Presoje za vpis po merilih za prehode

Vpis v višji letnik po merilih za prehode med študijskimi programi

Pogoji za vpis neposredno v višji letnik izbranega študijskega programa so objavljeni v posameznih razpisih za vpis, ki jih lahko najdete na povezavi.

Pred samim vpisom v višji letnik študijskega programa vam strokovni sodelavec referata preveri možnosti vpisa in skupaj spredstojnikom oddelka izbranega študijskega programa opravi presojo na podlagi predhodno opravljenih obveznosti na prvem študijskem programu.

Pogoji so podrobneje opredeljeni v Merilih za prehode med študijskimi programi.

Obseg priznanih opravljenih študijskih obveznosti

  • Vpis neposredno v drugi letnik po merilih za prehode med študijskimi programi je mogoč, če ima kandidat vsaj 45 kreditnih točk po ECTS iz prvega študijskega programa iste stopnje, pri čemer se jih vsaj polovica nanaša na pridobljene kompetence oziroma učne izide, ki so primerljive s kompetencami oziroma učnimi izidi obveznih predmetov drugega študijskega programa, na katerega se kandidat želi vpisati.
  • Vpis neposredno v tretji letnik po merilih za prehode med študijskimi programi je mogoč, če ima kandidat vsaj 105 kreditnih točk po ECTS iz prvega študijskega programa, pri čemer se jih vsaj polovica nanaša na pridobljene kompetence oziroma učne izide, ki so primerljive s kompetencami oziroma učnimi izidi obveznih predmetov drugega študijskega programa.

***Na tretji stopnji študija je po merilih za prehode med študijskimi programi dodatno potrebna:

  • za neposredni vpis v drugi letnik: predhodna oddaja dispozicije doktorske disertacije na prvem ali drugem študijskem programu
  • za neposredni vpis v tretji letnik: predhodna potrditev dispozicije doktorske disertacije na prvem ali drugem študijskem programu.***

O prehodih med študijskimi programi na 1. in 2. stopnji odloča Komisija za študijske in študentske zadeve, o prehodih med študijskimi programi na 3. stopnji odloča Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Seje omenjenih komisij so predvidene vsak 3. ponedeljek v mesecu.

Izvedba presoje o možnosti vpisa v višji letnik po merilih za prehode med študijskimi programi

Za pridobitev informacije o možnosti vpisa v višji letnik po merilih za prehode med študijskimi programi sledite spodnjim navodilom:

1. Preverite, ali izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik izbranega študijskega programa na FUDŠ (pogoji so objavljeni v Razpisu za vpis in na spletni strani posameznega študijskega programa. Pogoji se lahko razlikujejo glede na program, v katerega se želite vpisati).

2. Ustrezno izpolnite obrazec OBR-FUDŠ-004 Prošnja za presojo o možnostih vpisa v višji letnik po merilih za prehode med študijskimi programi. Pred izpolnjevanjem prošnje natančno preberite navodila in se prepričajte, da ste pravilno izpolnili vsa polja.

3. Priložite ustrezna dokazila. Za uspešno oddajo prošnje za presojo o možnosti vpisa v višji letnik po merilih za prehode med študijskimi programi je treba predložiti:

  • Potrdilo o opravljeni maturi (+ potrdilo o opravljenem 5. predmetu) (v primeru vpisa na 1. stopnjo) 
  • Potrdilo o pridobljeni izobrazbi (na 1. in/ali 2. stopnji)
  • Potrdilo o opravljenih obveznostih na prvem študijskem programu
  • Potrjen učni načrt, ki je ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS)

Dokumenti se lahko pridobijo na referatu fakultete, na kateri ste opravljali študij.

4. Prošnjo in priložena dokazila oddajte na vpisi@fuds.si.

Po prejemu prošnje in priloženih dokazil bo strokovni sodelavec referata skupaj s predstojnikom šole izbranega študijskega programa opravil postopek presoje, ki ga bo nato obravnavala še pristojna komisija.
Po zaključku postopka boste s strani referata  obveščeni o možnostih vpisa.