Senat 2023-2027

Senat sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič, Prodekanja za znanstveno in raziskovalno delo
 • doc. dr. Erika Džajić Uršič
 • izr. prof. dr. Tea Golob
 • izr. prof. dr. Petra Kleindienst, Prodekanja za študijske in študentske zadeve
 • doc. dr. Jana Krivec
 • izr. prof. dr. Simona Kukovič
 • doc. dr. Predrag Ljubotina
 • prof. dr. Matej Makarovič
 • doc. dr. Janja Mikulan
 • prof. dr. Mateja Rek
 • prof. dr. Borut Rončević, Dekan
 • doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih
 • prof. dr. Matevž Tomšič, Prodekan za mednarodno sodelovanje

OBVESTILA


Dne 30.6.2023 objavljamo sklep Senata FUDŠ:

(1) Z izdajo tega sklepa se skladno s Pravilnikom o volitvah organov FUDŠ z dne 13.6.2011 in spremembami z dne 19.6.2023 začne postopek za volitve članov senata FUDŠ.
(2) Rok za vložitev kandidatur je 15 dni od dneva objave tega sklepa, t.j. do 18.7.2023. 
(3) Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: Klara Remec (predsednica), asist. Rok Bratina (član), pred. Edina Šifrar (članica).
 

Dne 20.7.2023 objavljamo sklep 37. korespondenčne seje senata: 

Rok za vložitev kandidatur se podaljša do 31.7.2023.


Dne 7. 8. 2023 objavljamo sklep 2. korespondenčne seje volilne komisije: 

Končen seznam za volitve članov senata FUDŠ za mandatno obdobje 2023-2027 je naslednji:

 1. doc. dr. Erika Džajić Uršič
 2. izr. prof. dr. Tea Golob
 3. doc. dr. Jana Krivec
 4. izr. prof. dr. Simona Kukovič
 5. doc. dr. Predrag Ljubotina
 6. prof. dr. Matej Makarovič
 7. doc. dr. Janja Mikulan
 8. prof. dr. Mateja Rek
 9. doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih

   


Dne 22. 9. 2023 objavljamo sklep 3. korespondenčne seje volilne komisije: 

V senat FUDŠ so izvoljeni naslednji kandidati (po abecednem vrstnem redu priimkov):

 1. doc. dr. Erika Džajić Uršič
 2. izr. prof. dr. Tea Golob
 3. doc. dr. Jana Krivec
 4. izr. prof. dr. Simona Kukovič
 5. doc. dr. Predrag Ljubotina
 6. prof. dr. Matej Makarovič
 7. doc. dr. Janja Mikulan
 8. prof. dr. Mateja Rek
 9. doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih

   


Senat FUDŠ ima dvanajst članov, od tega:

– devet članov visokošolskih učiteljev, ki so praviloma v rednem delovnem razmerju na fakulteti in pokrivajo znanstvene discipline ter strokovna področja, v okviru katerih fakulteta izvaja študijske programe
– tri predstavnike študentskega sveta, ki jih izvoli študentski svet, pri čemer so praviloma zastopane vse tri stopnje študija.

Dekan in prodekani so člani senata po položaju.

Za člana senata – razen članov senata iz vrst študentov – je lahko izvoljen le član akademskega zbora z nazivom najmanj docent oziroma z ekvivalentnim znanstvenim nazivom.

Kandidate za člane senata lahko predlagajo vsi člani akademskega zbora v roku 15 dni od objave sklepa o začetku postopka kandidiranja članov senata.
Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov in podano soglasje kandidatov h kandidaturi ter ime in priimek predlagatelja. 
Kandidate se predlaga tako, da člani akademskega zbora podajo imena kandidatov v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člane senata«, ki jo naslovijo na volilno komisijo (FUDŠ, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica). Predlog se lahko pošlje tudi po e-pošti na naslov volitve2023@fuds.si.