InoTeh učenje

Projekt »Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij – InoTeh učenje«

Logotipa

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je v okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 pridobila sredstva za izvajanje projekta »Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij«. Projekt omogoča gostovanje slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah. V sklopu projekta potekajo gostovanja treh sodelavcev FUDŠ in sicer na Metropolitan University Prague (Češka), University of Hawaii at Manoa, College of Education (ZDA) in Faculty of business and law, Northumbria University (Združeno kraljestvo).

Projekt je sofinanciran v višini 44.250,00 € s strani Republike Slovenije (MIZŠ) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Članek MVU zaključek                             

Operacija poteka v sklopu Javnega razpisa: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 (v nadaljevanju: javni razpis), ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 2 oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.