Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

Program: Erasmus +,
Ključni ukrep: KA220 – VET – Sodelovalna partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Trajanje projekta: 30 mesecev
Začetek projekta: 1.1.2022
Zaključek projekta: 30.6.2024

Partnerstvo:

 • Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, (SLO)
 • Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SLO),
 • ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in Izobraževanje (SLO),
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje(SLO),
 • Istituto regionale per’l educazione e gli studi cooperativi – IRECOOP Veneto (I),
 • Veneto Lavoro (I),
 • SOFORM SCARL (I),
 • Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F)
 • Association EDIAS (F)
 • ENSIE, pridruženi partner (B)

Glavni cilji projekta so:

 • Opolnomočiti svetovalce v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.
 • Opolnomočiti “koordinatorja skupnosti” za usklajevanje dejavnosti skupnosti za socialno in delovno integracijo težje zaposljivih oseb ter za izboljšanje sodelovanja in mreženja med različnimi organizacijami v procesu vključevanja težje zaposljivih.
 • Standardizirati vsebine in metode izobraževanja in usposabljanja za »svetovalca za težje zaposljive« ter povečati dostopnost do standardiziranih programov za ta profil.

Opis projekta:

Partnerstvo je ugotovilo, da svetovalcem, ki delajo v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah, občinah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo, primanjkuje kompetenc za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.
Ugotovili smo tudi, da sta sodelovanje in izmenjava informacij med različnimi organizacijami šibki: v nekaterih državah lahko najdemo posamezne primere dobrega sodelovanja med različnimi organizacijami na področju delovne integracije težje zaposljivih.
Poleg tega smo ugotovili, da v sodelujočih državah tudi ni uradno certificiranih programov za Svetovanje težje zaposljivim osebam.

Aktivnosti

Za doseganje ciljev projekta bomo pripravili program usposabljanja za “svetovalca za težje zaposljive osebe”, program usposabljanja za “koordinatorja skupnosti za težje zaposljive” in razvili predlog programa certificiranja za “svetovalca za težje zaposljive”.

Aktualno:

Vabilo na zaključni dogodek v okviru projekta COM-IN

Z veseljem naznanjamo prihajajoči dogodek, za katerega verjamemo, da vas bo zelo zanimal. Projektno partnerstvo “COM IN – Programi usposabljanja za svetovalce za vključevanje težje zaposljivih oseb v skupnost” malo pred koncem dveletnega in pol trajajočega projekta v Bruslju organizira dogodek, da bi na evropski ravni razpravljali o prihodnosti perspektive na področju socialne in delovne vključenosti ter za širjenje rezultatov projekta.

Dogodek bo potekal 18. 4. 2024 v Bruslju, omogočena pa je tudi online udeležba.

Več o dogodku, program in možnost registracije na dogodek, lahko najdete v priloženem VABILU.

Se veselimo vaše udeležbe!

V začetku aprila smo v okviru projekta COM IN izvedli usposabljanje za koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Slovensko partnerstvo projekta COM-IN je v začetku aprila izvedel usposabljanje koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih. S tem smo testirali program usposabljanja, ki je nastal v okviru projektnega rezultata 4. Program usposabljanja temelji na kompetenčnem modelu in se usmerja na krepitev kompetenc koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Usposabljanja se je udeležilo 33 udeležencev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz 4 delov:

Vsak slovenski partner je predstavil eno temo: talenti – zaposlovanje in evalvacija (ZRSZ), strategija in načrtovanje skupne vizije (BIT Planota), komunikacija in nenasilna komunikacija (FUDŠ), Šentprima pa je predstavila upravljanje raznolikosti.

Partnerstvo projekta COM-IN aktivno nadaljuje z izvajanjem aktivnosti na projektu. Od 29. do 31. januarja 2024 je potekalo tretje srečanje partnerstva in tridnevna testna izvedba programa usposabljanja za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«. Srečanje je potekalo v Padovi v organizaciji italijanskega projektnega partnerja IRECOOP VENETO.

Na srečanju partnerjev smo namenili veliko časa pregledu opravljenega dela ter posebno pozornost namenili trem rezultatom projekta, ki so še v teku:  :

 • Rezultat 4 – Program usposabljana za koordinatorja v skupnosti za težje zaposljive.
 • Rezultat 5 – Načrt integracije programov usposabljanja v programe usposabljanja
 • Rezultat 6 – Certificiranje predlaganih programov usposabljanja v treh projektnih državah.

Posebno pozornost smo posvetili pilotnim usposabljanjem za koordinatorje in končne uporabnike na nacionalni ravni  ter organizaciji zaključnega dogodka, ki je načrtovan za april v Bruslju. Poglobili smo se tudi v tehnične vidike, kot so vodenje projekta, evalvacija ter informiranje o projektu.

