Krepitev demokratične pravne države preko realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih

Vodja projekta: 

izr. prof. dr. Petra Kleindienst

Petra Kleindienst

Financer: 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vrsta projekta: podoktorski temeljni projekt

Trajanje projekta: 24 mesecev
Začetek projekta: 1. 9. 2020
Zaključek projekta: 31. 8. 2022

Kratek opis projekta:

Projekt je osredotočen na koncept človekovega dostojanstva in demokratični diskurz v povezavi s tem. Pravna dimenzija človekovega dostojanstva je namreč še posebej relevantna v demokratičnem uvidu, v okviru katerega se človekovo dostojanstvo postavlja na temeljno mesto. S pozicioniranjem človekovega dostojanstva v osrčje demokratične države, le-ta ne zadosti zgolj zahtevam t.i. formalne demokracije, temveč zasleduje tudi t.i. vsebinsko (ustavno) demokracijo, katere temeljna podstat je prav človekovo dostojanstvo. Ustavno sodišče Republike Slovenije tako navaja, da »načelo demokratičnosti vsebinsko opredeljuje Republiko Slovenijo kot ustavno demokracijo, torej kot državo, v kateri je ravnanje oblastnih organov pravno omejeno z ustavnimi načeli ter človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, in to prav zato, ker sta človek in njegovo dostojanstvo v središču njenega obstoja in delovanja. V ustavni demokraciji je človek subjekt in ne objekt oblastnega delovanja, njegova (samo)uresničitev kot človeka pa je temeljni namen demokratične ureditve« (US RS, U-I-109/10).

Pričujoči projekt je usmerjen na t.i. »realizirano dostojanstvo« (Kleindienst 2017), ki se kaže kot manifestacija posameznikovega odnosa do samega sebe in soljudi (in obratno). Bolj natančno, projekt preučuje realizacijo človekovega dostojanstva v t.i. vertikalnih razmerjih (posameznik-država), in sicer v odnosu posameznik-sodna oblast. Projekt poskuša odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji:

1) Kako lahko sodna oblast pozitivno vpliva na realizacijo človekovega dostojanstva posameznikov v teku sodnega postopka?
2) Kakšno je stanje na področju spoštovanja človekovega dostojanstva v odnosu sodna oblast-posameznik v Republiki Sloveniji?

Splošni cilj projekta:

Detektirati kazalce realizacije človekovega dostojanstva v odnosu sodna oblast-posameznik oziroma razviti merski instrument realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih. Poleg tega je splošni cilj projekta tudi (na podlagi študije primera Slovenije) podati ugotovitev, kako sodna veja oblasti lahko s svojimi praksami, ravnanji in artikulacijami prispeva k realizaciji človekovega dostojanstva posameznika v teku sodnega postopka, in s tem k (nad)gradnji demokratične pravne države. Oba splošna cilja kažeta na izvirnost projekta, saj gre zaznati odsotnost raziskav na področju realizacije človekovega dostojanstva v zvezi z odnosom posameznik-sodna veja oblasti. Projekt med drugim tako ponuja možnosti za razvoj novih raziskovalnih smeri problematike realizacije človekovega dostojanstva.

Faze projekta: 

V izhodišču je projekt razdeljen na tri projektne faze (F):

F1: Oblikovanje teoretičnega okvira in priprava na izvedbo raziskave
F2: Izvedba empirične raziskave
F3: Oblikovanje in prikaz rezultatov

Program projektnega dela sestoji iz 9-ih, medsebojno povezanih delovnih sklopov:

projekt ARRS Petra Kleindienst

Opis realizacije faz projekta:

V prvih 10 mesecih trajanja projekta je bila uspešno zaključena prva faza projekta (F1: Oblikovanje teoretičnega okvira in priprava na izvedbo raziskave). V okviru te faze se je izvajal pregled relevantne literature, sistematična analiza obstoječih teoretičnih in empiričnih raziskav na tem področju in analiza relevantne (ustavno) sodne prakse. Tako je bila izvedena natančna operacionalizacija raziskave, pri tem pa oblikovan načrt za zbiranje podatkov.

Nato je sledila druga faza projekta (F2: Izvedba empirične raziskave), ki je zajemala kvalitativno raziskavo, in sicer polstrukturirane intervjuje z udeleženci v sodnih postopkih, pri čemer je bila raziskava osredotočena na sodne postopke v kazenskih zadevah.

V tretji fazi projekta (F3: Oblikovanje in prikaz rezultatov empirične raziskave) je bila izvedena analiza kvalitativnih podatkov z ustrezno računalniško programsko opremo oziroma vsebinska analiza transkriptov intervjujev in sinteza pridobljenih rezultatov s teoretičnim okvirjem. Ta faza projekta je stremela k podaji sklepnih ugotovitev o prispevku sodne veje oblasti k realizaciji človekovega dostojanstva posameznika v teku sodnega postopka. Oblikovana so bila ustrezna gradiva in dokumenti za doseganje čim višjega nivoja realizacije človekovega dostojanstva posameznikov v sodnih postopkih. 

Vse faze projekta so bile uspešno izvedene skladno s zastavljenimi načrti. Projekt je zaključen. Diseminacija projektnih rezultatov se bo nadaljevala tudi po zaključku projekta. 

Glavne bibliografske reference vodje projekta, povezane s projektno vsebino:

KLEINDIENST, Petra. Krepitev demokratične pravne države preko realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih: predavanje na Družboslovni poletni šoli 2022, Fakulteta za uporabne družbene študije, 5. 9. – 13. 9. 2022, Nova Gorica, Slovenija. [COBISS.SI-ID 120258307]
 
KLEINDIENST, Petra. Realizacija človekovega dostojanstva v sodnih postopkih: predavanje na Družboslovni poletni šoli 2022, Fakulteta za uporabne družbene študije, 30. 5. – 10. 6. 2022, Nova Gorica, Slovenija. [COBISS.SI-ID 112423939]
 
KLEINDIENST, Petra. The realization of human dignity in judicial proceedings: presentation at the 14th Slovenian Social Science Conference, Back to history: coping with re-emerging social challenges for humanity, June 17-18, 2022, Slovenia. [COBISS.SI-ID 112417539]
 
KLEINDIENST, Petra, TOMŠIČ, Matevž. Human dignity as the foundation of democratic political culture: legal and philosophical perspective. Law, culture and the humanities: a publication of the Association for the study of law, culture and humanities. 2022, vol. 18, iss. 2, str. 385-404. ISSN 1743-8721. Doi: 10.1177/1743872117738229.
 

KLEINDIENST, Petra. 2017. Understanding the Different Dimensions of Human Dignity: Analysis of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia on the “Tito Street Case”. DANUBE: Law and Economics Review 8 (3), str. 117–137. Doi: 10.1515/danb-2017-0009.

KLEINDIENST, Petra. 2019. Zgodovinski temelji sodobne paradigme človekovega dostojanstva. Phainomena: glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani 28 (108/109), str. 259-282. Doi: 10.32022/PHI28.2019.108-109.11.

Ostale bibliografske reference vodje projekta so na voljo v bazi SICRIS.