Komisija za etičnost raziskovanja

Komisija za etičnost raziskovanja na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (KER) je posvetovalno telo, ki spodbuja oziroma omogoča etično odgovorno raziskovanje visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija in vseh študijskih programov, ki potekajo v okviru Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ).

Glavni cilj delovanja KER je v uravnovešanju različnih moralnih pogledov v procesu evalvacije predloga raziskovanja, vključno z spoštovanjem avtonomije, zaščite in doseganja dobrobiti raziskovalne skupnosti, raziskovalcev in udeležencev.

KER skrbi, da raziskovalci na FUDŠ pri svojem delu poleg uveljavljenih metodoloških standardov in veljavnih predpisov upoštevajo tudi vsa mednarodno uveljavljena moralna pravila in standarde, ki veljajo za posamezno področje raziskovanja.