Predmetnik študijskega program Sociologija, ki je bil sprejet na seji senata dne 14.11.2019

PREDMETNIK

Doktorski študij je pretežno individualen z malo organiziranega študijskega dela, ki obsega dva izpita v prvem letniku. Doktorski študij se izvaja v izredni obliki, in sicer ob petkih in sobotah. Če je vpisanih manj kot 5  študentov, se izvaja v obliki konzultacij.

Prvi letnik vsebuje obvezni metodološki, obvezni teoretski in izbirni teoretski predmet ter seminar za izdelavo dispozicije doktorske disertacije. Slednji predmet je skupen obema študijskima smerema. Prvi letnik se zaključi s potrjeno temo doktorske disertacije in  oddano dispozicijo doktorske disertacije.

Predmet
Zimski
Letni
ECTS
ECTS

Metode triangulacije

15
Izbirni teoretski predmet
18

Seminar za dispozicijo

15
Individualno delo na dispoziciji
12
SKUPAJ 
33
27

Drugi letnik je v celoti namenjen individualnemu raziskovalnemu delu za pripravo doktorske disertacije ob pomoči izbranega mentorja in morebitnega izbranega somentorja. Drugi letnik je skupen obema študijskima smerema.

Predmet
Zimski
Letni
ECTS
ECTS
Individualno delo na disertaciji
30
30
SKUPAJ
30
30

Tretji letnik prek seminarja omogoča kandidatu, da se sooči s kritičnimi odzivi na svoj osnutek disertacije in ob upoštevanju ustreznih sugestij popravi, dopolni, dokonča in zagovarja svoje doktorsko delo. Tretji letnik je skupen obema študijskima smerema.

Predmet
Zimski
Letnii
ECTS
ECTS

Seminar za disertacijo

15
Individualno delo na disertaciji
15
30
SKUPAJ 
30
30

Izbira teoretske poglobitve, ki jo bo študent izbral kot izbirno učno enoto, je odvisna predvsem od njegove izbire teme doktorske disertacije. FUDŠ v tem smislu ponuja dve opciji, pri čemer lahko študent bodisi izbere tisto od njiju, ki mu je tematsko – glede na predvideno temo disertacije – najbližja, bodisi izbere tovrstne teoretske vsebine na drugi domači ali tuji ustrezni akreditirani visokošolski instituciji.

Predmet
ECTS
Sodobne teorije v ekonomski sociologiji
18
Sodobne teorije v politični sociologiji
18
Sodobne teorije v sociologiji kulture
18
Študije Evropske Unije (NOVO)
18

*Študenti izberejo en izbirni predmet.