Razpis za Erasmus+ mobilnost zaposlenih

V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 (KA1) ter na podlagi Sporazuma o dodelitvi dotacije za projekt (št. sporazuma 20-103-075615; št. zadeve KA1-IHE-33/20) (v nadaljevanju Sporazum) med Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS in Fakulteto za uporabne družbene študije, FUDŠ objavlja

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOST ZAPOSLENIH V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA POGODBENO LETO 2020

1 Vsebina razpisa:

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ), v skladu s Sporazumom, razpisuje mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja. Mobilnosti v okviru tega razpisa se morajo izvesti najkasneje do 31.5.2022.

2 Splošno o programu Erasmus+

Erasmus+ je program EU, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, z namenom pozitivnega vplivanja na udeleženčev osebni in strokovni razvoj. Program spodbuja mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Cilji mobilnosti za posameznike so:

 • pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj,
 • povečanje kompetentnosti,
 • osebnostna rast,
 • dodana vrednost delu.

Merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti zaposlenih

 • Organizacija gostiteljica mora biti iz držav Programa.
 • V primeru mobilnosti za poučevanje mora biti visokošolska institucija, nosilka ECHE listine (strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine – SI NOVA-GO02) in mora imeti podpisan bilateralni sporazum s FUDŠ. Fakultete, s katerimi ima FUDŠ podpisan bilateralni sporazum je dostopen na spletni strani FUDŠ (glej povezavo). Za potrebe mobilnosti se lahko podpiše nov sporazum.
 • Pri mobilnosti za namen usposabljanja je lahko organizacija gostiteljica visokošolska institucija (v tem primeru velja enako kot zapisano v prejšnji alineji) ali druga organizacija, ki organizira tečaje, izobraževanja itd. 
 • Trajanje aktivnosti: obdobje od 2 dni do 2 mesecev.
 • Poučevanje mora zajemati vsaj 8 ur/teden oziroma sorazmerno s trajanjem mobilnosti.

3 Pogoji za prijavo na razpis in merila za izbor

Na razpis se lahko prijavi osebe, ki izpolnjujejo osnovne pogoje:

 • v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali
 • imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo ali pogodbo o sodelovanju za pedagoško dejavnost in
 • so državljani Republike Slovenije oziroma imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki Sloveniji ali eni od držav članic EU.

Merila za izbor

Fakulteta bo pri izboru kandidatov/kandidatk za mobilnost z namenom poučevanja upoštevala sledeča merila:

 • kandidat na fakulteti vodi vsaj en raziskovalni projekt,
 • kandidat izkazuje potrebo po večmesečnem delu za napredovanje v naziv docenta, izrednega ali rednega profesorja,
 • kandidat v svojem raziskovalnem delu v obdobju zadnjih petih let izkazuje kazalce za napredovanje v naziv,
 • kandidat z institucijo v tujini že izvaja raziskovalno razvojni projekt.

Fakulteta bo pri izboru kandidatov/kandidatk za mobilnost z namenom usposabljanja upoštevala sledeča merila:

 • prednost ima delavec, ki do sedaj še ni bil na izmenjavi;
 • vključevanje oddelkov, ki še niso sodelovali v programu.

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ) bo pravilno in pregledno izbrala kandidate, ki se bodo udeležili mobilnosti v visokošolskem izobraževanju. Postopek izbora in dodelitve dotacije bo dosleden in dokumentiran. FUDŠ bo sprejela vse potrebne ukrepe, da prepreči kakršno koli navzkrižje interesov v zvezi z osebami, ki lahko sodelujejo v organih za izbor ali postopku za izbor posameznih upravičencev.

Veljavne stopnje financiranja v okviru razpisa Erasmus+ 2020

Erasmus+ finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. Najvišji znesek dotacije predstavlja vsoto dotacije za bivanje in dotacije za pot. V skladu s slovensko zakonodajo se prijavitelju izplača dotacija v višini dejanskih stroškov, skladno z obračunanim potnim nalogom.

Priporočena dolžina trajanja mobilnosti v okviru Erasmus+ je 5 dni in dodatna 2 dneva za pot.

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija). Za končni izračun se upoštevajo dejanski stroški (razvidno iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska.

Razdalja potovanja

Znesek

med 10 in 99 km

20 EUR/udeleženca

med 100 in 499 km

180 EUR/udeleženca

Med 500 in 1999 km

275 EUR/udeleženca

med 2000 in 2999 km

360 EUR/udeleženca

med 3000 in 3999 km

530 EUR/udeleženca

med 400 in 7999 km

820 EUR/udeleženca

Nad 8000 km

1500 EUR/udeleženca

Individualna podpora za mobilnost osebja iz držav programa. V tabeli so predstavljeni najvišji zneski za Erasmus+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti.

DRŽAVA GOSTITELJICA

MOBILNOST OSEBJA (znesek na dan v EUR)

 

Skupina 1

Države Programa z višjimi življenjskimi stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg,

Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška

180 EUR

Skupina 2

Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija,

Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

160 EUR

Skupina 3

Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija,

Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija,

Slovaška, Slovenija, Republika Makedonija,

Turčija

140 EUR

Upravičeni stroški:

Dotacija za bivanje – dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino.

Dotacija za pot – javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja bivanja do destinacije mobilnosti na dan prihoda in odhoda.

Število razpoložljivih mest, višina dotacije in število odobrenih dni/mesecev dotacij po posamezni osebi se vsako leto spreminjajo in so odvisni od višine odobrenih sredstev nacionalne agencije CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja).

3.3 Prijava kandidata mora vsebovati:

Pred mobilnostjo mora izbrani kandidat, v sodelovanju s pošiljateljico (FUDŠ) in gostiteljico pripraviti:

 • Program mobilnosti za namen poučevanja (Mobility Agreement – Staff mobility for teaching) oz.
 • Program mobilnosti za namen usposabljanja (Mobility Agreement  – Staff mobility for training).

Osebje, pošiljateljica in gostiteljica bodo odgovorni za najvišjo kakovost obdobja mobilnosti v tujini.

Po končani mobilnosti je vsak od udeležencev dolžan izpolniti končno poročilo (vprašalnik), ki ga prejme po elektronski pošti.  Od udeleženca, ki ne predloži poročila, lahko FUDŠ zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU. V kolikor udeleženec ni mogel dokončati načrtovane aktivnosti v tujini zaradi izrednih razmer ali višje sile, institucija pošiljateljica (FUDŠ) o tem poroča Nacionalni agencij. V tem primeru, po pisni odobritvi Nacionalne agencije, FUDŠ od udeleženca ne terja povračila sredstev.

3.4 Zbiranje prijav:

Rok prijave je 30.10.2020 oziroma po tem roku do porabe sredstev preko spletnega obrazca, ki je dostopen na tej povezavi.

Komisija za študijske in študentske zadeve v roku 20 dni od zaključka razpisa posreduje dekanu Predlog liste upravičenih in neupravičenih prijaviteljev. Dekan v 10 dneh od prejema predmetnega predloga izda odločbe o izboru/ne izboru, ki se pošljejo vsem prijaviteljem.

 

Več informacij:

Jasmina Jakomin, Erasmus+ koordinatorica

 Tel.: 05 907 34 59

Elektronski naslov: erasmus@fuds.si                                                                                                                   

 

Nova Gorica, 21. 9. 2020                                                                              prof. dr. Borut Rončević