Erasmus+ mobilnost študentov 2020

V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 (KA1) ter na podlagi Sporazuma o dodelitvi dotacije za projekt (št. sporazuma 20-103-075615; št. zadeve KA1-IHE-33/20) (v nadaljevanju Sporazum) med Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS in Fakulteto za uporabne družbene študije, FUDŠ objavlja:

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI ŠTUDENTOV V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM ŠTUDIJA IN PRAKSE / POGODBENO LETO 2020

1 Vsebina razpisa:

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ) razpisuje

ERASMUS+ DOTACIJE ZA ŠTUDIJ IN PRAKSO V OKVIRU POGODBENEGA LETA 2020 (ŠTUDIJSKI LETI 2020/2021 IN 2021/2022)

DOTACIJE ZA MOBILNOST BODO NA VOLJO DO PORABE RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

POMEMBNO: Mobilnost študentov morajo biti izvedene najkasneje do 31. 5. 2022.

2 Splošno o programu Erasmus+

Erasmus+ je program EU, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, z namenom posodobitve izobraževalnega procesa, usposabljanja in izboljšanja zaposljivosti mladih.

KA1 spodbuja učno mobilnost študentov na visokošolskih institucijah. Cilji mobilnosti za posameznike so:

 • pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj,
 • povečanje kompetentnosti,
 • osebnostna rast,
 • izboljšanje zaposljivosti,
 • izboljšanje jezikovnih spretnosti,
 • aktivnejše sodelovanje v družbi,
 • povečanje medkulturne zavesti,
 • boljše poznavanje EU in EU vrednot,
 • večja motiviranost za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti,
 • povečanje motiviranosti itd.

Študenti izbrani v okviru razpisa FUDŠ za namen udeležbe na študiju ali prakso v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da:

 • del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini, registracije, izpitov in dostopa do knjižnice na instituciji gostiteljici,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

2. 1 Merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti študentov za namen študija

 • Vse sodelujoče institucije iz držav Programa morajo biti visokošolske institucije, nosilke ECHE listine (strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine – SI NOVA-GO02),
 • Podpisan medinstitucionalni sporazum s partnericami iz držav Programa,
 • Trajanje aktivnosti:  obdobje študija od 3 do 12 mesecev,

Študenti se mobilnosti z namenom študija lahko udeležijo na partnerski instituciji v tujini. Seznam je objavljen na spletni strani FUDŠ (glej povezavo).

2.2 Merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti z namenom prakse

 • Študent sam izbere institucijo/podjetje/organizacijo na kateri bo opravljal prakso v posvetu s koordinatorjem za prakso oziroma projektno pisarno.
 • Trajanje aktivnosti:  obdobje študija od 2 do 12 mesecev,

2.3 Nepovratna sredstva za mobilnost študentov

Izbranim študentom bodo dodeljene dotacije, s katerimi se krije potne stroške in stroške bivanja za čas trajanja mobilnosti. Namen Erasmus+ dotacije je sofinanciranje stroškov v tujini. Veljavne stopnje financiranja so objavljene tukaj. 

Skupina 1

Države Programa z višjimi življenjskimi stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg,

Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

520,00 €

Skupina 2

Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

470,00 € 

Skupina 3

Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija,

Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Republika Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

420,00 € 

Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višini 100 EUR/mesec.

Možna je pridobitev dodatkov za:

 • Študente s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva. 
 • Študente iz okolij z manj možnostmi,  bodo lahko zaprosili za dodatek na podlagi dokazila.

Po končani mobilnosti je vsak od udeležencev dolžan izpolniti končno poročilo (vprašalnik), ki ga prejme po elektronski pošti ter napisati prispevek o mobilnosti. Od udeleženca, ki ne predloži poročila, lahko FUDŠ zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU. V kolikor udeleženec ni mogel dokončati načrtovane aktivnosti v tujini zaradi izrednih razmer ali višje sile, institucija pošiljateljica (FUDŠ) o tem poroča Nacionalni agencij. V tem primeru, po pisni odobritvi Nacionalne agencije, FUDŠ od udeleženca ne terja povračila sredstev.

3 Pogoji za prijavo na razpis in merila za izbor

Na razpis se lahko prijavi študent/ka, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«:

 • da je državljan/ka Republike Slovenije oz. državljan/ka ene od sodelujočih držav ALI ima v eni od sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva,
 • da ima med izvajanjem mobilnosti aktiven status študenta na FUDŠ,
 • da v času dosedanjega študija še ni presegel/a omejitve 12 mesecev mobilnosti preko Erasmus+ programa in
 • da je vpisan/a najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija ali v katerikoli letnik podiplomskega študija na 2. ali 3. stopnji.

3.1 Merila za izbor

Fakulteta bo pri izboru kandidatov/kandidatk upoštevala sledeča merila:

 • povprečna ocena študija ob oddaji prijave na razpis,
 • motivacijsko pismo,
 • poznavanje jezika izvajanja pedagoškega/delovnega procesa na tuji instituciji oziroma angleškega jezika,
 • kot dodatni kriterij se lahko upoštevajo obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija.

V primeru več prijav od razpoložljivih mest bo pripravljen prednostni seznam pri čemer bodo imeli prednost študenti z višjo povprečno oceno.

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ) bo pravilno in pregledno izbrala študente, ki se bodo udeležili mobilnosti v visokošolskem izobraževanju. Postopek izbora in dodelitve dotacije bo dosleden in dokumentiran ter v skladu s Pravilnikom o mobilnosti.

FUDŠ bo sprejela vse potrebne ukrepe, da prepreči kakršno koli navzkrižje interesov v zvezi z osebami, ki lahko sodelujejo v organih za izbor ali postopku za izbor posameznih upravičencev.

3.2 Prijava kandidata mora vsebovati:

 • prijavni obrazec (dostopen na tej povezavi),
 • življenjepis (se naloži na spletni prijavni obrazec),
 • motivacijsko pismo (se naloži na spletni prijavni obrazec).

Kandidati, ki ne bodo poslali vse potrebne dokumentacije bodo uvrščeni na rezervni seznam.

3.3 Zbiranje prijav:

Prijave potekajo preko spletnega obrazca do petka, 31.10. 2020 do 23:59 oziroma po tem roku do porabe sredstevV kolikor bo prispelo več prijav kot je razpoložljivih mest, bodo, kandidati, ki se bodo prijavili na razpis in izpolnjujejo pogoje razvrščeni na rezervni seznam.

Na podlagi prejetih prijav se izvede izbirni postopek v skladu s Pravilnikom o mobilnosti in se študenta obvesti o razvrstitvi. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo fakulteta sprejela dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Razpis za Erasmus + mobilnosti študentov z namenom študija in prakse v tujini je na razpolago na spletni strani http://arhiv.fuds.si/, na oglasni deski fakultete in v projektni pisarni FUDŠ.

Več informacij:

Jasmina Jakomin

Erasmus+ koordinatorka

Tel.:   05 907 34 59

Elektronski naslov: erasmus@fuds.si

Prof. dr. Borut Rončević, dekan FUDŠ

Nova Gorica, 8.10.2020