Medkulturni menedžment (MAG)

Delaš ali želiš delati v mednarodnem okolju?

Želiš spoznati različnost kultur in navad ter vrednote poslovnih partnerjev in sodelavcev?

Želiš izboljšati samozavest in komunikacijo?

Prvi prijavni rok na ta študijski program se začne *od dne objave razpisa in traja do 30. 6. 2023

za več informacij klikni sledi všečkaj

ŠOLA ZA MENEDŽMENT

Šola za menedžment ponuja dva dodiplomska in en magistrski študijski program s področja družboslovja in managementa. Člani naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih, z bogatimi izkušnjami v industriji in zavezanostjo k odličnosti pri poučevanju. Naš kurikulum je zasnovan za pripravo študentov na vodilne vloge v različnih panogah, s poudarkom na uporabi v resničnem svetu in razvoju praktičnih veščin.

Fakulteta je za študijski program Medkulturni menedžment pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih rednih vpisnih mest BREZPLAČEN.

Podrobneje o programu Medkulturni menedžment (MAG)

Magistrski program MEDKULTURNI MENEDŽMENT
 
Trajanje: 2 leti (4 semestre), 120 ECTS
 
Način izvajanja: redni in izredni študij
 
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
 
Strokovni naziv: magister medkulturnega menedžmenta oz. magistrica medkulturnega menedžmenta; (mag. medk. menedž)

Delate ali želite delati v mednarodnem okolju? Se z izzivi kulturne raznolikosti srečujete v lokalnem ali nacionalnem okolju? Napredujte z razvijanjem sposobnosti upravljanja kulturne raznolikosti:

 • spoznajte pestrost kultur in vrednot sveta
 • razumite navade in vrednote poslovnih partnerjev in strank
 • povečajte svojo samozavest, izboljšajte svojo komunikacijo
 • postanite strokovnjak za delo v večkulturnih in večjezičnih okoljih

 

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: *od dne objave razpisa-30. 6. 2023
 2. prijavni rok: 10. 7.-8. 9. 2023
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2023

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
 • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe; (pred bolonjskim sistemom);
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 11 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom z opravljanjem predmetov Družbena teorija (5 ECTS) in Družboslovna raziskovalna metodologija (6 ECTS).

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, upravne in poslovne vede.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa so kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode

Neposredno v 2. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment se lahko vpiše:

 • Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe pred bolonjskim sistemom z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij. Za zaključek študija mora opraviti obveznosti v obsegu 30 KT (izpiti) in magistrsko nalogo (30KT).
 • Kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij.
 • Kdor je končal študijski program prve stopnje (po bolonjskem sistemu) z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij in dosegel najmanj 240 KT.
 • Kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih (nesorodnih) strokovnih področij. Pri tem mora opraviti študijske obveznosti, kot jih določi Komisija za študijske in študentske zadeve.
 • Kdor se (zaradi prehoda) vpisuje na podlagi priznanih izpitov, ki jih je predhodno opravili na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.

Kot ustrezna sorodna strokovna področja se upoštevajo družbene, humanistične, upravne,pravne in poslovne vede.
Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot ustrezna (sorodna) strokovna področja, morajo opraviti še dodatne študijske obveznosti iz predmetov Družbena teorija (5 KT) in Družboslovna raziskovalna metodologija (6 KT).

 • Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Opravljanje diferencialnih izpitov je na magistrski študijski smeri Medkulturni menedžment BREZPLAČNO!
IZPITE JE POTREBNO OPRAVITI PRED VPISOM!

POMEMBNO!
Fakulteta je za študijski program Medkulturni menedžment pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest BREZPLAČEN.

V kolikor nimate več pogoja za vpis na redni študij (ste že koristili možnost do dveh rednih vpisov ali ste zamenjali študijski program), se morate vpisati izredno in v tem primeru znaša šolnina 2.690,00 EUR na letnik.

Plačilni pogoji: Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku ali na obroke (od 1 do 5 obrokov) z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta.

Zgodnje prijave (do 30.6.2023): Oproščeni ste plačila drugih prispevkov za študij v višini 79€.

Magistrski študijski program Medkulturni menedžment se izvaja kot redni in izredni študij. Na izrednem študiju sta organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj ustrezno prilagojeni. Pri izvedbi kontaktnih ur fakulteta uporablja tudi različne sodobne oblike informacijsko-komunikacijske tehnologije (spletna učilnica ipd.).

Študij poteka v slovenskem jeziku, za uspešno opravljanje obveznosti pa je pri nekaterih predmetih potrebna določena raven znanja angleščine (vsaj nivo B2). Razlog: literatura v angleškem jeziku, določena predavanja potekajo v angleškem jeziku (ta obseg je sicer majhen, a tega ne gre popolnoma zanemariti). 

