Socialni menedžment (UN)

Si kreativen? Empatičen? Analitičen?

Želiš postati menedžer s čutom za soljudi in družbo?

Želiš soustvarjati boljšo prihodnost?

za več informacij klikni sledi všečkaj

ŠOLA ZA MENEDŽMENT

Šola za menedžment ponuja dva dodiplomska in en magistrski študijski program s področja družboslovja in managementa. Člani naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih, z bogatimi izkušnjami v industriji in zavezanostjo k odličnosti pri poučevanju. Naš kurikulum je zasnovan za pripravo študentov na vodilne vloge v različnih panogah, s poudarkom na uporabi v resničnem svetu in razvoju praktičnih veščin.

Fakulteta je za študijski program Socialni menedžment (UN) pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih rednih vpisnih mest BREZPLAČEN. 

Vsak diplomant tega študijskega programa ima možnost opravljanja strokovnega izpita iz socialnega varstva.

Podrobneje o programu Socialni menedžment (UN)

Univerzitetni študijski program SOCIALNI MENEDŽMENT (UN)

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS

Način izvajanja: redni in izredni študij

Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana 

Strokovni naslov: diplomant socialnega menedžmenta (UN) oz. diplomantka socialnega menedžmenta (UN); (dipl. soc. menedž. (UN))

Družbenih izzivov nikoli ne zmanjka. Delovanje demokratičnih družb, pravne države, družbe znanja, migracije, kulturna raznolikost, diskriminacija,  stereotipiziranje, revščina, lakota, nezaposlenost, pravica do dela, šikaniranje, mobing, spolno nadlegovanje, nasilje v družinah, zlorabe, varnost na spletu, odvisnosti, onesnaževanje okolja, skrb za zdravje in zdravstvo, evtanazija, splav, genski inženiring, stres, čustvene stiske, anksioznost, depresivnost … To je le nekaj primerov z dolgega seznama izzivov, s katerimi se soočajo sodobni ljudje in družbe.

Univerzitetni program Socialni menedžment razvija analitične sposobnosti  za razumevanje kompleksnih situacij v odnosih med ljudmi. To omogoča boljše osmišljanje, načrtovanje, odločanje, vodenje, koordiniranje, razporejanje organizacijskih virov, nadziranje in kritično vrednotenje izvajanja aktivnosti v organizaciji. Socialnega menedžerja odlikuje velik čut in odgovornosti za soljudi.

Prijavni roki za vpis:

 1. prijavni rok: 17. 2. 2023 – 20. 3. 2023
 2. prijavni rok: 21. 8. 2023 – 25. 8. 2023
 3. rok za zapolnitev prostih vpisnih mest: v kolikor bodo po zaključku drugega prijavnega roka na visokošolskem zavodu še ostala prosta vpisna mesta, bo razpisan rok za njihovo zapolnitev, in sicer od 22. do 25. septembra 2023 do 12. ure.

Vpis v 1. letnik

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Socialni menedžment se lahko vpiše:

 • A) kdor je opravil maturo,
 • B) kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od ustreznih predmetov mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • C) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Kot ustrezen program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja iz točke B) se upošteva program, ki po klasifikaciji Klasius-P-16 spada na področje 03.

Kot ustrezni predmeti mature iz točke B) se upoštevajo:
angleščina, ekonomija, filozofija, francoščina, geografija, grščina, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, latinščina, madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), nemščina, psihologija, računalništvo, ruščina, slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre), sociologija, španščina, zgodovina.

Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A. in C. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40 % točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60 % točk). Kandidati iz točke B. pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20 % točk).
 

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode

Neposredno v drugi letnik študijskega programa Socialni menedžment (UN) se lahko vpišejo:

 • Diplomanti višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program,

Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved. Diplomanti ostalih programov morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 KT iz predmetov Dinamika sodobne družbe in Družboslovna raziskovalna metodologija.

 • Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravili na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

Vpis v 3. letnik po merilih za prehode

Neposredno v tretji letnik študijskega programa Socialni menedžment (UN) se lahko vpišejo:

 • Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 01. 01. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.*
 • Diplomanti študijskih programov za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6. 2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.*
 • Diplomanti (bolonjskih) visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programov prve stopnje, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.*
 • Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravil na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

*Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, vsi ostali pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 24 KT iz predmetov Dinamika sodobne družbe, Družboslovna raziskovalna metodologija, Ekonomika organizacije in Metode kvalitativne analize.

 • Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Za podrobnejše informacije o vpisu tujih državljanov kontaktirajte Referat za študijske in študentske zadeve – vpisi@fuds.si

Opravljanje diferencialnih izpitov je na magistrski študijski smeri Socialni menedžment (UN) BREZPLAČNO!
IZPITE JE POTREBNO OPRAVITI PRED VPISOM!

