnimi potrebami?
Na enem mestu lahko pridobite informacije o vpisu in prilagoditvah študija ter koga lahko kontaktirate v povezavi s tem.

KOORDINATOR ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI

Koordinator za študente s posebnimi potrebami vam je na voljo za pogovor o individualnih potrebah, da skupaj oblikujeta predlog prilagoditev za študij, ki se bo obravnaval na Komisiji za študijske in študentske zadeve.

Andreja Slejko Rojc

Koordinatorka za študente s posebnimi potrebami
Andreja Slejko Rojc

E-pošta: andreja.rojc@fuds.si
Telefon: 064 231 788

PRILAGODITVE ŠTUDIJSKEGA PROCESA

Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom so upravičeni do prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov iz prvega odstavka 69. člena ZVIS (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, s spr. in dop.). 

Študentom s posebnimi potrebami so omogočene dodatne posebne prilagoditve študija, glede na primanjkljaje, ovire oziroma motnje. V času študija so možne:

 1. Prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj
 2. Prilagoditve v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja 
 3. Prilagoditve v knjižnici

DOKUMENTI V ZVEZI S STATUSOM ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI

Skladno s Pravilnikom o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom, so študenti s posebnimi potrebami: 

 • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, 
 • gluhi in naglušni študenti, 
 • študenti z govorno jezikovnimi motnjami, 
 • študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, 
 • gibalno ovirani študenti, 
 • dolgotrajno bolni študenti, 
 • študenti z motnjami avtističnega spektra,
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

O statusu študenta s posebnimi potrebami in posebnem statusu odloča Komisija za študijske in študentske zadeve, ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni status lahko dodeli ali ne. 

 1. Študent, ki želi zaprositi za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, mora izpolniti obrazec Vloga za pridobitev naziva študent s posebnim statusom / študent s posebnimi potrebami, ki je študentom na voljo v Moodlu pod Obrazci za študij. Študenti, ki naprošajo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, na obrazcu izpolnijo Prilogo 1.
 2. Poleg izpolnjenega obrazca, mora študent priložiti ustrezne listine, ki dokazujejo navedbe o upravičenosti za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami:
 • odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
 • strokovno mnenje − komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • odločbo Centra za socialno delo, Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
 • odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • zdravniško potrdilo zdravnika specialista. 

Opomba: Dokazila morajo veljati za študijsko leto, za katero se podeljuje status.

 1. Izpolnjeno vlogo in ustrezno dokumentacijo študent odda v oddajno mesto spletne učilnice Komisije za študijske in študentske zadeve, ki se nahaja v Moodlu: https://moodle.fuds.si/course/view.php?id=276
 2. V kolikor kandidat dokumentacijo oddaja pred začetkom študijskega leta, v katerem bo začel opravljati študij na FUDŠ, pošlje dokumentacijo na komisije@fuds.si.
 3. Komisija za študijske in študentske zadeve zaseda praviloma 1 mesečno, in sicer vsak 3. ponedeljek v mesecu.

DOSTOPNOST 

PARKIRANJE  na sedežu fakultete v Novi Gorici

Parkirišče za invalide se nahaja za stavbo fakultete. Pripeljete se po Gregorčičevi ulici mimo fakultete in zavijete levo na ulico Pod Grčno nato po nekaj metrih takoj ponovno zavijete levo, greste do konca ulice in na levi strani se nahaja parkirišče kot razvidno s slike spodaj.

DOSTOPNOST NOTRANJIH PROSTOROV v Novi Gorici

Gibalno oviranim je omogočen nemoten dostop do obiskovanja pedagoškega procesa. Usmerjevalni sistemi so vidni takoj, ko vstopite v avlo fakultete. Usmerjevalni sistem je opremljen z večjim kontrastnim tiskom. Vse pisarne strokovnih sodelavcev so opremljene z napisi (tudi v brailovi pisavi).

DOSTOPNOST Z JAVNIM PREVOZOM v Novi Gorici

V kolikor se na pot podamo peš, je Avtobusna postaja NG od Fakultete za uporabne družbene študije NG oddaljena 450m. Dostop za slabovidne in slepe je relativno enostaven. Več informacij o dostopnosti si prosim preberite v Strateškem načrtu dostopnosti MONG.

PARKIRANJE na dislocirani enoti v Ljubljani na Leskoškovi 9e.

Na dislocirani enoti v Ljubljani (Leskoškova 9e) se nahajata 2 parkirni mesti za invalide. Od vhoda sta oddaljeni pribl. 20 m.

 

DOSTOPNOST NOTRANJIH PROSTOROV v Ljubljani

Na dislocirani enoti v Ljubljani so vse predavalnice (1-9) dostopne za gibalno ovirane študente. Prav tako so vsa nadstropja v stavbi dostopna z dvigalom. Od vhoda do vstopa v prostore fakultete ni ovir (stopnic). Vse predavalnice in pisarne strokovnih sodelavcev so opremljene z napisi (tudi v brailovi pisavi).


DOSTOPNOST Z JAVNIM PREVOZOM v Ljubljani

V kolikor se na pot podamo peš, je avtobusna postaja Leskoškova od dislocirane enote fakultete oddaljena 400 m. Dostop za slabovidne in slepe je urejen, pot poteka po pločniku čez označen prehod za pešce. Med potjo ni večjih ovir ali preprek.

DODATNE PRILAGODITVE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE TER ŠTUDENTE Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI INVALIDNOSTMI

1) Prilagoditve prostorov in opreme

Fakulteta je v sodelovanju z Zavodom Dostop in Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica namestila številne prilagoditve za slepe in slabovidne, med drugim usmerjevalne table, kontrastne označbe na stopnicah, kontrastne označbe na steklenih površinah ipd. Številne druge prilagoditve za študente z različnimi oblikami invalidnostmi so še v procesu realizacije. 

2) Komunikacijska in informacijska dostopnost

Spletna stran

Spletna stran ima nameščen vtičnik, ki omogoča prilagoditve spletne strani za potrebe slepih in slabovidnih. Do vtičnika dostopate tako, da se pomaknete z miško na zgornji desni kot spletne strani in kliknete na napis “DOSTOPNOST”.

Učno okolje Moodle

Učno okolje Moodle ima nameščen vtičnik, ki omogoča prilagoditve Moodla za potrebe slepih in slabovidnih. Vtičnik se nahaja na desni strani pregledne plošče v kvadratku “Dostopnost”.

Projekt (S4S) se izvaja v okviru JR”Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov.” “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada.”