FOST INNO

FOST INNO logo

Splošne informacije

Naslov projekta

FOST INNO- Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region
FOST INNO- Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-ionski regiji

Trajanje projekta

1.1.2018 - 30.6.2020

Vodilni partner

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (85 %) in iz lastnih sredstev (15 %).

V obdobju od 1.1.2018 – 30.6.2020 je FUDŠ vključen v delo na projektu  FOST INNO, ki se izvaja v okviru programa Interreg ADRION. Cilj projekta je  spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-jonski regiji. Projekt FOST INNO (Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region) – Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-ionski regiji, ki se financira v okviru programa Interreg V-B, bolj znan kot ADRION, spodbuja gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo, v korist več kot 70 milijonov ljudi v jadransko-jonski regiji.

Splošni cilj projekta:

izboljšati in zagotoviti dolgoročno konkurenčnost Jadransko-jonskega območja s krepitvijo inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu. Glavni intervencijski cilj projekta je spremeniti trenutno prakso nezadostnih spodbud za inovacije v trajnostnem turizmu z razvojem strateških okvirov, vzpostavljanjem mrežne strukture in povečanim prenosom znanja med podjetji, uporabniki, akademsko ravnijo in institucionalnimi interesnimi skupinami. Skupni izzivi na programskem področju so podaljševanje turistične sezone, izboljšanje kakovosti v turizmu in ustvarjanje novih ter kvalitetnejših delovnih mest v turizmu, upoštevajoč krepitev inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu.

Namen projekta:

razviti strategijo in vzpostaviti inovacijske inkubatorje za spodbujanje inovacij v trajnostnem turizmu jadransko-jonskega območja ter prenos rezultatov projekta v politike in prakso, da bi prispevali k reševanju turističnih vprašanj, ki so skupna vsem vključenim partnerskim državam.

Ciljne skupine projekta:

mala in srednja podjetja, univerze in raziskovalni centri, institucije s področja turizma, regionalne in lokalne strukture.

Vodilni partner projekta je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Projektni partnerji:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Slovenija), RRA Severne Primorske: Regionalna razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica (Slovenija), Comune di Perugia (Italija), Molise (Italija), Center odličnosti za razvoj in mednarodnih projektih Zenica-Doboj kantona (Bosna in Hercegovina), Universitet in Shkodres “Luigj Gurakuqi” (Albanija), občina Tivat ( Črna gora).

FUDŠ ekipa, ki sodeluje na projektu

Andrej Raspor

projektni koordinator

Jasmina Jakomin

mag. Jasmina Jakomin

tehnični in kakovostni manager

Tjaša Peršič

Tjaša Peršič

raziskovalka

Ogled spletne strani projekta FOST INNO

Dogajanje na projektu

Prvi sestanek, t. i. »kick-off meeting« je potekal 18. in 19. januarja 2018 v Opatiji, kjer so predstavili model sodelovanja med projektnimi partnerji in glavni cilj projekta, ki je izmenjava znanja za spodbujanje inovacij v trajnostnem turizmu v jadransko-jonski regiji. FUDŠ  je na sestanku predstavljal dr. Andrej Raspor, ki je orisal potek raziskave, ki se bo odvijala v prvem delovnem paketu projekta.kick_off_meeting FOST INNO FUDŠ

Dne 15. 5. 2018  je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici potekala prva delavnica v sklopu projekta »Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v Jadransko-jonski regiji«  ki se izvaja v okviru Jadransko-jonskega programa (Interreg ADRION).

Na delavnici je sodelovalo več kot 30 predstavnikov Goriške statistične regije iz področja turizma (občine, gospodarstvo, zasebniki, nevladne organizacije).  Cilj je sprememba trenutne prakse nezadostnih spodbud za inovacije v trajnostnem turizmu. Skozi aktivnosti so podali svoja menja in stališča ter oblikovali osnutek izhodišč za nadaljnjo razpravo. Delavnico je vodil doc. dr. Andrej Raspor, ki ima bogate izkušnje iz gospodarstva in iz področja turizma.

Glavna ugotovitev delavnice je bila da je trenutno stanje na področju trajnostnega turizma v Sloveniji še nezadovoljivo urejeno in da so potrebne izboljšave. Po mnenju zainteresiranih strani je eden izmed ključnih mankov na tem področju, pomanjkanje lokalne strategije, ter slabo povezovanje tako na lokalni, regionalni kot nacionalni ravni, prav tako bi si želeli večji poudarek na novih inovativnih in trajnostno naravnanih turističnih produktih, zato je vsaka pobuda in predlog še kako dobrodošel.

To je prvi korak pri oblikovanju skupne strategije; ozaveščanje zainteresiranih strani in njihovo povezovanje na področju turizma, s katerim bomo pripravili strategijo, mrežno strukturo in nabor pilotskih projektov za Jadransko-jonsko regijo. Poleg FUDŠ kot projektni partner iz Slovenije sodeluje tudi Regijska razvojna agencija Severne Primorske.

Za dodatne informacije o samem projektu se obrnite na tjasa.persic@fuds.si.

 

 

Od ponedeljka 18.6. do torka 19.6. 2018 je v Tivatu, v Črni gori, potekalo drugo srečanje projekta FOST INNO – Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v Jadransko-jonski regiji.

Na sestanku so sodelovali predstavniki šestih držav iz jadransko-jonske regije – projektni partnerji, Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Albanija in Črna gora.

