Od prijave teme do zagovora doktorske naloge

Vsebina

1. PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

 • Študent izvede prijavo teme doktorske disertacije preko spletnega referata tako, da v meniju izbere ZAKLJUČEK ŠTUDIJA / Prijava teme.
 • V postopku prijave vnese zahtevane podatke ter naloži izpolnjen (in podpisan) obrazec OBR-FUDŠ-010 Prijava teme doktorske disertacije v PDF ali Word formatu.

Opomba: Predloži se prijavo teme, s katero se je že seznanil/a in vsebinsko ustreznost potrdil/a mentor/ica ter morebitni/a somentor/ica (priporočamo, da se pred oddajo teme o pisanju zaključne naloge dogovorite s potencialnim (so)mentorjem preko e-pošte oz. ostalih informacijskih kanalov).

 • V kolikor (so)mentor ni član Akademskega zbora fakultete, je pred oddajo prijave teme preko spletnega referata potrebno na obrazcu OBR-FUDŠ-010 pridobiti podpis (so)mentorja.
 • Po oddaji obrazca OBR-FUDŠ-010 preko spletnega referata, je o oddaji obveščen (so)mentor, ki elektronsko potrdi vsebinsko ustreznost predlagane teme ter prevzem (so)mentorstva.
 • Vlogo nato obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki se sestaja predvidoma enkrat na mesec, vsak 3. ponedeljek v mesecu. Študent na e-naslov prejme obvestilo o odobritvi teme.
 • Obrazci, ki so vezani na zaključno delo so študentom dostopni v spletnem referatu (Zaključek študija/Navodila in obrazci), prošnja za podaljšanje teme pa je dostopna v Moodlu pod Obrazci za študij.
 • Študent brez statusa oz. pavzer mora pred oddajo prijave teme kontaktirati referat preko e-naslova referat@fuds.si ali telefonske številke 064 260 818, da mu uredi dostop do spletnega referata oz. mu posreduje vpisne podatke.

OPOZORILO: Pri oddaji vlog in obrazcev je potrebno zagotoviti ustrezno podpisovanje dokumentov. Za veljaven podpis je potreben lastnoročni podpis ali uporaba digitalnega potrdila.

Poudarjamo, da je podpis dokumenta nujen in obvezujoč. Brez ustreznega podpisa vaša vloga ali obrazec ne bo veljaven, kar lahko privede do zapletov in zamud pri reševanju vaših zadev.
 
Obvestilo o (javni) dostopnosti zaključnega dela:
Študentje imajo možnost enoletne nedostopnost zaključnega dela iz razlogov: zaščita poslovnih skrivnosti, zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, zagotavljanja varnosti ljudi in narave in varovanja tajnih podatkov. 
Študentom svetujemo premislek pri izbiri naslova in tematike zaključnega dela, saj bo delo po enoletnem preteku prosto dostopno v knjižnici in elektronski obliki v REVIS-u (repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih organizacij).
 

2. DISPOZICIJA DOKTORSKE DISERTACIJE

 • Po odobritvi teme kandidat predloži Dispozicijo doktorske disertacije na izpolnjenem in podpisanem obrazcu OBR-011, ki ga naloži preko spletnega referata.
 • Oddajo dispozicije doktorske disertacije preko spletnega referata se opravi tako, da se v meniju izbere ZAKLJUČEK ŠTUDIJA / Prijava teme, vnese zahtevane podatke ter pri točki Dispozicija naloži izpolnjen (in podpisan) obrazec OBR-FUDŠ-011 Dispozicija doktorske disertacije.
 • Po oddaji obrazca OBR-FUDŠ-011 preko spletnega referata, je o oddaji obveščen (so)mentor, ki elektronsko potrdi vsebinsko ustreznost dispozicije za nadaljnjo obravnavo.
 • Dispozicijo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ki Senatu FUDŠ poda predlog o imenovanju komisije za oceno ustreznosti dispozicije. (Oceno ustreznosti dispozicije doktorske disertacije poda komisija neodvisnih strokovnjakov, ki so včasih tudi zunanji sodelavci fakultete. Pri imenovanju komisije posledično obstaja možnost zamud, kar pomeni, da je mogoče, da študentova vloga oziroma imenovanje članov komisije ne bo obravnavana na prvi redni seji KZRD po oddaji dispozicije.)
 • Člani komisije morajo v roku 30 dni podati mnenje o ustreznosti dispozicije.
 • Poročilo članov komisije obravnava Senat FUDŠ in na tej podlagi sprejme pozitivno ali negativno oceno dispozicije.
 • Komisija za znanstvenoraziskovalno delo zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. ponedeljek v mesecu.
 • Senat FUDŠ zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. četrtek v mesecu.
Študent brez statusa oz. pavzer mora pred oddajo dispozicije doktorske naloge preko spletnega referata kontaktirati referat preko e-naslova referat@fuds.si ali telefonske številke 064 260 818, da mu uredi dostop do spletnega referata oz. mu posreduje vpisne podatke.

