Medkulturni menedžment

Magistrski program MEDKULTURNI MENEDŽMENT
Stopnja (in vrsta) programa: Magistrski študijski program
Trajanje: 2 leti (4 semestre), 120 ECTS
Razvrstitev: SOK: 8, EOK: 7, EOVK: druga stopnja
Način izvajanja: redni in izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naziv: magister medkulturnega menedžmenta oz. magistrica medkulturnega menedžmenta; (mag. medk. menedž)

Vsebina

POGOJI ZA VPIS

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
 • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe; (pred bolonjskim sistemom);
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred zagovorom magistrske naloge z opravljanjem predmetov Družbena teorija (5 ECTS) in Družboslovna raziskovalna metodologija (6 ECTS).

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, upravne in poslovne vede.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa so kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Opravljanje diferencialnih izpitov je na magistrski študijski smeri Medkulturni menedžment BREZPLAČNO!

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode

Neposredno v 2. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment se lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe pred bolonjskim sistemom z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij. Za zaključek študija mora opraviti obveznosti v obsegu 30 KT (izpiti) in magistrsko nalogo (30KT).
 • Kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje (po bolonjskem sistemu) z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij in dosegel najmanj 240 KT.
 • Kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih (nesorodnih) strokovnih področij. Pri tem mora opraviti študijske obveznosti, kot jih določi Komisija za študijske in študentske zadeve.
 • Kdor se (zaradi prehoda) vpisuje na podlagi priznanih izpitov, ki jih je predhodno opravili na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

Kot ustrezna sorodna strokovna področja se upoštevajo družbene, humanistične, upravne,pravne in poslovne vede.
Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot ustrezna (sorodna) strokovna področja, morajo opraviti še dodatne študijske obveznosti iz predmetov Družbena teorija (5 KT) in Družboslovna raziskovalna metodologija (6 KT).

 • Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

NAVODILA ZA VPIS

“Razpis za vpis za študijsko leto 2021/22 bo objavljen naknadno.”
Za več informacij o vpisu na FUDŠ  kontaktirajte Referat za študijske in študentske zadeve.
Telefon: 
+38659073461
E-mail:
 referat@fuds.si


Osebno na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00 ter torek in četrtek od 12.30 do 16.30.

Informativni dnevi potekajo na lokaciji v Novi Gorici (Gregorčičeva ulica 19) in Ljubljani (Leskoškova 9e). Termini bodo objavljeni naknadno!

ŠOLNINA

POMEMBNO!
Fakulteta je za študijski program Medkulturni menedžment pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen.

V kolikor nimate več pogoja za vpis na redni študij (ste že koristili možnost do dveh rednih vpisov ali ste zamenjali študijski program), se morate vpisati izredno in v tem primeru znaša šolnina 2.190,00 EUR na letnik.

Plačilni pogoji: Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku ali na obroke (od 1 do 5 obrokov) z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta.

NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA

Magistrski študijski program Medkulturni menedžment se izvaja kot redni in izredni študij. Na izrednem študiju sta organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj ustrezno prilagojeni. Pri izvedbi kontaktnih ur fakulteta uporablja tudi različne sodobne oblike informacijsko-komunikacijske tehnologije (spletna učilnica ipd.).

Letnik se izvede v enem študijskem letu, razdeljen pa je na dva semestra. V slednjih študenti obiskujejo predavanja, vaje in druge oblike organiziranega dela, izpite pa opravljajo v času izpitnih obdobji (3 izpitna obdobja – zimsko, poletno in jesensko izpitno obdobje).

Dostop do urnika in gradiv je omogočen preko spletnega referata oziroma spletne učilnice (Moodle) potem, ko je kandidat vpisan.

PREDMETNIK

Študijski program Medkulturni menedžment je sestavljen tako, da posamezni semester obsega 30 kreditnih točk (ECTS), eno leto obsega pa 60 ECT. Program traja dve leti in študent mora opraviti za 120 ECTS dela.

Legenda:

 • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accumulation System) – kreditne točke 

OCENJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA

Ocenjevanje znanja je del študijskega procesa poučevanja in učenja in poteka med izvajanjem študijskega procesa (po končanem prvem semestru) in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov študijskega programa (po končanem drugem semestru), hkrati pa se od študentov in študentk zahteva sprotno delo. Namen in cilj ocenjevanja znanja so sprotne in kakovostne informacije o tem, kako študenti in študentke dosegajo začrtane splošne in predmetnospecifične kompetence ter informacije o doseganju zastavljenih ciljev študijskega programa.

