Upravni odbor

matej makarovič

Predsednik upravnega odbora:
prof. dr. Matej Makarovič

Člani upravnega odbora

  • prof. dr. Matej Makarovič, predstavnik ustanovitelja
  • prof. dr. Matevž Tomšič, predstavnik ustanovitelja
  • izr. prof. dr. Janez Povh, predstavnik ustanovitelja
  • prof. dr. Borut Rončević, predstavnik ustanovitelja
  • Divna Vidmar, predstavnica zaposlenih
  • Andraž Konc, študent

Aktualne novice delovanja Upravnega odbora

Dne 7.7.2021 objavljamo sklep Upravnega odbora z dne 6.7.2021 o pričetku postopka volitev dekana FUDŠ.
 
SKLEP
(1) Z dnem sprejema tega sklepa se skladno s Pravilnikom o volitvah organov FUDŠ z dne 13.6.2011 začne postopek za volitve dekana FUDŠ.
(2) Rok za vložitev kandidatur je 15 dni od dneva objave tega sklepa, t.j. do 22.7.2021.
(3) Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: Klara Remec (predsednica), doc. dr. Erika Džajić Uršič (članica), Goran Babić (član).
 
Kandidata za dekana FUDŠ lahko evidentirajo pedagoški sodelavci, nepedagoški sodelavci ter študentski svet.
Evidentiranje se izvede tako, da upravičeni predlagatelji podajo imena kandidatov ali kandidata v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Evidentiranje kandidatov za dekana«, ki jo naslovijo na volilno komisijo.