Letnik se izvede v enem študijskem letu, razdeljen pa je na dva semestra. V slednjih študenti obiskujejo predavanja, vaje in druge oblike organiziranega dela, izpite pa opravljajo v času izpitnih obdobji (3 izpitna obdobja – zimsko, poletno in jesensko izpitno obdobje).

Urnik predavanj: Študij poteka na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici in na dislocirani enoti na Leskoškovi 9/e v Ljubljani.

 • Lokacija študija Ljubljana
  Predavanja in vaje se izvajajo med tednom 16:30 – 20:45. Izjemoma, v kolikor je obseg predavanj in vaj tolikšen, da se predavanja ali vaje ne da umestiti med tednom se te lahko izjemoma tudi v soboto. Ostale kontaktne ure potekajo preko IKT sredstev.
 • Lokacija študija Nova Gorica
  Predavanja in vaje se izvajajo med tednom v dopoldanskem času med 09:00 – 13:15 in v popoldanskem času od 16:30 – 20:45. Izjemoma, v kolikor je obseg predavanj in vaj tolikšen, da se predavanja ali vaje ne da umestiti v med tednom, so le ta lahko tudi v soboto. Pedagoški proces je z različnimi prilagoditvami organiziran tako, da ga lahko opravljajo tudi študentje, ki so zaposleni.

* V izjemnih primerih (izredne zdravstvene razmere, bolezen ipd.) si pridržujemo možnost manjših sprememb.

Dostop do urnika in gradiv je omogočen preko spletnega referata oziroma spletne učilnice (Moodle) potem, ko je kandidat vpisan.

1. letnik

ZAP. ŠT.

PREDMET

ZIMSKI

LETNI

ECTS

ECTS

1.

Temelji medkulturnega menedžmenta

6

2.

Komuniciranje v medkulturnem okolju

6

3.

Družbeni trendi

5

4.

Izzivi globalizacije

6

5.

Finančni menedžment

4

6.

Kvalitativno raziskovanje v medkulturnem menedžmentu

5

7.

Kvantitativne metode za poslovno odločanje

5

8.

Menedžerski informacijski sistemi

5

9.

Izbirni predmet

6

10.

Izbirni predmet

 

6

11.

Izbirni predmet

6

 

 SKUPAJ 1. LETNIK 60 ECT

  

2. letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET

ZIMSKI

LETNI

ECTS

ECTS

1.

Menedžment človeških virov in medkulturno okolje

5

2.

Ekonomska in poslovna kultura

5

3.

Evropska demokracija in politična kultura

5

4.

Raziskovalni seminar

10

5.

Izbirni predmet

6

6.

Izbirni predmet 

6

7.

Magistrska naloga

23

 

 SKUPAJ 2. LETNIK 60 ECT

  

Izbirni predmeti

Predmet

ECTS

Izbirni predmeti 

 

Primerjalne raziskovalne metode

6

Uvod v delovno in pogodbeno pravo

6

Transnacionalna civilna družba

6

Menedžment čezmejnega sodelovanja

6

Skupnost v procesih globalizacije

6

Migracije

6

Evropske vrednote in identiteta

6

Vrednotna nasprotja sodobnih družb

6

Strategije evropskega povezovanja

6

Sodobne družbene elite

6

Svetovni mediji

6

Politično komuniciranje

6

Antropologija spolov

6

Zunanji odnosi Evropske unije

6

Globalna varnost

6

Krizno komuniciranje

6

Organizacijska psihologija

6

Mednarodno poslovanje

6

Poslovna etika in trajnostni razvoj

6

Jezikovno izražanje v medkulturnem okolju

6

Marketinška komunikacija

6

Digitalna transformacija

6

Vodenje in upravljanje socialnega podjetja

6

Poslovno komuniciranje

6

Lobiranje in pogajanja v EU

6

Varno spletno komuniciranje

6

Ocenjevanje znanja je del študijskega procesa poučevanja in učenja in poteka med izvajanjem študijskega procesa (po končanem prvem semestru) in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov študijskega programa (po končanem drugem semestru), hkrati pa se od študentov in študentk zahteva sprotno delo. Namen in cilj ocenjevanja znanja so sprotne in kakovostne informacije o tem, kako študenti in študentke dosegajo začrtane splošne in predmetnospecifične kompetence ter informacije o doseganju zastavljenih ciljev študijskega programa.

Način preverjanja in ocenjevanja znanja je določen za vsak predmet po sebej in opredeljen v učnem načrtu slednjih, prilagojeni pa so preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih dosežkih pri študiju in razvoju splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc. Načini preverjanja in ocenjevanja znanja so različni tudi, zaradi različnih metod poučevanja, s čimer so zagotovljeni kriteriji veljavnosti, zanesljivosti in objektivnosti, hkrati pa je upoštevana tudi kvaliteta strukture in organizacije znanja.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študenti v okviru študija na visokošolskem univerzitetnem študijskem programu Medkulturni menedžment (MAG) pridobijo naslednje splošne kompetence in predmetnospecifične kompetence.

Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize;
 • uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
 • sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
 • strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije dogodkov, izhajajočih iz kulturne dinamike, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih konsekvenc;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela neskriminatornosti in multikulturnosti;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji;
 • sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine;
 • sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v projekte;
 • sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva;
 • sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa;
 • sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature;
 • sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude;
 •  sposobnost razumevanja državljanske svobode, enakosti, dostojanstva, pravic in odgovornosti;
 • razvoj refleksije ob upoštevanju lokalne, nacionalne in globalne ravni;
 • razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko učenje;
 • spodbujanje razvoja obveščenih in aktivnih državljanov;
 • razvoj potrebe po doseganju družbene pravičnosti in podpiranju raznolikosti;
 • razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
 • sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
 • spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri učenju in proučevanju družbenih in poslovnih študij.

Predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje kulturnih fenomenov in njihove povezanosti s strukturo in razvojem družb;
 • uporaba in kombiniranje znanj za različnih disciplinarnih področij;
 • razumevanje različnih teoretskih pristopov in njihova uporaba pri reševanju konkretnih problemov; • fleksibilnost in prilagodljivost, tj. sposobnost delovanja v večkulturnem okolju;
 • sposobnost navezovanja stikov v večkulturnem okolju in komuniciranja z akterji iz različnih kulturnih okolij;
 • sposobnost uporabe informacijsko­komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju kulture;
 • razumevanje različnih družbenih in kulturnih okolij, razumevanje kulturne pluralnosti;
 • sposobnost anticipacije in reševanje problemov, ki izhajajo iz medkulturnih razlik;
 • sposobnost razumevanja in obvladovanja medkulturnih informacij;
 • razumevanje odnosov med posamezniki in skupinami v različnih kulturnih okoljih;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti za usmerjanje dela v večkulturnem okolju;
 • sposobnost kulturne empatije, tj. razumevanja idej, vrednot in mišljenjskih vzorcev iz različnih kulturnih okolij;
 • prepoznavanje inovacij kot orodja za ustvarjanje socialnih sprememb;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno ­ etičnih vprašanj;
 • sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov.

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom. Ob zaključku študija prejme študent magistrsko diplomo, ki je javna listina.

Magistranti študijskega programa Medkulturni menedžment so usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših delovnih mest v organizacijah (državni upravi, nevladnih organizacijah, podjetjih), ki delujejo v mednarodnem okolju ali se srečujejo z kulturno raznolikostjo strank, zaposlene delovne sile ali uporabnikov. Delujejo kot managerji, uradniki, eksperti, analitiki, svetovalci, organizatorji ali mediatorji ipd. Sposobni so prevzemati odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Potrebuješ več informacij pred končno odločitvijo?

Barbara Muhič

DOSTOPNA FAKULTETA

5/5

»Široka ponudba študijskih programov, odprtost profesorjev, tutorstvo in pomoč ter povezovanje med študenti je prava odločitev za izbiro študija na FUDŠ.«

Barbara Muhič, 2. letnik Psihosocialno svetovanje

Lorena Furlan medkulturni menedžment

ŠTUDIJ S ŠIRINO

5/5

»Za nadaljevanje študija na FUDŠ sem se odločila zaradi želje po raziskovanju in nadgradnji že pridobljenega znanja. Študij nudi dodatno širino in je stalno v stiku s časom!«

Lorena Furlan, 2. letnik Medkulturni menedžment

Peter_Ferfoglia

PRAKTIČNA IN UPORABNA ZNANJA

5/5

»...veselim se usmeritve FUDŠ v visokonivojsko in predvsem praktično uporabno znanstveno raziskovanje že od začetka doktorskega študija, kar je prava redkost našega obmejnega in tudi širšega okolja..«

Peter Ferfoglia, 2. letnik Sociologija

STUDY+ PAKET

Želiš študij opravljati z udobja svojega doma? Potem je paket Study+ pravi zate.

Z nakupom paketa Study +, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, namreč pridobili naslednje ugodnosti:

a) možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom),  z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, katerih narava izvedbe ne omogoča neposrednega spremljanja preko IKT sredstev; vaje, pri katerih je fizična prisotnost študentov nujna za zagotavljanje kompetenc in učnih izidov, predvidenih s študijskim programom; vaje, pri katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče zaradi varstva zasebnosti  ipd.)

b) možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj, z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih snemanje ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, ki se ne snemajo iz razloga varstva zasebnosti ipd.) 

c) možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle)

Če imaš dodatna vprašanja, nam piši!

Dovoli, da sodelavec/ka iz referata stopi v kontakt s teboj.