Letni programi in poročila

Fakulteta javno objavlja letni program dela, letno poročilo (vsebuje usmeritve in cilje ter realizacijo le-teh po posameznih področjih dejavnosti), kadrovski načrt, finančno poročilo in drugo.

Vsebina