3. NAVODILA ZA PISANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL NA FUDŠ

Zaključeno delo mora biti napisano in urejeno skladno z:

Predloga Izjave o avtorstvu:

4. SEMINAR ZA DISERTACIJO

Kandidat mora v 3. letniku opraviti Seminar za disertacijo. Del obveznosti se opravi preko udeležbe na predavanjih, ki jih vodi nosilec predmeta prof. dr. Matej Makarovič. Del obveznosti se opravi tako, da kandidat po odobritvi mentorja in po opravljenih obveznostih na predavanjih osnutek doktorske disertacije pošlje v elektronskem formatu na komisije@fuds.si.

Disertacijo obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ki imenuje 3-člansko komisijo. Slednja je prisotna na predstavitvi disertacije s strani kandidata (kot nekakšna »generalka« pred zagovorom).

V kolikor komisija poda pozitivno mnenje, je seminar opravljen v celoti in oceno »opravil« referat vpiše v indeks.

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo zaseda praviloma enkrat mesečno, predvidoma vsak 3. ponedeljek v mesecu.

Študent brez statusa oz. pavzer mora pred oddajo doktorske naloge preko spletnega referata kontaktirati referat preko e-naslova referat@fuds.si ali telefonske številke 064 260 818, da mu uredi dostop do spletnega referata oz. mu posreduje vpisne podatke.


5. ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE V TEHNIČNI PREGLED IN TEST PLAGIATORSTVA

 • Po odobritvi (so)mentorja, da je doktorska disertacija primerna za oddajo, mora študent zaključno delo v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov, oddati preko spletnega referata (Zaključek študija/Oddaja naloge).

Opomba: Preden boste lahko naložili nalogo v spletni referat, je potrebno kontaktirati (so)mentorja, da vsebinsko ustreznost naloge elektronsko potrdi preko spletnega referata.

Zaključno nalogo je potrebno shraniti v PDF/A formatu, kar naredite z naslednjimi koraki:

 1. Zaključno delo odprite v formatu Word. V zavihku »datoteka« izberite gumb »shrani kot«.
 2.  V polje »ime datoteke« vpišete tip gradiva (npr. diplomska naloga, magistrska naloga itd.) ter pripiše ime in priimek študenta (primer: diplomska naloga_Ana Novak), v polju vrsta datoteke pa se izbere možnost »PDF (*.pdf)«.
 3. V novem podoknu izberite gumb »Možnosti …«, pod »Možnosti za PDF« pa izberite »ISO 19005-1 skladen (PDF/A)«. Izbiro potrdite s klikom na gumb »V redu« in shranite s klikom na gumb »Shrani«.
 • Študent v spletnem referatu izpolni vse potrebne podatke ter poleg zaključnega dela naloži še obrazec Pregled in oddaja diplomske/magistrske naloge OBR-FUDŠ-007.
 • Študent v spletnem referatu izpolni vse potrebne podatke ter poleg zaključnega dela naloži še obrazec Pregled in oddaja doktorske disertacije OBR-FUDŠ-014.
 • Z dnem, ko je doktorska disertacija oddana in odobrena s strani (so)mentorja, prične teči rok 14 dni, ko mora biti opravljen tehnični pregled, ki ga izvede bibliotekar, ki tehnično ustreznost potrdi preko spletnega referata.
 • V kolikor je potreben ponovni pregled doktorske disertacije, študent odda izvod zaključnega dela z upoštevanimi korekturami s strani bibliotekarja ponovno preko spletnega referata.
 • Istočasno bo opravljen tudi test plagiatorstva. Študent in (so)mentor bosta prejela po e-pošti poročilo detektorja plagiatov. V primeru odkritih podobnosti se študent posvetuje z (so)mentorjem in ne s strokovno službo v referatu ali v knjižnici.