Srečanje smo nadaljevali z intenzivnim tridnevnim usposabljanjem, kjer smo testno izvedli program usposabljanja za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« (Learning, Training, Teaching activity). Ta korak predstavlja pomemben mejnik v projektu COM-IN, saj smo uspešno pripravili in pilotno izvedli program usposabljanja za koordinatorja skupnostne mreže, ki temelji na predhodno pripravljenem kompetenčnem modelu (Rezultat 3).

Pilotnega usposabljanja na mednarodni ravni se je udeležilo 30 udeležencev iz partnerskih in zunanjih organizacij, pri čemer je bilo usposabljanje izredno uspešno. Tekom usposabljanja so udeleženci prišli do številnih zanimivih ugotovitev, ki so skupne vsem sodelujočim državam. Partnerji se z veseljem pripravljamo na nadaljnje korake, še posebej na izvedbo usposabljanj v vseh treh državah vključenih v projekt, in sicer v Sloveniji, Italiji ter Franciji, v naslednjih mesecih.

Kompetenčni model za “Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih”

Partnerji projekta COM-IN smo uspešno zaključili razvoj kompetenčnega modela za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«, s čimer smo dokončali tretji rezultat projekta, ki je eden od pomembnih mejnikov.

Ob sodelovanju partnerjev iz Slovenije, Italije in Francije v projektu COM-IN, smo se osredotočili na opolnomočenje »Koordinatorjev skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« ki delujejo v različnih organizacijah, ki izvajajo delovno in socialno integracijo težje zaposljivih oseb. Čeprav ti koordinatorji ne sodelujejo neposredno s težje zaposljivimi, imajo ključno vlogo pri mreženju, sodelovanju s svetovalci in povezovanju s partnerji, vključenimi v zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Partnerji smo ugotovili, da imajo ti koordinatorji pomanjkanje kompetenc za učinkovitejšo delovno integracijo težje zaposljivih posebno v primerih, ko je nujno sodelovanje več organizacij.

Z namenom, da bi ugotovili, katere kompetence morda manjkajo »koordinatorjem skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«, smo izvedli skupno štiri fokusne skupine – po eno v Sloveniji in Franciji ter dve v Italiji. Udeleženci, med katerimi so bili menedžerji srednjega nivoja iz zaposlitvenih centrov, programov za podporo mladim, programov socialnega vključevanja, organizacij za poklicno usposabljanje, nevladnih organizacij, zadrug ter drugih organizacij, so pokazali veliko zanimanje za kompetenčni model »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«. Poudarili so nujnost boljšega sodelovanja, zlasti v bolj kompleksnih primerih, kjer je v zaposlovanje potrebno vključiti več organizacij, kot so uradi za zaposlovanje, organizacije za poklicno usposabljanje in zadruge.

V fokusnih skupinah smo obravnavali številne teme, med katerimi izpostavljamo ključne kompetence koordinatorja skupnostne mreže, področja, kjer je potreben nadaljnji razvoj in izzive, ki smo jih identificirali. Ravno tako kot kompetenčni model za »svetovalca za težje zaposljive«, je tudi kompetenčni model za »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« zelo kompleksen. V model so vključene različne kompetence, od oblikovanja in podpore raznolikim skupinam svetovalcev, do vzpostavljanja mrež, potrebnih za izvajanje projektov ali zagotavljanje storitev za pomoč svetovalcem pri podpori težje zaposljivih.

Kompetence za »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« vključujejo vodstvene veščine, strokovno znanje, mehke veščine ter socialne kompetence. Poleg tega, da navdihuje in gradi skupno vizijo skupine, mora »koordinator skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« poznati ponudbo storitev na določenem območju za iskalce zaposlitve, delodajalce, partnerje in zaposlene; izkazati mora tudi zanesljivost, vztrajnost ter interes za sodelovanje. V kompetenčnem modelu je vsaka kompetenca na kratko opisana z navedbo situacij, v katerih se izkazuje.

Ta celovit kompetenčni model služi kot osnova za razvoj programa usposabljanja za »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«, ki je četrti rezultat projekta COM-IN. Pri pripravi programa usposabljanja, ki ga bomo testirali v februarju 2024, bomo uporabili učinkovite metode usposabljanja in učne pripomočke, namenjene lažjemu pridobivanju kompetenc, ki so vključene v model.

