Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

Program: Erasmus +,
Ključni ukrep: KA220 – VET – Sodelovalna partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Trajanje projekta: 30 mesecev
Začetek projekta: 1.1.2022
Zaključek projekta: 30.6.2024

Partnerstvo:

 • Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, (SLO)
 • Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SLO),
 • ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in Izobraževanje (SLO),
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje(SLO),
 • Istituto regionale per’l educazione e gli studi cooperativi – IRECOOP Veneto (I),
 • Veneto Lavoro (I),
 • SOFORM SCARL (I),
 • Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F)
 • Association EDIAS (F)
 • ENSIE, pridruženi partner (B)

Glavni cilji projekta so:

 • Opolnomočiti svetovalce v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.
 • Opolnomočiti “koordinatorja skupnosti” za usklajevanje dejavnosti skupnosti za socialno in delovno integracijo težje zaposljivih oseb ter za izboljšanje sodelovanja in mreženja med različnimi organizacijami v procesu vključevanja težje zaposljivih.
 • Standardizirati vsebine in metode izobraževanja in usposabljanja za »svetovalca za težje zaposljive« ter povečati dostopnost do standardiziranih programov za ta profil.

Opis projekta:

Partnerstvo je ugotovilo, da svetovalcem, ki delajo v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah, občinah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo, primanjkuje kompetenc za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.
Ugotovili smo tudi, da sta sodelovanje in izmenjava informacij med različnimi organizacijami šibki: v nekaterih državah lahko najdemo posamezne primere dobrega sodelovanja med različnimi organizacijami na področju delovne integracije težje zaposljivih.
Poleg tega smo ugotovili, da v sodelujočih državah tudi ni uradno certificiranih programov za Svetovanje težje zaposljivim osebam.

Aktivnosti

Za doseganje ciljev projekta bomo pripravili program usposabljanja za “svetovalca za težje zaposljive osebe”, program usposabljanja za “koordinatorja skupnosti za težje zaposljive” in razvili predlog programa certificiranja za “svetovalca za težje zaposljive”.

Aktualno:

Pripravljen je Predlog programa certificiranja za “Svetovalca za težje zaposljive osebe”

Partnerji projekta COM-IN predstavljajo Rezultat 6, predlog certificiranja za “Svetovalca za težje zaposljive osebe” v vseh sodelujočih državah projekta.  Ta dosežek predstavlja zadnji rezultat projekta COM-IN in pomembno naslavlja raziskovanje možnosti certificiranj poklicnega profila “Svetovalca za težko zaposljive osebe”.

Projekt je naslovil potrebo po standardizaciji neformalno pridobljenega znanja in kompetenc svetovalcev za težje zaposljive osebe v sodelujočih državah. Cilj projekta je standardizirati vsebine izobraževanja in usposabljanja ter metode za “Svetovalce za TZO” ter povečati dostopnost standardiziranih programov za svetovalce z različnimi ozadji.

Med pripravo projekta so bile raziskane možnosti certificiranja, vključno z nacionalnimi okviri kvalifikacij in sistemi, ki jih upravljajo organizacije kot na primer socialne zbornice. Poklicni profil “Svetovalca za TZO” je predstavljen kot nov poklicni profil, namenjen izboljšanju zaposlitvenih izidov za težje zaposljive osebe, kar vpliva na različna področja kot na primer zaposlitveno svetovanje, nevladne organizacije, organizacije poklicnega izobraževanja, socialna podjetja itd.

Partnerji iz vsake sodelujoče države so podrobno dokumentirali vsaj dva sistema certificiranja, ki opredeljujeta zahtevano strokovno znanje, pogoje za pridobitev kvalifikacije, povezave s izobraževalnimi programi, metode testiranja kompetenc in osnovne vsebine. Ta celovit pristop si prizadeva zagotoviti jasne poti za kvalificirane posameznike do pridobitve certifikacije.

Standardiziran pristop projekta ne le izboljšuje poklicne standarde, temveč vpliva tudi na nacionalne politike glede poklicnih kvalifikacij. Z vzpostavljanjem doslednosti pri izobraževanju in podpori si prizadeva opolnomočiti svetovalce in izboljšati možnosti za zaposlitev težko zaposljivih oseb po vsej Evropi.

Razvoj programa je koordiniral projektni partner Fundacija BiT Planota (SLO) v sodelovanju z naslednjimi partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SLO), Šentprima (SLO), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SLO), IRECOOP Veneto (I), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), France Travail Auvergne-Rhone-Alpes (F) in združenje EDIAS (F).