POMEMBNO: Zaključno delo mora biti ob končni oddaji jezikovno ustrezno. Kandidat mora ob oddaji dela v tehnični pregled priložiti tudi kopijo diplomske listine lektorja in potrdilo o opravljenem lektorskem pregledu naloge.
Kot ustrezna se upoštevajo le potrdila lektorja z diplomo iz slovenistike ali profesorja slovenskega jezika.

6. ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE V REFERAT

 • Postopek oddaje je zaključen, ko študent s strani bibliotekarja preko spletnega referata prejme potrdilo, da je doktorska disertacija tehnično ustrezna.
 • Referat doktorsko disertacijo posreduje Senatu fakultete, ki imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije. Člani komisije morajo v roku največ 1 meseca od dne imenovanja podati ocene doktorske disertacije.
 • Ocene obravnava Senat in na tej podlagi doktorsko disertacijo sprejme, zavrne ali jo vrne kandidatu, da jo spremeni ali dopolni, in mu za to določi primeren rok.
 • V kolikor Senat doktorsko disertacijo sprejme, imenuje komisijo za zagovor.
 • Člani komisije za zagovor se morajo v roku 14 dni od prejema naloge opredeliti do primernosti predložene naloge za zagovor. Ob morebitnih zadržkih glede primernosti naloge za zagovor pisno obvestijo referat, o čemer ta naredi zaznamek na Pregled in oddaja naloge, ki ga posreduje mentorju in študentu. Če člani komisije nalogo ocenijo kot ustrezno, določijo datum zagovora.
Študent brez statusa oz. pavzer mora pred oddajo doktorske disertacije kontaktirati referat preko e-naslova referat@fuds.si ali telefonske številke 064 260 818, da mu uredi dostop do spletnega referata oz. mu posreduje vpisne podatke.
 

7. ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE IN POTRDILO O DOKTORIRANJU

Referat pošlje obvestilo članom komisije za zagovor in kandidatu najmanj 7 dni pred zagovorom. V obvestilo navede navede datum, uro in kraj javnega zagovora.

Študent v roku 14 dni po uspešno opravljenem zagovoru v referat odda tri vezane izvode naloge. Hkrati odda študent še podpisano soglasje o hranjenju kontaktnih podatkov.

Referat po prejemu vezanih izvodov naloge študentu izda potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru doktorske disertacije, ki velja do podelitve diplome (vsako leto predvidoma enkrat letno, v mesecu juniju).

8. PLAČILO NALOGE Z ZAGOVOROM

Za študente brez statusa (pavzerje) v tekočem študijskem letu je zaključna naloga z zagovorom plačljiva skladno z veljavnim cenikom. 
 
Zaključna naloga z zagovorom se ne plača, v kolikor študent s statusom preko spletnega referata odda končno verzijo zaključnega dela najkasneje do 30. 9. tekočega študijskega leta, pod pogojem, da nalogo zagovarja najkasneje 30 dni po oddaji naloge. S ciljem zagotovitve izvedbe zagovora pred potekom skrajnega roka za zagovor študentom močno priporočamo, da nalogo oddajo najkasneje v mesecu avgustu.
 
Opomba: Kot končna verzija zaključnega dela se upošteva naloga, katere tehnično ustreznost je potrdila bibliotekarka fakultete, ki vam tudi pisno potrdi, da je delo ustrezno za končno oddajo.