Katalog informacij javnega značaja FUDŠ

Vsebina

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Slovenija

Telefon: 05 333 00 90
Faks: 05 333 00 91
Spletna stranwww.fuds.si

Odgovorna uradna oseba 
prof. dr. Borut Rončević, dekan

Datum prve objave kataloga 
15. 11. 2009

Datum zadnje spremembe: 5. 3. 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.fuds.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah, s katerimi razpolaga

Fakulteta izvaja tri dodiplomske ter štiri podiplomske študijske programe:

3. Seznam organov fakultete

Borut Rončević
Telefonska številka: 05 333 00 90,
E-pošta: borut.roncevic@fuds.si

Kontaktna oseba: Klara Remec
Telefonska številka: 05 333 00 90

Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Rakovec
Telefonska številka: 05 333 00 90

Kontaktna oseba: prof. dr. Matej Makarovič
Telefonska številka: 05 333 00 90

Kontaktna oseba: Petra Škabar, predsednica ŠS FUDŠ
E-pošta: skabar.faks@gmail.com

Kontaktna oseba: Klara Remec
Telefonska številka: 05 333 00 90

Kontaktna oseba: Klara Remec
Telefonska številka: 05 333 00 90

4. Seznam notranjih organizacijskih enot

Organizacijske enote fakultete so:

 • Dekanat
 • Pedagoška enota
 • Raziskovalna enota – Družboslovni raziskovalni center (DRC)

Dekanat sestavljajo dekan, prodekani, glavni tajnik, koordinatorji naslednje organizacijske podenote (oddelki):

 • Referat za študentske in študijske zadeve
 • Trženje in odnosi z javnostmi
 • Karierni center
 • Finančno računovodska služba
 • Knjižnica
 • Projektna pisarna

Pedagoško enoto sestavljajo naslednje organizacijske podenote (oddelki):

 • Oddelek za uporabne družbene študije
 • Oddelek za psihoterapijo
 • Doktorski oddelek – oddelek za napredne družbene študije

Raziskovalno enoto sestavljajo naslednji organizacijski podenoti (inštituta):

 • Inštitut za uporabne družbene študije (IUDŠ)
 • Nacionalni inštitut za psihoterapijo (NIP)

5. Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Borut Rončević

Dekan: prof. dr. Borut Rončević
Telefonska številka: 05 333 00 90,
E-pošta: borut.roncevic@fuds.si

6. Zakonske in druge pravne podlage

 • Zakon o visokem šolstvu  
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o zavodih
 • Zakon raziskovalni in razvojni dejavnosti  
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o računovodstvu
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
 • Uredba o sofinanciranju doktorskega študija 
 • Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
 • Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov
 • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
 • Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
 • Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
 • Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev
 • Pravilnik o prilogi k diplomi
 • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu

7. Drugi strateški in programski dokumenti

8. Vrste postopkov

 • Postopek za vpis v 1., 2., 3.. letnik študija
 • Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
 • Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
 • Postopek izvolitev v naziv
 • Postopek volitev

9. Seznam javnih evidenc, ki jih zavod upravlja

 • Evidenca zaposlenih delavcev
 • Evidenca zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena
 • Evidenca izdanih javnih in drugih listin, ki jih izdaja fakulteta po zaključenem izobraževanju na fakulteti
 • Evidenca osebnih kartonov študenta/udeleženca izobraževanja, ki se vodi za vsakega študenta/udeleženca izobraževanja od vključitve v študij/izobraževanje do končanja oziroma do izpisa
 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
 • Evidenca o plačah
 • Evidenca uporabnikov knjižnice

  – Navedene evidence niso prosto dostopne.

10. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Vzajemna bibliografska – kataložna baza podatkov COBISS

11. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij javnega značaja

 • Večina informacij je dostopnih preko spletne strani fakultete. 
 • Informacije se fizično dostopne vsak delavnik  od 8.00 ure do 16.00 ure.

12. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Pogoji za vpis v 1. letnik
 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O vsebini študijskih programov
 • O načinu in času vpisa v posameznih prijavnih rokih
 • O pogojih za vpis na podiplomski študij
 • O priznavanju izobraževanja
 • O ceniku storitev