Pripravljen je Program za integracijo Izobraževalnih programov v kurikulum organizacij, ki delujejo na področju dela in socialne integracije težje zaposljivih oseb

Partnerji projekta COM-IN smo uspešno zaključili razvoj Rezultata 5, ki vključuje “Program integracije pripravljenih izobraževalnih programov v kurikulum VET in drugih organizacij, delujočih na področju delovne in socialne integracije težje zaposljivih oseb (DTE)”. Ta dosežek predstavlja pomemben mejnik, saj naslavlja možnosti uporabe rezultatov projekta COM-IN v različnih organizacijah v prihodnosti.

Ključni rezultati tega dosežka vključujejo navodila za integracijo teh programov v programe usposabljanja in izobraževanja različnih organizacij, ki izvajajo programe za DTE posameznike v sodelujočih državah. Poleg tega ponuja smernice za integracijo teh programov v kurikulume drugih organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, socialno integracijo in podporo DTE posameznikom, kot so zavodi za zaposlovanje, nevladne organizacije in socialna podjetja in drugi.  

Rezultat 5 predstavlja ukrepe za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov po zaključku izvajanja projekta COM-IN. Predstavlja možnosti uporabe in prilagoditve pripravljenih materialov glede na različne države, tipe organizacij in spodbuja prenos dobrih praks in znanja preko meja na Evropski ravni. Sodelovanje deležnikov ostaja ključno, saj podarja pomen mrež in sodelovanja za širjenje sprejemanja programov in izboljšanje socialne integracije ter možnosti zaposlovanja za DTE posameznike.

Projekt COM-IN nadaljuje z delom v poklicnem izobraževanju in socialni vključenosti ter postavlja zgled za vključujoče prakse in trajnostne rešitve za zaposlovanje po vsej Evropi.

Razvoj programa je koordiniral projektni koordinator Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SLO) v sodelovanju z naslednjimi partnerji: Fundacija BiT Planota (SLO), Šentprima (SLO), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SLO), IRECOOP Veneto (I), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), France Travail Auvergne-Rhone-Alpes (F) in združenje EDIAS (F).

Pripravljen je program usposbaljanja za koordinatorja skupnostrne mreže za integracijo težje zaposljivih

Partnerji projekta COM-IN smo zaključili z razvojem programa usposabljanja za koordinatorja skupnostrne mreže za integracijo težje zaposljivih, ki predstavlja četrti rezultat projekta COM-IN in pomemben mejnik za projektno partnerstvo.

Program usposabljanja za koordinatorja skupnostne mreže za integracijo Težje zaposljivih (TZO) smo razvili z namenom, da se koordinatorje opremi za podporo svetovalcem, ki neposredno delajo s TZO. Program temelji na predhodno pripravljenem kompetenčnem moduelu za koordinatorje skupnostne mreže in zagotavlja celovit okvir za usposabljanje koordinatorjev na tem zahtevnem, a pomembnem področju.

Program usposabljanja vključuje širok nabor izobraževalnih in učnih gradiv ter je bil preizkušen in potrjen v fazi pilotnega testiranja. Prvo pilotno testiranje je potekalo v Padovi od 29. do 31. januarja 2024, nadaljnje pilotne izvedbe pa so potekale lokalno v vseh državah projekta – Italiji, Sloveniji in Franciji. Preko pilotnih izved smo pridobili dragocene povratne informacije in vpoglede, ki so pripomogli k izboljšavam programa.

Program je namenjen koordinatorjem skupnostne mreže, ki delujejo na področju zaposlovanja TZO, prav tako pa tudi kandidatom z nekaj izkušnjami v koordinaciji, tistim, ki delajo na sorodnih področjih, in bodočim koordinatorjem. Poudarek je na prilagajanju strukture usposabljanja lokalnemu kontekstu in specifičnim potrebam udeležencev. Učni načrt zajema vrsto tem, ki so bistvene za celovito pripravo, s posebnim poudarkom na delavnicah, izmenjavi dobrih praks in participativnih dejavnostih. Koordinatorje se spodbuja k vključevanju individualnega dela in končnih projektov za nadaljnje prilagajanje učne izkušnje.

Kvalifikacija, pridobljena s tem programom, vključuje znanje in veščine, potrebne za vodenje ekip svetovalcev in mrež deležnikov. Program poudarja uspešne metode in primere dobrih praks partnerskih organizacij, kar zagotavlja, da so koordinatorji dobro opremljeni za učinkovito podporo DTE posameznikom.