V projektu sodeluje 8 partnerjev, eden izmed partnerjev je tudi FUDŠ, ki trenutno skrbi za metodološki del projekta. Na sestanku smo naredili pregled dosedanjega dela ter pripravili usmeritve za nadaljnje delo, za izboljšanje konkurenčnosti Jadransko-jonske regije na področju inovacij v trajnostnem turizmu.

V sklopu projekta FOST-INNO je v torek, 10. julija 2018, na sedežu Fakultete, potekala 2. Delavnica za pripravo strategije za spodbujanje inovacij trajnostnega turizma v Jadransko-jonski regiji, ki jo je tokrat organiziral projektni partner RRA Severne Primorske. 
Delavnice so se udeležili ključni deležniki iz področja inovacij trajnostnega turizma, s katerimi smo nadaljevali delo in z njihovo pomočjo bomo nadalje razvijali strategijo in akcijski načrt. 
Delavnico je vodil izr. prof. dr. Andrej Raspor.Delavnica za pripravo strategije FOST INNO FUDŠ

V soboto, 22. 9. 2018 je v sklopu 10. Družboslovne konference Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, potekal prvi lokalni dogodek projekta »Spodbujanje inovacij trajnostnega turizma v Jadransko-jonski regiji« (FOST INNO). Glavni govornik na dogodku je bil izr. prof. dr. Andrej Raspor, ki poudarja pomen projekta, to je, prizadevati si k razvoju dolgoročne rasti trajnostnega turizma v Jadransko-jonski regiji s spodbujanjem inovacij. S projektom želimo ustvariti dolgoročni prenos znanja, povezan z inovacijami v trajnostnem razvoju turizma. S tem naj bi prispevali k rešitvi turističnih izzivov, ki so skupna vsem partnerjem v regiji.

Inovacije, ustvarjalnost, trajnost in gospodarstvo. To so bile nekatere ključne besede dogodka »Urbani ekosistemi za inovacije« (Ecosistemi urbani per l’innovazione”), ki se je odvil v petek, 12. oktobra v Barton Park Perugia, v okviru evropskega projekta »Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v Jadransko-jonski regiji. Na dogodku so bili predstavljeni primeri dobrih praks inovacij, ki so se rodile v mestu Perugia, Italija in v njenem pobratenem mestu Seattle, ZDA. Dogodka se je udeležil tudi projektni team iz Slovenije (predstavniki FUDŠ in RRA SP). Več o dogodku si lahko ogledate na naslednji povezavi.

V okviru projekta FOST INNO smo v sodelovanju z RRA SP ter lokalnimi akterji pripravili Akcijski načrt za vodilno destinacijo Nova Gorica in Vipavska dolina. Akcijski načrt vsebuje smernice in naloge za spodbujanje inovacij trajnostnega turizma v regiji.  

Celoten akcijski načrt 

FUDŠ kot vodilni partner raziskovalnega dela projekta je bil zadolžen za pripravo Strategije za spodbujanje inovacij trajnostnega turizma v Jadransko-jonski regiji. Strategija je temeljni dokument za nadaljevanje in načrtovanje aktivnosti na projektu, ki so usmerjene na razvoj inovacij in trajnostnih turističnih rešitev v regiji.

CELOTNA STRATEGIJA

ponedeljek, 21.1.2019 ob 13.30 udeležite seminarja v angleškem jeziku na temo
 “The Use of Open Innovation in Co-Creating sustainable Tourism Strategy”.
 
To je drugi v nizu šestih spletnih seminarjev, ki zainteresirane strani seznanja z inovativnimi dejavnostmi na področju trajnostnega razvoja turizma. Vabljeni ste k sodelovanju v interaktivni razpravi, izmenjavi izkušenj, dobrih praksah in izmenjavi znanja, ki bodo ustvarili nove ideje in spodbudili razvoj inovativnega trajnostnega turističnega produkta. V vsaki državi bo potekal en webinar: Hrvaška, Slovenija, Italija, Bosna in Hercegovina, Albanija in Črna gora.

 

Povezava za dostop*: FOST INNO webinar
 

Webinar bo trajal eno uro. Prosimo, da zaradi lažje organizacije svojo udeležbo javite do 18. 1. 2019 na
 
Za dodatne informacije o samem dogodku vas naprošamo, da se obrnete na tjasa.persic@fuds.si
 
*Navodila: Za dostop do spletnega seminarja se morate prijaviti kot gost (gost) in če še niste uporabljali platforme Adobe Connect, boste morali namestiti vtičnik Adobe Connect Add-In, ki ga ponuja programska oprema. Predlagamo, da potrebne korake opravite pravočasno, preden se dogodek začne.

Projekt FOST -INNO vstopa v zadnje obdobje izvajanja, zato smo se od 4. do 5. julija projektni partnerji sestali na čertem sestanku seje upravnega odbora v Shkodri, Albanija, ki ga je gostila Univerza v Skadru “Luigj Gurakuqi”, Ekonomska fakulteta.

Tokrat smo se osredotočili na potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili pozitiven rezultat pilotnega programa za  testiranje dveh najboljših inovacij v trajnostnem turizmu za celotno Jadransko-jonsko območje, ki se bosta testirali v Sloveniji ter se bodo nato prenesli še na druge sodelujoče države.

Več o projektu 

SESTANEK UPRAVNEGA ODBORA FOST INNO