Vsebina novice je dostopna v tem dokumentu

V okviru projekta COM IN smo organizirali delavnico namenjeno pregledu osnutka kompetenčnega modela, ki zajema nabor in opis kompetenc, ki naj bi jih “koordinator v skupnosti” za težje zaposljive osebe imel za uspešno izvajanje dela in spremljanje svetovalcev na terenu. 

Na delavnici smo zbrali strokovnjake, ki delajo na vodilnih delovnim mestih in običajno koordinirajo svetovalce, ki delajo na terenu s težje zaposljivimi osebami. Skupaj smo zelo uspešno pregledali in prevetrili zbrane kompetence, ki naj bi jih »koordinator v skupnosti« potreboval za vodenje in usmerjanje svetovalcev TZO.

Delavnice se je udeležilo 7 udeležencev, ki so iskreno podali predloge na predstavljen osnutek kompetenčnega modela, podali predloge za izboljšave, nanizali dodatne kompetence, ki samo smatrajo, da jih potrebujejo pri svojem delu. Vse komentarje bomo upoštevali pri pripravi končnega  kompetenčnega modela za »koordinatorja v skupnosti«, ki bo na voljo do konca leta 2023.

Projektni partnerji projekta COM-IN smo dosegli nov mejnik. Pripravili smo program usposabljanja za svetovalce težje zaposljivim osebam (TZO). Program je pripravljen na osnovni predhodnega kompetenčnega modela za svetovalce TZO, ki smo ga razvili konec leta 2022.

Projektni partnerji COM-IN smo se udeležili pilotne izvedbe izobraževalnega programa, ki je potekalo v Lyonu v mesecu januarju 2023. Program je namenjen vsem, ki skrbite za izobraževanje svetovalcev TZO oz. za vse, ki vas zanima področje svetovanja težje zaposljivim, ste izkušeni oz. ste na začetku poti. V dokumentu je predstavljen niz izobraževalnih ciljev in tematik, ki so pomembne, da bi lahko celostno svetovali TZO in jim pomagali na njihovi karierni poti. Osnovan je na uspešnih metodah izobraževanja odraslih in poudarja pomen izmenjave dobrih praks.

Razvoj programa je koordinirala Šentprima v sodelovanju s partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SI), Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SI), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SI), Istituto regionale per l’educazione e gli studi cooperativi IRECOOP Veneto (I), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F ) in združenje EDIAS (F).

Slovensko partnerstvo projekta COM-IN je 19.4.2023 izvedel usposabljanje za svetovalce, ki delajo s težje zaposljivimi osebami. S tem smo testirali program usposabljanja, ki je nastal v okviru projektnega rezultata 2. Program usposabljanja temelji na kompetenčnem modelu in se usmerja na krepitev kompetenc svetovalcev, ki delajo z najranljivejšimi na trgu dela. Usposabljanja se je udeležilo 23 svetovalcev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc svetovalcev za težje zaposljive osebe.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz 4 delov:

 • Priprava TZO na zaposlitveni razgovor (Valentina Fegic Birsa, Julija Milović)
 • Kako poiskati priložnosti in možnosti za zaposlovanje TZO (mag. Darijan Krpan)
 • Nenasilna komunikacija (doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih)
 • Enakosti, raznolikosti in vključenosti z razumevanjem in naslavljanjem nezavedne pristranosti (Barbara Zupančič)

Usposabljanja se je udeležilo 23 svetovalcev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc svetovalcev za težje zaposljive osebe.

Januarja 2023 je v organizaciji Francoskega projektnega partnerja Pole Emploi potekalo drugo srečanje partnerjev na projektu COM-IN. Srečanje je bilo namenjeno pregledu opravljenega dela, doseženih rezultatov ter načrtovanju aktivnosti v naslednjem obdobju. Posvetili smo se tudi tehničnim vidikom kot so vodenje projekta, evalvacija, informiranje in obveščanje o projektu.

V nadaljevanju smo izvedli tri-dnevno testno usposabljanje (Learning, Training, Teachin activity) in tako dosegli drugi zastavljeni cilj projekta COM-IN – pripraviti in pilotno izvesti program usposabljanja za svetovalce za težje zaposljive osebe, ki temelji na predhodno pripravljenem kompetenčnem modelu. Pilotnega usposabljanja se je udeležilo 21 udeležencev, ki prihajajo iz partnerskih organizacij. Usposabljanje je bilo zelo uspešno in partnerji se veselimo dodane vrednosti usposabljana za svetovalce.  

V naslednji mesecih bomo izvedli usposabljana v vseh treh državah vključenih v projekt, v Sloveniji, Italiji in Franciji. 

