Pridobljene kompetence SM (VS):

Študenti v okviru študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu Socialni menedžment pridobijo naslednje splošne kompetence in predmetnospecifične kompetence.
 

Splošne kompetence

 • poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize;
 • uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela nediskriminatornosti in multikulturnosti;
 • razvoj kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
 • zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo);
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji;
 • sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine;
 • sposobnost razvijanja alternativnih rešitev v procesu strateškega načrtovanja;
 • sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v projekte;
 • sposobnost globalnega mreženja na področju socialnih dejavnosti;
 • sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva;
 • razumevanje ekonomskih vidikov za delovanje neprofitnega sektorja;
 • sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa v neprofitni organizaciji;
 • sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in premagovanja problemov;
 • sposobnost upravljanja človeških virov;
 • sposobnost urejanja razmerij med delodajalci in delavci;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic;
 • sposobnost reševanja zahtevnih problemov posameznikov, ki nastajajo v delovnem okolju pri delu in v procesu zaposlovanja;
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja različnih strokovnjakov in timskega dela z namenom ustreznega ovrednotenja posameznih vprašanj, ki nastanejo v praksi, in skupnega iskanja ustreznih rešitev;
 • sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih pravnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature.

 

Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljnih družboslovnih disciplin (stroke), in sicer s področja sociologije, političnih ved, komunikologije, ekonomije in menedžmenta, družboslovne informatike, pravoznanstva, družboslovne statistike in kvalitativnih metod;
 • sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo družboslovnih znanstvenih metod in postopkov;
 • sposobnost povezovanja koherentno obvladanega temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih, ter njegova uporaba v praksi;
 • sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost interpretacije v kontekstu družboslovja;
 • sposobnost interdiciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in poddisciplinami;
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih družbenih in delovnih problemov;
 • razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved s pomočjo reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju družbenih ved;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno  etičnih vprašanj;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela;
 • komuniciranje s strokovnjaki z različnih področij gospodarskega in družbenega življenja ter z različnimi interesnimi skupinami;
 • razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
 • poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela (prenos znanja do uporabnika);
 • načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v organizaciji ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
 • poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;
 • fleksibilna uporaba znanja v praksi;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju, spoštovanje nediskriminativnosti in multikulturnosti v organizaciji in njenem (mednarodnem) okolju;
 • poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika;
 • sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov;
 • razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno etičnih vprašanj;
 • razumevanje odnosov med organizacijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje;
 • občutljivost za odnose med ljudmi pri delu, fleksibilnost in sposobnost za skupinsko delo, samoiniciativnost, prevzemanje odgovornosti, sposobnost razmišljanja in lastnega mnenja.