Način preverjanja in ocenjevanja znanja je določen za vsak predmet po sebej in opredeljen v učnem načrtu slednjih, prilagojeni pa so preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih dosežkih pri študiju in razvoju splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc. Načini preverjanja in ocenjevanja znanja so različni tudi, zaradi različnih metod poučevanja, s čimer so zagotovljeni kriteriji veljavnosti, zanesljivosti in objektivnosti, hkrati pa je upoštevana tudi kvaliteta strukture in organizacije znanja.

Nameni ocenjevanja znanja so:

 • oceniti znanje in veščine študenta in študentke,
 • oceniti izdelek, ki je nastal v okviru študijskega dela,
 • ponujanje kakovostnih povratnih informacij o napredku in doseženih rezultatih, s katerimi se motivira študente in študentke za pridobivanje dodatnega znanja in veščin,
 • omogočiti vključitev v nadaljevanje izobraževanja in
 • pridobiti podatke za evalvacijo opravljenega pedagoškega dela.

Merila za ocenjevanje temeljijo na ciljih študijskega programa in predvidenih dosežkih študentov in študentk, ki so opredeljeni v posameznih učnih načrtih. Študentje in študentke so o načinih preverjanja znanja in kriterijih ocenjevanja seznanjeni pisno (z učnim načrtom) ter ob začetku izvajanja posameznega predmeta (na začetku vsakega semestra). Poleg tega visokošolski učitelj seznani študente z načrtom izvedbe predmeta, študijskimi obveznostmi, deleži, ki jih posamezne sestavine preverjanja ocenjevanja znanja prispevajo h končni oceni predmeta in relevantno literaturo.

Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so:

 • kolokviji,
 • ustni izpiti,
 • pisni izpiti,
 • seminarske naloge oz. eseji,
 • ustne predstavitve,
 • praktične naloge oz. izdelki, portfolijo, dnevniki,
 • reševanje realnih problemov (case studies),
 • projekti, vrstniško ocenjevanje,
 • pisno poročilo o strokovni praksi,
 • magistrska naloga 

NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik;
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

 • poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize;
 • uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije dogodkov, izhajajočih iz kulturne dinamike, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih konsekvenc;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela neskriminatornosti in multikulturnosti;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji;
 • sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine;
 • sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v projekte;
 • sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva;
 • sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa;
 • sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature;
 • sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude;
 • sposobnost razumevanja državljanske svobode, enakosti, dostojanstva, pravic in odgovornosti;
 • razvoj refleksije ob upoštevanju lokalne, nacionalne in globalne ravni;
 • razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko učenje;
 • spodbujanje razvoja obveščenih in aktivnih državljanov;
 • razvoj potrebe po doseganju družbene pravičnosti in podpiranju raznolikosti;
 • razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
 • sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
 • spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri učenju in proučevanju družbenih in poslovnih študij.
 • razumevanje kulturnih fenomenov in njihove povezanosti s strukturo in razvojem družb;
 • uporaba in kombiniranje znanj za različnih disciplinarnih področij;
 • razumevanje različnih teoretskih pristopov in njihova uporaba pri reševanju konkretnih problemov; 
 • fleksibilnost in prilagodljivost, tj. sposobnost delovanja v večkulturnem okolju;
 • sposobnost navezovanja stikov v večkulturnem okolju in komuniciranja z akterji iz različnih kulturnih okolij;
 • sposobnost uporabe informacijsko­komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju kulture;
 • razumevanje različnih družbenih in kulturnih okolij, razumevanje kulturne pluralnosti;
 • sposobnost anticipacije in reševanje problemov, ki izhajajo iz medkulturnih razlik;
 • sposobnost razumevanja in obvladovanja medkulturnih informacij;
 • razumevanje odnosov med posamezniki in skupinami v različnih kulturnih okoljih;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti za usmerjanje dela v večkulturnem okolju;
 • sposobnost kulturne empatije, tj. razumevanja idej, vrednot in mišljenjskih vzorcev iz različnih kulturnih okolij;
 • prepoznavanje inovacij kot orodja za ustvarjanje socialnih sprememb;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno ­ etičnih vprašanj;
 • sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom. Ob zaključku študija prejme študent magistrsko diplomo, ki je javna listina.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Magistranti študijskega programa Medkulturni menedžment so usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših delovnih mest v organizacijah (državni upravi, nevladnih organizacijah, podjetjih), ki delujejo v mednarodnem okolju ali se srečujejo z kulturno raznolikostjo strank, zaposlene delovne sile ali uporabnikov. Delujejo kot managerji, uradniki, eksperti, analitiki, svetovalci, organizatorji ali mediatorji ipd. Sposobni so prevzemati odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.