Prejšnji predmetnik Sociologija

PREDMETNIK

Doktorski študij je pretežno individualen z malo organiziranega študijskega dela, ki obsega dva izpita v prvem letniku. Izvaja se v izredni obliki (to je najmanj tretjina ur, predvidenih za redni študij), in sicer v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Če je vpisanih manj kot 10 študentov, se izvaja v obliki konzultacij.

Prvi letnik vsebuje od organiziranega dela obvezni metodološki in izbirni teoretski predmet ter seminar za izdelavo dispozicije doktorske disertacije. Prvi letnik se zaključi s potrjeno temo doktorske disertacije in  oddano dispozicijo doktorske disertacije.

Predmet
Zimski
Letni
ECTS
ECTS

Metode triangulacije

15
Izbirni teoretski predmet
15

Seminar za dispozicijo

15
Individualno delo na dispoziciji
15
SKUPAJ 
30
30

Drugi letnik je v celoti namenjen individualnemu raziskovalnemu delu za pripravo doktorske disertacije ob pomoči izbranega mentorja in morebitnega izbranega somentorja.

Predmet
Zimski
Letni
ECTS
ECTS
Individualno delo na disertaciji
30
30
SKUPAJ
30
30

Tretji letnik prek seminarja omogoča kandidatu, da se sooči s kritičnimi odzivi na svoj osnutek disertacije in ob upoštevanju ustreznih sugestij popravi, dopolni, dokonča in zagovarja svoje doktorsko delo. 

Predmet
Zimski
Letnii
ECTS
ECTS

Seminar za disertacijo

15
Individualno delo na disertaciji
15
30
SKUPAJ 
30
30

Izbira teoretske poglobitve, ki jo bo študent izbral kot izbirno učno enoto, je odvisna predvsem od njegove izbire teme doktorske disertacije. FUDŠ v tem smislu ponuja dve opciji, pri čemer lahko študent bodisi izbere tisto od njiju, ki mu je tematsko – glede na predvideno temo disertacije – najbližja, bodisi izbere tovrstne teoretske vsebine na drugi domači ali tuji ustrezni akreditirani visokošolski instituciji. 

Predmet
ECTS

Sodobne teorije v ekonomski sociologiji

15

Sodobne teorije v politični sociologiji

15

Sodobne teorije v sociologiji kulture

15

*Študenti izberejo en izbirni predmet.

Legenda

  • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke 

Program je zasnovan tako, da omogoča študentom usmeritev v eno od treh socioloških poddisciplin: politično sociologijo, ekonomsko sociologijo in sociologijo kulture. Gre namreč za poddiscipline, ki pokrivajo tri izmed napomembnejših in v razvojnem smislu najrelevantnejših področij: politiko (usmerjanje družbe in doseganje ciljev), ekonomijo (zagotavljanje resursov) in kulturo (vrednotne in vedenjske podlage za delovanje). Tako študentje poleg metodoloških znanj pridobijo aktualna znanja, potrebna za teoretsko rezoniranje narave in dinamike teh treh področij. Poleg socioloških znanj in vsebin, ki so v ospredju, študentje pridobijo znanja iz drugih disciplin (politologije, ekonomije, kulturologije), ki se dotikajo omenjenih področij. 

Študijski program je sestavljen iz metodološkega predmeta, ki študentom poda znanja iz najsodobnejših kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod (ter načinov njihovega kombiniranja v raziskovalnem delu) ter teoretskega predmeta, ki ga študentje izberejo izmed treh predmetov, pri čemer je vsak od njih vezan na eno od treh omenjenih socioloških poddisciplin: politično sociologijo, ekonomsko sociologijo in sociologijo kulture. Poleg tega se študentje udeležijo dveh doktorskih seminarjev: dispozicijskega seminarja, kjer predstavijo izhodišča svoje doktorske naloge; in disertacijskega seminarja, kjer predstavijo preliminarne ugotovitve svoje doktorske naloge. Glavnina dela na pripravi doktorske naloge je individualno raziskovalno delo ob pomoči in sodelovanju izbranega mentorja (in morebitnega somentorja).