Program usposabljanja predstavlja pomemben korak pri reševanju izzivov, s katerimi se soočajo težko zaposljive osebe na trgu dela, saj zagotavlja koordinatorjem skupnostne mreže orodja, ki jih potrebujejo za dosego oprijemljivih rezultatov.

Razvoj programa je koordiniral projektni partner IRECOOP Veneto (I) v sodelovanju z naslednjimi partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SLO), Fundacija BiT Planota (SLO), Šentprima (SLO), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SLO), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), France Travail Auvergne-Rhone-Alpes (F) in združenje EDIAS (F).

Zaključni dogodek projekta COM-IN, ki je potekal 18. aprila 2024 v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju, predstavlja dodano vrednost projektnim aktivnostim, saj je Evropska dimenzija dogodka dodatno osvetlila izzive, ki jih postavlja vključevanje na delovno mesto ciljnih skupin težje zaposljivih.

Dogodek, ki je bil sestavljen iz dveh delov in je gostoval v Evropskem parlamentu ter Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, je vključeval evropske oblasti, deležnike in strokovnjake s področja zaposlovanja, izobraževanja in socialne vključenosti, da bi ozaveščali odločevalce o ključnih temah, s katerimi se ukvarja COM-IN, spodbujali deljenje in dolgoročno rabo rezultatov projekta.

Osrednja tema na dnevnem redu so bile priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija, in vloga omrežij pri načrtovanju konkretnih in trajnostnih ukrepov za vključevanje ciljnih skupin težje zaposljivih na delovno mesto. Sodelovali so predstavniki projekta in sicer, vodja projekta Jasmina Jakomin (FUDŠ) in Darijan Krpan (Fundacija BIT Planota), Leonardo Pofferi (Direktor Evropskih in mednarodnih zadev za Confcooperative Brussels), Alessia Di Gregorio (namestnica vodje oddelka Proximity, Social Economy & Creative Industries Unit, DG GROW, Evropska komisija), Giuseppe Guerini (Evropski ekonomski in socialni odbor / Predsednik CECOP), Patrizia Bussi (Direktorica ENSIE), Alessia Sebillo (Direktorica Diesis), Paula De Diego (Vodja politike in projektne uradnice pri Social Economy Europe) in Lorenzo Novaro (Koordinator projekta pri Cooperatives Europe).

Vabilo na zaključni dogodek v okviru projekta COM-IN

Z veseljem naznanjamo prihajajoči dogodek, za katerega verjamemo, da vas bo zelo zanimal. Projektno partnerstvo “COM IN – Programi usposabljanja za svetovalce za vključevanje težje zaposljivih oseb v skupnost” malo pred koncem dveletnega in pol trajajočega projekta v Bruslju organizira dogodek, da bi na evropski ravni razpravljali o prihodnosti perspektive na področju socialne in delovne vključenosti ter za širjenje rezultatov projekta.

Dogodek bo potekal 18. 4. 2024 v Bruslju, omogočena pa je tudi online udeležba.

Več o dogodku, program in možnost registracije na dogodek, lahko najdete v priloženem VABILU.

Se veselimo vaše udeležbe!

V začetku aprila smo v okviru projekta COM IN izvedli usposabljanje za koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Slovensko partnerstvo projekta COM-IN je v začetku aprila izvedel usposabljanje koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih. S tem smo testirali program usposabljanja, ki je nastal v okviru projektnega rezultata 4. Program usposabljanja temelji na kompetenčnem modelu in se usmerja na krepitev kompetenc koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Usposabljanja se je udeležilo 33 udeležencev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz 4 delov:

Vsak slovenski partner je predstavil eno temo: talenti – zaposlovanje in evalvacija (ZRSZ), strategija in načrtovanje skupne vizije (BIT Planota), komunikacija in nenasilna komunikacija (FUDŠ), Šentprima pa je predstavila upravljanje raznolikosti.

Partnerstvo projekta COM-IN aktivno nadaljuje z izvajanjem aktivnosti na projektu. Od 29. do 31. januarja 2024 je potekalo tretje srečanje partnerstva in tridnevna testna izvedba programa usposabljanja za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«. Srečanje je potekalo v Padovi v organizaciji italijanskega projektnega partnerja IRECOOP VENETO.

Na srečanju partnerjev smo namenili veliko časa pregledu opravljenega dela ter posebno pozornost namenili trem rezultatom projekta, ki so še v teku:  :

 • Rezultat 4 – Program usposabljana za koordinatorja v skupnosti za težje zaposljive.
 • Rezultat 5 – Načrt integracije programov usposabljanja v programe usposabljanja
 • Rezultat 6 – Certificiranje predlaganih programov usposabljanja v treh projektnih državah.

