Od prijave teme do zagovora doktorske naloge

KAKŠEN JE POSTOPEK OD PRIJAVE TEME DO ODDAJE DOKTORSKE DISERTACIJE?

Postopek opredeljuje Pravilnik o doktorskem študiju.

Vsebina

1. PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Kandidat odda Prijavo teme doktorske disertacije na obrazcu OBR-010. Obrazec se odda v Moodle. Temo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, kandidatu se tudi predlaga mentor, v kolikor ga ni predlagal sam. Študent na e-mail prejme obvestilo o odobritvi teme.

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo zaseda enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. ponedeljek v mesecu.

Študent brez statusa oz. pavzer, mora pred oddajo doktorske naloge v Moodle, kontaktirati moodle@fuds.si in zaprositi za dostop do oddaje vloge za KZRD.

2. DISPOZICIJA DOKTORSKE DISERTACIJE

Kandidat odda Dispozicijo doktorske disertacije na obrazcu OBR-011 v Moodle. Dispozicijo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ki senatu poda predlog o imenovanju komisije za oceno ustreznosti dispozicije. Člani komisije morajo v roku 30 dni podati mnenje o ustreznosti dispozicije. Poročilo članov komisije obravnava senat in na tej podlagi sprejme pozitivno ali negativno oceno dispozicije.

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. ponedeljek v mesecu.

Senat zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. četrtek v mesecu.

Študent brez statusa oz. pavzer, mora pred oddajo doktorske naloge v Moodle, kontaktirati moodle@fuds.si in zaprositi za dostop do oddaje vloge za KZRD.

3. NAVODILA ZA PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL NA FUDŠ

Zaključeno delo mora biti napisano in urejeno skladno z:

Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del veljavna do 30. 9. 2021

Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del veljavna od 1. 9. 2021

Predloga Izjave o avtorstvu:

– Izjava o avtorstvu 

4. SEMINAR ZA DISERTACIJO

Kandidat mora v 3. letniku opraviti Seminar za disertacijo. Del obveznosti se opravi preko udeležbe na predavanjih, ki jih vodi nosilec predmeta prof. dr. Matej Makarovič. Del obveznosti pa se opravi tako, da kandidat po odobritvi mentorja in po opravljenih obveznostih na predavanjih doktorsko disertacijo odda Moodle. Disertacijo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ki imenuje 3-člansko komisijo. Slednja je prisotna na predstavitvi disertacije s strani kandidata (kot nekakšna “generalka” pred zagovorom).

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. ponedeljek v mesecu.

Študent brez statusa oz. pavzer, mora pred oddajo doktorske naloge v Moodle, kontaktirati moodle@fuds.si in zaprositi za dostop do oddaje vloge za KZRD.

5. ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE V TEHNIČNI PREGLED IN TEST PLAGIATORSTVA

Kandidat mora zaključno delo pred tiskom in po odobritvi mentorja, da je zaključno delo primerno za oddajo, le-to poslati v tehnični pregled, in sicer v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov, na elektronski naslov: pregledi@fuds.si (to prejmeta referat in knjižnica). Hkrati mora na isti e-naslov oddati tudi obrazec Pregled in oddaja doktorske disertacije OBR-FUDŠ-014, kjer se zahteva izpolnitev polja A (izjava mentorja) in polja B (izjava avtorja). Polje C naknadno izpolni bibiliotekarka po opravljenem tehničnem pregledu in obrazec po tem posreduje v referat. Z dnem, ko je delo oddano, prične teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled opravljen.

V kolikor je potreben ponovni pregled zaključnega dela, ponovno študent odda dokument na e-naslov: pregledi@fuds.si

Oddati mora:

1) Izvod z vnešenimi korekturami s strani bibliotekarke

2) Izvod z upoštevanimi korekturami – popravljena verzija

Z dnem, ko prejmemo izvod s korekturami, začne teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled ponovno opravljen.

Istočasno bo opravljen tudi test plagiatorstva. Študent in mentor bosta prejela po mailu poročilo detektorja plagiatov. V primeru odkritih podobnosti se študent posvetuje z mentorjem in ne s strokovno službo v referatu ali v knjižnici.

Zaključna naloga mora biti ob končni oddaji jezikovno ustrezna (potrdilo lektorja se ne zahteva).

6. ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE V REFERAT

Študent odda zaključno nalogo v elektronski obliki v pdf formatu na elektronski naslov: referat@fuds.si

Referat nato zaključno delo posreduje Senatu fakultete, ki imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije. Člani komisije morajo v roku največ 1 meseca od dne imenovanja podati ocene doktorske disertacije. Ocene obravnava senat in na tej podlagi doktorsko disertacijo sprejme sprejme, zavrne ali jo vrne kandidatu, da jo spremeni ali dopolni, in mu za to določi primeren rok. V kolikor senat doktorsko disertacijo sprejme, imenuje komisijo za zagovor. Uskladi se termin zagovora.

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. ponedeljek v mesecu.

Senat zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. četrtek v mesecu.

7. ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE IN POTRDILO O DOKTORIRANJU

Referat pošlje obvestilo članom komisije za zagovor in kandidatu najmanj 7 dni pred zagovorom. V obvestilo navede navede datum, uro in kraj javnega zagovora.

Študent v roku 14 dni po uspešno opravljenem zagovoru v referat odda tri vezane izvode naloge ter na CD/zgoščenki v pdf formatu (zahtevata se 2 izvoda). Hkrati odda študent še podpisano soglasje o hranjenju kontaktnih podatkov.

Referat po prejemu vezanih izvodov naloge študentu izda potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru doktorske disertacije, ki velja do podelitve diplome (vsako leto predvidoma enkrat letno, v mesecu juniju).

8. PLAČILO NALOGE Z ZAGOVOROM

Zaključna naloga z zagovorom se ne plača, v kolikor študent s statusom odda na referat@fuds.si zaključno nalogo in potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu in testu plagiatorstva najkasneje do 30.9. tekočega študijskega leta, pod pogojem, da nalogo zagovarja najkasneje 30 dni po oddaji naloge. S ciljem zagotovitve izvedbe zagovora pred potekom skrajnega roka za zagovor študentom močno priporočamo, da nalogo oddajo najkasneje v mesecu avgustu.