POMEMBNO: Fakulteta je za študijski program Socialni menedžment pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih rednih vpisnih mest brezplačen.

V kolikor nimate več pogoja za vpis na redni študij (ste že koristili možnost do dveh rednih vpisov ali ste zamenjali študijski program), se morate vpisati izredno in v tem primeru znaša šolnina 2.690,00 EUR.

Plačilni pogoji: Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku ali na obroke (od 1 do 5 obrokov) z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta.

Zgodnje prijave (do 30.6.2023): Oproščeni ste plačila drugih prispevkov za študij v višini 79€.

Univerzitetni študijski program Socialni menedžment (UN) se izvaja kot redni in izredni študij. Na izrednem študiju sta organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj ustrezno prilagojeni. Pri izvedbi kontaktnih ur fakulteta uporablja tudi različne sodobne oblike informacijsko-komunikacijske tehnologije (spletna učilnica ipd.).

Letnik se izvede v enem študijskem letu, razdeljen pa je na dva semestra. V slednjih študenti obiskujejo predavanja, vaje in druge oblike organiziranega dela, izpite pa opravljajo v času izpitnih obdobji (3 izpitna obdobja – zimsko, poletno in jesensko izpitno obdobje).

Urnik predavanj: Študij poteka na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici in na dislocirani enoti na Leskoškovi 9/e v Ljubljani.

 • Lokacija študija Ljubljana
  predavanja in vaje se izvajajo dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času med 16:00 – 20:15 uro. Ostale kontaktne ure potekajo preko IKT sredstev.
 • Lokacija študija Nova Gorica
  predavanja in vaje se izvajajo v dopoldanskem času 09:00 – 13:15 in v popoldanskem času od 16:00 – 20:15. Pedagoški proces je z različnimi prilagoditvami organiziran tako, da ga lahko opravljajo tudi študentje, ki so zaposelni.

* V izjemnih primerih (izredne zdravstvene razmere, bolezen ipd.) si pridržujemo možnost manjših sprememb.

Dostop do urnika in gradiv je omogočen preko spletnega referata oziroma spletne učilnice (Moodle) potem, ko je kandidat vpisan.

1. letnik

Predmet1.semester2.semester
ECTSECTS
Dinamika sodobne družbe6
Sodobne politične doktrine6
Uvod v informatiko6
Organizacijsko komuniciranje6
Oblikovanje javnih politik in javnih financ6
Menedžment sprememb6
Temelji ekonomije6
Neprofitni menedžment6
Družboslovna raziskovalna metodologija6
Osnove upravnega prava6
SKUPAJ3030

2. letnik

Predmet3.semester4.semester
ECTSECTS
Metode kvalitativne analize6
Politične ureditve in analiza politik5
Ekonomika organizacije5
Uvod v splošno psihologijo5
Kvantitativne metode 17
Družbena teorija5
Kvantitativne metode 27
Menedžment v socialnem varstvu5
Izbirni predmet 16
Izbirni predmet 26
Pomoč in sodelovanje v skupnosti3
SKUPAJ3030

3. letnik

Predmet5.semester6.semester
ECTSECTS
Strateško planiranje6
Odnosi z javnostmi6
Podjetništvo6
Projektni menedžment6
Tehnike lobiranja in pogajanj6
Izbirni predmet 36
Izbirni predmet 46
Podjetniški projekt6
Fundraising6
Raziskovalni projekt6
SKUPAJ3030

Izbirni predmeti

** Vsako študijsko leto fakulteta ponudi 3-4 izbirne predmete iz celotnega nabora oz. je ponujeno število odvisno od števila vpisanih študentov.

PredmetECTS
Evropske integracije6
Teorija organizacije6
Mediji in komuniciranje6
Regionalna politika in regionalni razvoj6
Multivariatne metode6
Instrumenti evropskih politik6
Politična sociologija6
Sociologija socialne politike6
Menedžment v zdravstvu6
Menedžment v kulturi6
Komunikacijski trening6
Baze podatkov in analiza podatkov6
Metode evalvacije6
E-poslovanje6
Poslovna etika6
Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti6
Informacijski sistemi6
Vodenje organizacij in procesov6
Politično trženje in komuniciranje6
Pravo Evropske unije6
Iskanje zaposlitve6
Kreativnost6
Kulture in religije6
Družinsko pravo6

Ocenjevanje znanja je del procesa poučevanja in učenja. Potekalo bo sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov študijskega programa, ki bo od študentov in študentk zahtevalo sprotno delo. Na temelju ocenjevanja znanja bodo visokošolski učitelji in učiteljice, študentje in študentke prišli do rednih, sprotnih in kakovostnih informacij o tem, kako študenti dosegajo začrtane splošne in predmetnospecifične kompetence in o doseganju zastavljenih ciljev študijskega programa.

