Predstavitev

Fakuteta FUDŠ – Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila kot samostojen zasebni visokošolski zavod ustanovljena 15.6.2006.

V letu 2007 se je začel izvajati pedagoški proces tako na dodiplomski kot na podiplomski stopnji. V akademskem letu 2007/08 je fakulteta FUDŠ začela izvajati programa rednega študija in sicer na dodiplomski študijski program Uporabne družbene študije kateri je preimenovan v študijski program Socialni menedžment (UN) ter magistrski študijski program Medkulturni menedžment.

V letu 2008 je bil akreditiran doktorski študijski program Sociologija, s čimer je bil kompletiran sistem študijskih programov na celotni vertikali; se pravi na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni, leto kasneje pa se je začela izgradnja dodatne vertikale na področju Socialnega menedžmenta, na katerem je bil akreditiran dodiplomski visokošolski program Socialni menedžment (VS) in istoimenski magistrski program (trenutno neaktiven).

V študijskem letu 2012/13 sta se obstoječim programom pridružila še visokošolski strokovni in magistrski študijski program Psihosocialna pomoč. V novembru 2019 je fakulteta FUDŠ preienovala magistrski program v Psihosocialno Svetovanje (mag).

Fakulteta medije se je z dnem 30.9.2022 pripojila k Fakulteti za uporabne družbene študije. 

Od pripojitve dalje študijske programe Fakultete za medije (dodiplomski študijski program Mediji in novinarstvo, magistrski študijski program Strateško komuniciranje, magistrski študijski program Mediji in novinarstvo, doktorski študijski program Strateško komuniciranje in menedžment) izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ).

Študijski programi (bivše) Fakultete za medije in njihova izvedba kot tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statusa študenta, pri tem ostajajo enaki. 

FUDŠ stavba
raziskovanje FUDŠ

Plodno raziskovalno delo naših znanstvenih sodelavcev in visokošolskih učiteljev, ki je v skladu z imenom fakultete izrazito uporabno naravnano, naslavlja problematike, ki so izredno pomembne tako z gospodarskega kot s širšega družbenega vidika. Družbeni problemi in izzivi nikoli ne počivajo in jih nikoli ne zmanjka. Delovanje demokratičnih družb, pravne države, družbe znanja, migracije, kulturna raznolikost, diskriminacija, stereotipiziranje, revščina, lakota, nezaposlenost, pravica do dela, šikanjiranje, mobing, spolno nadlegovanje, nasilje v družinah, zlorabe, varnost na spletu, odvisnosti, onesnaževanje okolja, skrb za zdravje in zdravstvo… je le nekaj primerov iz dolgega seznama izzivov s katerimi se soočajo sodobni ljudje in družbe. Raziskovalci FUDŠ so večkrat dokazali, da se ne izogibajo obravnavi občutljivih tematik, ampak se jih lotevajo ob upoštevanju standardov znanstvene nepristranskosti in raziskovalno-metodološke rigoroznosti in korektnosti. Na FUDŠ sta vzpostavljena dva inštituta, inštitut uporabnih družbenih študij in nacionalni inštitut za psihoterapijo

Fakulteta si med drugim lasti tudi naziv Jean Monnet Center Odličnosti

Vizija

"Postali bomo eden vodilnih evropskih centrov na izbranih področjih družboslovnega znanja s pomembnim vplivom na lokalno, nacionalno in mednarodno okolje."

Poslanstvo

Zavezani smo inovativnosti, vrhunskosti in uporabnosti znanja. Spodbujamo intelektualno refleksijo in prenašamo znanstvena spoznanja v lokalno in globalno okolje. Usposabljamo odgovorne posameznike, sposobne kompetentno opravljati delo in se aktivno soočati z razmerami na trgu in v družbi. Tako soustvarjamo pogoje za odprtost, svobodo, blaginjo in trajnost.

Štiri temeljna vodila

Vrednote organizacijske kulture

Strateške usmeritve fakultete

Strateške usmeritve so:

  • Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost
  • Odličnost študija 
  • Odličnost poslovanja 
  • Odgovoren odnos do okolja