Kompetenčni model za svetovalce težje zaposljivih oseb

Projektni partnerji projekta COM-IN smo dosegli prvi zastavljeni cilj, kjer je bil poudarek na oblikovanju kompetenčnega modela za svetovalce za delo s težje zaposljivimi osebami (R1).

Za pripravo kompetenčnega modela smo izvedli 5 fokusnih skupin, ki so se odvijale v Sloveniji, Italiji in Franciji. Udeleženci so bili svetovalci iz različnih organizacij, ki večino svojega delovnega časa namenijo pomoči težje zaposljivim osebam. Svetovalni delavci so pokazali veliko zanimanje za sodelovanje, saj tako razširjen kompetenčni model še ne obstaja. Sodelovanje in entuziazem svetovalcev nam je dal še večji zagon in osnovo za nadaljnje aktivnosti pri pripravi modela. Tudi vsi ostali partnerji so sodelovali z velikim zanimanjem.

Model v nastajanju je kompleksen, saj upošteva različne kompetence, ki jih svetovalci potrebujejo za delo s težje zaposljivimi osebami: tehnične kompetence, kompetence t.i. »know-how« in »know-being«. Vsaka kompetenca je konkretno opisana s specifičnimi situacijami v katerih se le-ta manifestira.

Model sledi dejanskemu delovnemu procesu, saj mora biti svetovalec, ki dela s težje zaposljivimi osebami, strokovnjak in mora poznati specifična orodja in tehnike ter biti zelo motiviran za delo.

Kompetenčni model predstavlja osnovo za pripravo drugega dela projektnih aktivnosti in sicer za izdelavo »Programa usposabljanja za svetovalce težje zaposljivih oseb« (R2), ki ga pripravljamo projektni partnerji. Njegov testni zagon je predviden v januarju 2023. Program usposabljanja bo zasledoval cilj, nuditi (mladim) strokovnjakom veščine, potrebne za doseganje omenjenih kompetenc, ki so opredeljene v »Kompetenčnem modelu za svetovalca težje zaposljivih oseb«.

V juniju je v mestu Pordenone v Italiji potekal prvi mednarodni partnerski sestanek projekta COM-IN. Partnerji, ki skupaj delamo že od januarja, smo se prvič srečali v živo in zelo uspešno nadaljevali z delom na projektu in načrtovali bodoče aktivnosti. Formalno srečanje smo povezali še z obiskom kooperative FUTURA, ki zaposluje težje zaposljive osebe ter cooperative SOFORM, ki je med drugim projektni partner.

 

V okviru projekta COM IN smo organizirali dve delavnici, ki sta potekali v Novi Gorici in Ljubljani. Cilj projekta je prispevati k opolnomočenju svetovalcev v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb. Namen delavnic je bil pregled kompetenčnega modela, ki predstavlja pregled kompetenc, ki bi jih naj svetovalec, ki dela s težje zaposljivimi obvladal za uspešno izvajanje dela. Na delavnici smo zbrali strokovnjake, ki delajo s težje zaposljivimi osebami in smo skupaj zelo uspešno pregledali in prevetrili zbrane kompetence. Delavnic se je udeležilo skupno 18 udeležencev, ki so predstavljali zelo raznolike organizacije in vnesli raznolike poglede. Kompetenčni model, ki smo ga v preteklih mesecih sestavili projektni partnerji je dobil predloge za izboljšave, a že sam osnutek je bil s strani udeležencev zelo dobro sprejet. Partnerji projekta COM-IN nadaljujemo z delom, da bo končni kompetenčni model na voljo že do konca poletja.

Projektni partnerji v projektu COM-IN so se srečali na prvi delavnici za pripravo Kompetenčnega modela za svetovalca za težje zaposljive osebe (TZO). Dogovorili smo se o nadaljnjih korakih za izvedbo te aktivnosti.
Nekateri partnerji so opozorili na zahtevnost dela svetovalcev za TZO, saj gre za delo z ljudmi, ki se soočajo z različnimi vrstami oviranosti in potrebujejo raznovrstne pomoči za njihovo premagovanje.

Projektni partnerji, ki sodelujejo v projektu COM-IN, so med 25. do 26. januarjem 2022 izvedli 1. srečanje upravnega odbora in ekipe za vodenje projekta.
Na srečanju so se predstavili partnerji projekta, predstavljeni so bili cilji, aktivnosti in ključni rezultati ter medsebojne zaveze partnerstva za uspešno izvedbo projekta.
Partnerji so izpostavili povezanost projekta poslanstvom sodelujočih organizacij ter izrazili navdušenje za uspešno izvedbo projekta. Podali so konkretne predloge za izvedbo aktivnosti.

Galerija dogajanja na projektu COM-IN: