Razpis za Erasmus+ mobilnosti osebja v visokošolskem izobraževanju z namenom poučevanja in usposabljanja v partnerskih državah - Belarusian State Univeristy

logo FUDŠ

V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 (KA1) ter na podlagi Sporazuma o dodelitvi dotacije za projekt (št. sporazuma 20-107-075681; št. zadeve KA1-IHE-5/20) (v nadaljevanju Sporazum) med Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS in Fakulteto za uporabne družbene študije (v nadaljevanju FUDŠ), slednja objavlja

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI OSEBJA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH

1. Vsebina razpisa

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ), v skladu s Sporazumom razpisuje dotacije za mobilnosti osebja na partnersko/gostiteljsko visokošolsko institucijo Belarusian State University (v nadaljevanju BSU) iz Belorusije.

  • Mobilnost osebja z namenom poučevanja: 1 mesto
  • Mobilnost osebja (akademsko in strokovno osebje) z namenom usposabljanja: 1 mesto

Trajanje v dnevih: vsaka aktivnost lahko traja 6 dni (dva dodatna dneva za potovanje, skupaj 8 dni)

Mobilnosti osebja morajo biti izvedene najkasneje do 31.5.2023

2. Krajše informacije o izvedbi mobilnosti

Pred izvedbo mobilnosti mora izbrani kandidat, v sodelovanju s pošiljateljico (FUDŠ) in gostiteljico (BSU) pripraviti:

  • Sporazum in program o mobilnosti za namen poučevanja (Mobility Agreement – Staff mobility for teaching) oz.
  • Sporazum in program o mobilnosti za namen usposabljanja (Mobility Agreement – Staff mobility for training).

Ti sporazumi opredeljujejo ciljne (učne) izide za obdobje mobilnosti v tujini, določajo formalne določbe o priznavanju ter navajajo pravice in obveznosti obeh strani. Podrobnosti mobilnosti so dogovorjene tudi v Medinstitucionalnem sporazumu med FUDŠ in Belarusian State Unoversity, ki je bil podpisan 26.08.2020

Osebje, pošiljateljica in gostiteljica bodo odgovorni za najvišjo kakovost obdobja mobilnosti v tujini.

Ob koncu obdobja v tujini mora osebje, ki je opravljajo aktivnost mobilnosti, izpolniti in predložiti končno poročilo. Od osebja, ki ne predloži poročila, lahko FUDŠ zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU. Povračila se ne zahteva, če člani osebja niso mogli dokončati načrtovanih aktivnosti v tujini zaradi višje sile. Institucija pošiljateljica poroča o takih primerih Nacionalni agencij, ki jih mora pisno odobriti.

3. Pogoji za prijavo osebja in merila za izbor

Na razpis se lahko prijavijo zaposleni na FUDŠ, ki so:

  • v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali
  • imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo ali pogodbo o sodelovanju za pedagoško dejavnost in/ali
  • so državljani Republike Slovenije oziroma imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki Sloveniji ali eni od držav članic EU.

Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ) bo pravilno in pregledno izbrala svoje osebje, ki se bo udeležilo mobilnosti v visokošolskem izobraževanju. Postopek izbora in dodelitve dotacije bo pravilen, pregleden, dosleden in dokumentiran, dostop do njega pa bo na voljo za vse strani, vključene v postopek izbora.

Merila za izbor:

  • strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine – SI NOVA-GO02, predvsem načel nediskriminacije ter enakopravnega dostopa in priložnosti za osebje vseh ozadjih (socio-ekonomskih, kulturnih ipd.).

FUDŠ bo sprejela vse potrebne ukrepe, da prepreči kakršno koli navzkrižje interesov v zvezi z osebami, ki lahko sodelujejo v organih za izbor ali postopku za izbor posameznih upravičencev.

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FUDŠ prejemala dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.

4. Zbiranje prijav

Prijava mora vsebovati osnutek programa mobilnosti, ki ga bo predložil član osebja. Prijava mora biti napisana v angleškem jeziku.

FUDŠ bo prijave zbirala do 30. 10. 2020 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijave se oddajo preko prijavnice, ki je dostopna tukaj. Prijavnico pošljite na e-naslov: erasmus@fuds.si.  

Več informacij:
mag. Jasmina Jakomin
Erasmus+ koordinatorica
Tel: +386 590 73 459
e-mail: erasmus@fuds.si

 

Datum objave: 21. 9. 2020