V učnih načrtih posameznih predmetov so določeni načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagojeni so preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih dosežkih pri študiju in razvoja splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc. Zaradi zagotavljanja veljavnosti, zanesljivosti, objektivnosti in različnih metod poučevanja in učenja bodo visokošolski učitelji pri posameznih predmetih uporabljali različne metode preverjanja in ocenjevanja znanja, pri čemer bo upoštevana tudi kvaliteta strukture in organizacije znanja.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in najmanj 45 ECTS iz drugega letnika. Študent ne more napredovati v višji letnik, če nima opravljenih diferencialnih izpitov.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to upravičene razloge, kot npr. materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, ali ko ima podeljen status v skladu z veljavnim statutom. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča dekan na podlagi predloga komisije za študijske in študentske zadeve.

Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje družbenih procesov ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov na področju družbenih ved;
 • razvoj kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost,  (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
 • občutljivost za ljudi in socialno okolje ter razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela neskriminatornosti in multikulturnosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, gospodarstvo, nevladne organizacije) ter zmožnost strpnega dialoga;
 • zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo).

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljnih družboslovnih disciplin (stroke), in sicer s področja sociologije, političnih ved, komunikologije, ekonomije in menedžmenta, družboslovne informatike, pravoznanstva, družboslovne statistike in kvalitativnih metod;
 • sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo družboslovnih znanstvenih metod in postopkov;
 • sposobnost povezovanja koherentno obvladanega temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih, ter njegova uporaba v praksi;
 • sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost interpretacije v kontekstu družboslovja;
 • sposobnost interdiciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in poddisciplinami;
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih družbenih in delovnih problemov;
 • razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved s pomočjo reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju družbenih ved;
  organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno etičnih vprašanj;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela;
 • komuniciranje s strokovnjaki z različnih področij gospodarskega in družbenega življenja ter z različnimi interesnimi skupinami;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela (prenos znanja do uporabnika);
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v organizaciji ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov.

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se v drugem letniku, po zaključenem študiju na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem po 01.01.1994, vpiše v program Socialni menedžment (UN), mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 ECTS.

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 01.01.1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 ECTS.

Univerzitetni program Socialni menedžment ob uporabnih znanjih omogoča tudi pridobivanje konceptualnega in analitičnega znanja za poglobljeno razumevanje in načrtovanje v kompleksnih situacijah. Zato predstavlja odlično osnovo za zahtevnejša in tudi vodstvena delovna mesta v organizacijah javnega, nevladnega in zasebnega sektorja.

Socialni menedžerji delujejo na področju izobraževanja, zdravja, socialnega varstva, človekovih pravic, pravic delavcev, gospodarskega razvoja, kmetijstva, ekologije in sorodnih področjih.

Potrebuješ več informacij pred končno odločitvijo?

Barbara Muhič

DOSTOPNA FAKULTETA

5/5

»Široka ponudba študijskih programov, odprtost profesorjev, tutorstvo in pomoč ter povezovanje med študenti je prava odločitev za izbiro študija na FUDŠ.«

Barbara Muhič, 2. letnik Psihosocialno svetovanje

Lorena Furlan medkulturni menedžment

ŠTUDIJ S ŠIRINO

5/5

»Za nadaljevanje študija na FUDŠ sem se odločila zaradi želje po raziskovanju in nadgradnji že pridobljenega znanja. Študij nudi dodatno širino in je stalno v stiku s časom!«

Lorena Furlan, 2. letnik Medkulturni menedžment

Peter_Ferfoglia

PRAKTIČNA IN UPORABNA ZNANJA

5/5

»...veselim se usmeritve FUDŠ v visokonivojsko in predvsem praktično uporabno znanstveno raziskovanje že od začetka doktorskega študija, kar je prava redkost našega obmejnega in tudi širšega okolja..«

Peter Ferfoglia, 2. letnik Sociologija

STUDY+ PAKET

Želiš študij opravljati z udobja svojega doma? Potem je paket Study+ pravi zate.

Z nakupom paketa Study +, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, namreč pridobili naslednje ugodnosti:

a) možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom),  z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, katerih narava izvedbe ne omogoča neposrednega spremljanja preko IKT sredstev; vaje, pri katerih je fizična prisotnost študentov nujna za zagotavljanje kompetenc in učnih izidov, predvidenih s študijskim programom; vaje, pri katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče zaradi varstva zasebnosti  ipd.)

b) možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj, z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih snemanje ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, ki se ne snemajo iz razloga varstva zasebnosti ipd.) 

c) možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle)

Če imaš dodatna vprašanja, nam piši!

Dovoli, da sodelavec/ka iz referata stopi v kontakt s teboj.