Inštitut za medije

RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROGRAM

Raziskovalni in razvojni program dela na Inštitutu za medije temelji na raziskovalno-razvojnih usmeritvah Fakultete za medije. Temeljna naloga raziskovalne skupine je tako implementacija raziskovalno-razvojnih usmeritev fakultete in izvajanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti v skladu z najvišjimi standardi raziskovalne odličnosti na področju družboslovnih ved.

Dejavnosti Inštituta za medije so:

 • izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskovalnih projektov na področju raziskav medijev;
 • znanstvenoraziskovalno delo v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, EU in širše;
 • znanstvenoraziskovalni razvoj obstoječih članov raziskovalne skupine in širitev raziskovalne skupine z novimi člani;
 • znanstvenoraziskovalno delo, povezano z izobraževalnimi programi, ki jih izvaja fakulteta;
 • strokovno sodelovanje pri podiplomskem magistrskem in doktorskem izobraževanju;
 • sodelovanje pri pedagoškem oziroma izobraževalnem delu fakultete;
 • vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno dejavnost;
 • povezovanje z raziskovalnimi organizacijami in skupinami v Sloveniji, EU in širše.
 • izvajanje projektov in programov za naročnike izven nacionalnega raziskovalnega programa (proračunski in izvenproračunski naročniki);
 • svetovalno in drugo strokovno delo;
 • obveščanje javnosti o rezultatih raziskav.

Z uresničevanjem teh dejavnosti vzpostavlja Inštitut za medije trdne temelje za nadaljnje delovanje in uresničevanje poslanstva Fakultete za medije.

TEMATSKE USMERITVE DELA NA INŠTITUTU ZA MEDIJE

MEDIJSKI DISKURZ V DRUŽBI ZNANJA

Družba znanja je družba višje dodane vrednosti s pomočjo večje produkcije in uporabe relevantnega znanja na vseh področjih societalnega življenja (nekaj socioloških karakteristik: produkcija, refleksivnost znanja, inovacij in tehnologij; specializacija in potreba po koordinaciji; potreba po raznovrstnosti in pluralnosti (iz venomer istega ne nastane novo, drugačno), kar predpostavlja potrebo po vzajemni toleranci in vrednotah, ki delujejo kot podstat raznovrstnosti, fleksibilnosti, sprejemanju stalnosti sprememb in ustvarjanja odnosa do negotovosti ter upravljanja z negotovostjo ipd.

TEMATIKE in raziskovalna vprašanja

1.) Razvojni potencial medijev v družbi znanja

 • Funkcije različnih vrst medijev v družbi znanja
 • Konvergenca medijev
 • Vpliv različnih tipov medijev na razvoj dodane vrednosti v družbi znanja, analiza stanja tega vpliva v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu
 • Pomen avtonomije medijev v kontekstu konceptualizacije teorij družbe znanja
 • Spreminjanje sistema vrednot in kulturno pogojenih medijskih praks

2. ) Medijska konstrukcija realnosti

 • Vpliv medijev na konstrukcijo realnosti
 • Uokvirjanje, »agenda-setting« in medijski diskurz
 • Medijska pismenost

3.) Pomen komunikacije in rabe medijev v organizacijskem kontekstu

 • Analiza učinkovitosti internega komuniciranja
 • Analiza odnosov z zunanjimi javnostmi
 • Strategije organizacijskega komuniciranja
 • Etika komunikacijskih procesov v organizaciji
 • Komuniciranje in organizacijska kultura
prof-dr-Matevž-Tomšič​-FUDS

Predstojnik Inštituta za medije: red. prof. dr. Matevž Tomšič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:
Predsednik: red. prof. dr. Matevž Tomšič
izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič
red. prof. dr. Mateja Rek

Raziskovalci:

 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • prof. dr. Mateja Rek
 • doc. dr. Zala Pavšič
 • doc. dr. Kristina Pranjič
 • asist. Sabina Mešić

Dekan
prof. dr. Borut Rončević

Prodekanja za študijske in študentske zadeve
izr. prof. dr. Petra Kleindienst

Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo
izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič

Prodekan za mednarodno dejavnost
red. prof. dr. Matevž Tomšič