Posebno pozornost smo posvetili pilotnim usposabljanjem za koordinatorje in končne uporabnike na nacionalni ravni  ter organizaciji zaključnega dogodka, ki je načrtovan za april v Bruslju. Poglobili smo se tudi v tehnične vidike, kot so vodenje projekta, evalvacija ter informiranje o projektu.

Srečanje smo nadaljevali z intenzivnim tridnevnim usposabljanjem, kjer smo testno izvedli program usposabljanja za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« (Learning, Training, Teaching activity). Ta korak predstavlja pomemben mejnik v projektu COM-IN, saj smo uspešno pripravili in pilotno izvedli program usposabljanja za koordinatorja skupnostne mreže, ki temelji na predhodno pripravljenem kompetenčnem modelu (Rezultat 3).

Pilotnega usposabljanja na mednarodni ravni se je udeležilo 30 udeležencev iz partnerskih in zunanjih organizacij, pri čemer je bilo usposabljanje izredno uspešno. Tekom usposabljanja so udeleženci prišli do številnih zanimivih ugotovitev, ki so skupne vsem sodelujočim državam. Partnerji se z veseljem pripravljamo na nadaljnje korake, še posebej na izvedbo usposabljanj v vseh treh državah vključenih v projekt, in sicer v Sloveniji, Italiji ter Franciji, v naslednjih mesecih.

Kompetenčni model za “Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih”

Partnerji projekta COM-IN smo uspešno zaključili razvoj kompetenčnega modela za »Koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«, s čimer smo dokončali tretji rezultat projekta, ki je eden od pomembnih mejnikov.

Ob sodelovanju partnerjev iz Slovenije, Italije in Francije v projektu COM-IN, smo se osredotočili na opolnomočenje »Koordinatorjev skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« ki delujejo v različnih organizacijah, ki izvajajo delovno in socialno integracijo težje zaposljivih oseb. Čeprav ti koordinatorji ne sodelujejo neposredno s težje zaposljivimi, imajo ključno vlogo pri mreženju, sodelovanju s svetovalci in povezovanju s partnerji, vključenimi v zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Partnerji smo ugotovili, da imajo ti koordinatorji pomanjkanje kompetenc za učinkovitejšo delovno integracijo težje zaposljivih posebno v primerih, ko je nujno sodelovanje več organizacij.

Z namenom, da bi ugotovili, katere kompetence morda manjkajo »koordinatorjem skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«, smo izvedli skupno štiri fokusne skupine – po eno v Sloveniji in Franciji ter dve v Italiji. Udeleženci, med katerimi so bili menedžerji srednjega nivoja iz zaposlitvenih centrov, programov za podporo mladim, programov socialnega vključevanja, organizacij za poklicno usposabljanje, nevladnih organizacij, zadrug ter drugih organizacij, so pokazali veliko zanimanje za kompetenčni model »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«. Poudarili so nujnost boljšega sodelovanja, zlasti v bolj kompleksnih primerih, kjer je v zaposlovanje potrebno vključiti več organizacij, kot so uradi za zaposlovanje, organizacije za poklicno usposabljanje in zadruge.

V fokusnih skupinah smo obravnavali številne teme, med katerimi izpostavljamo ključne kompetence koordinatorja skupnostne mreže, področja, kjer je potreben nadaljnji razvoj in izzive, ki smo jih identificirali. Ravno tako kot kompetenčni model za »svetovalca za težje zaposljive«, je tudi kompetenčni model za »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« zelo kompleksen. V model so vključene različne kompetence, od oblikovanja in podpore raznolikim skupinam svetovalcev, do vzpostavljanja mrež, potrebnih za izvajanje projektov ali zagotavljanje storitev za pomoč svetovalcem pri podpori težje zaposljivih.

Kompetence za »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« vključujejo vodstvene veščine, strokovno znanje, mehke veščine ter socialne kompetence. Poleg tega, da navdihuje in gradi skupno vizijo skupine, mora »koordinator skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih« poznati ponudbo storitev na določenem območju za iskalce zaposlitve, delodajalce, partnerje in zaposlene; izkazati mora tudi zanesljivost, vztrajnost ter interes za sodelovanje. V kompetenčnem modelu je vsaka kompetenca na kratko opisana z navedbo situacij, v katerih se izkazuje.

Ta celovit kompetenčni model služi kot osnova za razvoj programa usposabljanja za »koordinatorja skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih«, ki je četrti rezultat projekta COM-IN. Pri pripravi programa usposabljanja, ki ga bomo testirali v februarju 2024, bomo uporabili učinkovite metode usposabljanja in učne pripomočke, namenjene lažjemu pridobivanju kompetenc, ki so vključene v model.

