Predstavitev

Fakuteta FUDŠ – Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila kot samostojen zasebni visokošolski zavod ustanovljena 15.6.2006.

V letu 2007 se je začel izvajati pedagoški proces tako na dodiplomski kot na podiplomski stopnji. V akademskem letu 2007/08 je fakulteta FUDŠ začela izvajati programa rednega študija in sicer na dodiplomski študijski program Uporabne družbene študije kateri je preimenovan v študijski program Socialni menedžment (UN) ter magistrski študijski program Medkulturni menedžment. 

V letu 2008 je bil akreditiran doktorski študijski program Sociologija, s čimer je bil kompletiran sistem študijskih programov na celotni vertikali; se pravi na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni, leto kasneje pa se je začela izgradnja dodatne vertikale na področju Socialnega menedžmenta, na katerem je bil akreditiran dodiplomski visokošolski program Socialni menedžment (VS) in istoimenski magistrski program (trenutno neaktiven). 

V študijskem letu 2012/13 sta se obstoječim programom pridružila še visokošolski strokovni in magistrski študijski program Psihosocialna pomoč. V novembru 2019 je fakulteta FUDŠ preienovala magistrski program v Psihosocialno Svetovanje (mag)

FUDŠ stavba
raziskovanje FUDŠ

Plodno raziskovalno delo naših znanstvenih sodelavcev in visokošolskih učiteljev, ki je v skladu z imenom fakultete izrazito uporabno naravnano, naslavlja problematike, ki so izredno pomembne tako z gospodarskega kot s širšega družbenega vidika. Družbeni problemi in izzivi nikoli ne počivajo in jih nikoli ne zmanjka. Delovanje demokratičnih družb, pravne države, družbe znanja, migracije, kulturna raznolikost, diskriminacija, stereotipiziranje, revščina, lakota, nezaposlenost, pravica do dela, šikanjiranje, mobing, spolno nadlegovanje, nasilje v družinah, zlorabe, varnost na spletu, odvisnosti, onesnaževanje okolja, skrb za zdravje in zdravstvo… je le nekaj primerov iz dolgega seznama izzivov s katerimi se soočajo sodobni ljudje in družbe. Raziskovalci FUDŠ so večkrat dokazali, da se ne izogibajo obravnavi občutljivih tematik, ampak se jih lotevajo ob upoštevanju standardov znanstvene nepristranskosti in raziskovalno-metodološke rigoroznosti in korektnosti. Na FUDŠ sta vzpostavljena dva inštituta, inštitut uporabnih družbenih študij in nacionalni inštitut za psihoterapijo

Fakulteta si med drugim lasti tudi naziv Jean Monnet Center Odličnosti

Vizija

"Postali bomo eden vodilnih evropskih centrov na izbranih področjih družboslovnega znanja s pomembnim vplivom na lokalno, nacionalno in mednarodno okolje."

Poslanstvo

Zavezani smo inovativnosti, vrhunskosti in uporabnosti znanja. Spodbujamo intelektualno refleksijo in prenašamo znanstvena spoznanja v lokalno in globalno okolje. Usposabljamo odgovorne posameznike, sposobne kompetentno opravljati delo in se aktivno soočati z razmerami na trgu in v družbi. Tako soustvarjamo pogoje za odprtost, svobodo, blaginjo in trajnost.

Štiri temeljna vodila

Kljub razmeroma solidni razvitosti posameznih družbenih ved v slovenski družbi je njihova medsebojna povezanost razmeroma skromna. Ta razparceliranost je razvidna tudi iz poklicnih profilov, ki jih dosedanje izobraževalne institucije ustvarjajo, saj prevladujejo relativno ozko specializirani in zato poklicno manj prilagodljivi profili, medtem ko je bil do nastanska FUDŠ fakultete širši interdisciplinarni ali celo transdisciplinarno usmerjen družboslovni profil praktično odsoten, čeprav bi bil na trgu delovne sile večkrat bolj dobrodošel kot pa zelo ozko specializiran profil. Fakulteta interdisciplinarnost spodbuja tako v svojem pedagoškem kot raziskovalnem delu.

Družbene vede se izrazito internacionalizirajo. Uspešnost pri vključevanju v mednarodno okolje in doseganje mednarodnih standardov v raziskovalnih in učnih rezultatih je postalo – tudi pri družbenih vedah ključno merilo uspešnosti.

V okviru fakultete posebno pozornost namenjamo visoki teoretski ozaveščenosti in metodološki kakovosti svojega raziskovanja in pedagoškega dela. Dosedanje izkušnje in mednarodna odmevnost vključenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev so jamstvo za raziskovalno in pedagoško odličnost tako v vseh tistih projektih, ki so usmerjeni k študentom, uporabnikom v gospodarstvu, v lokalni skupnosti in regiji ter državi in drugim uporabnikom.

Pri vrsti družbenih ved je še premalo v ospredju njihova neposredna aplikativna razsežnost. To velja tako za neposreden prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo, državo in celotno javno ter nevladno sfero, kot za premajhno usklajenost med ustvarjenimi profili diplomantov in zahtevami trga delovne sile, ki zahteva širši profil diplomantov z metodološkim in aplikativnim znanjem. Uporavbnost se na Fakulteti odraža v dveh vidikih, tako v strukturi študijskih programov, kot tudi v njenem raziskovalnem delu.

Vrednote organizacijske kulture

Resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način.  

Pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja spoznanj. 

Neodvisnost fakultete in njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in ideoloških centrov moči. 

Zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju akademskih standardov in njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote.  

Doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete. 

Sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne refleksije ter inovativnega reševanja družbenih in tehnoloških problemov.  

Pripadnost sodelavcev in študentov fakultete skupnim ciljem in načelom, medsebojno spoštovanje in razumevanje.

Strateške usmeritve fakultete

Strateške usmeritve so:

  • Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost
  • Odličnost študija 
  • Odličnost poslovanja 
  • Odgovoren odnos do okolja