Vsebina novice je dostopna v tem dokumentu

V okviru projekta COM IN smo organizirali delavnico namenjeno pregledu osnutka kompetenčnega modela, ki zajema nabor in opis kompetenc, ki naj bi jih “koordinator v skupnosti” za težje zaposljive osebe imel za uspešno izvajanje dela in spremljanje svetovalcev na terenu. 

Na delavnici smo zbrali strokovnjake, ki delajo na vodilnih delovnim mestih in običajno koordinirajo svetovalce, ki delajo na terenu s težje zaposljivimi osebami. Skupaj smo zelo uspešno pregledali in prevetrili zbrane kompetence, ki naj bi jih »koordinator v skupnosti« potreboval za vodenje in usmerjanje svetovalcev TZO.

Delavnice se je udeležilo 7 udeležencev, ki so iskreno podali predloge na predstavljen osnutek kompetenčnega modela, podali predloge za izboljšave, nanizali dodatne kompetence, ki samo smatrajo, da jih potrebujejo pri svojem delu. Vse komentarje bomo upoštevali pri pripravi končnega  kompetenčnega modela za »koordinatorja v skupnosti«, ki bo na voljo do konca leta 2023.

Projektni partnerji projekta COM-IN smo dosegli nov mejnik. Pripravili smo program usposabljanja za svetovalce težje zaposljivim osebam (TZO). Program je pripravljen na osnovni predhodnega kompetenčnega modela za svetovalce TZO, ki smo ga razvili konec leta 2022.

Projektni partnerji COM-IN smo se udeležili pilotne izvedbe izobraževalnega programa, ki je potekalo v Lyonu v mesecu januarju 2023. Program je namenjen vsem, ki skrbite za izobraževanje svetovalcev TZO oz. za vse, ki vas zanima področje svetovanja težje zaposljivim, ste izkušeni oz. ste na začetku poti. V dokumentu je predstavljen niz izobraževalnih ciljev in tematik, ki so pomembne, da bi lahko celostno svetovali TZO in jim pomagali na njihovi karierni poti. Osnovan je na uspešnih metodah izobraževanja odraslih in poudarja pomen izmenjave dobrih praks.

Razvoj programa je koordinirala Šentprima v sodelovanju s partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SI), Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SI), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SI), Istituto regionale per l’educazione e gli studi cooperativi IRECOOP Veneto (I), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F ) in združenje EDIAS (F).

Slovensko partnerstvo projekta COM-IN je 19.4.2023 izvedel usposabljanje za svetovalce, ki delajo s težje zaposljivimi osebami. S tem smo testirali program usposabljanja, ki je nastal v okviru projektnega rezultata 2. Program usposabljanja temelji na kompetenčnem modelu in se usmerja na krepitev kompetenc svetovalcev, ki delajo z najranljivejšimi na trgu dela. Usposabljanja se je udeležilo 23 svetovalcev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc svetovalcev za težje zaposljive osebe.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz 4 delov:

 • Priprava TZO na zaposlitveni razgovor (Valentina Fegic Birsa, Julija Milović)
 • Kako poiskati priložnosti in možnosti za zaposlovanje TZO (mag. Darijan Krpan)
 • Nenasilna komunikacija (doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih)
 • Enakosti, raznolikosti in vključenosti z razumevanjem in naslavljanjem nezavedne pristranosti (Barbara Zupančič)

Usposabljanja se je udeležilo 23 svetovalcev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc svetovalcev za težje zaposljive osebe.

Januarja 2023 je v organizaciji Francoskega projektnega partnerja Pole Emploi potekalo drugo srečanje partnerjev na projektu COM-IN. Srečanje je bilo namenjeno pregledu opravljenega dela, doseženih rezultatov ter načrtovanju aktivnosti v naslednjem obdobju. Posvetili smo se tudi tehničnim vidikom kot so vodenje projekta, evalvacija, informiranje in obveščanje o projektu.

V nadaljevanju smo izvedli tri-dnevno testno usposabljanje (Learning, Training, Teachin activity) in tako dosegli drugi zastavljeni cilj projekta COM-IN – pripraviti in pilotno izvesti program usposabljanja za svetovalce za težje zaposljive osebe, ki temelji na predhodno pripravljenem kompetenčnem modelu. Pilotnega usposabljanja se je udeležilo 21 udeležencev, ki prihajajo iz partnerskih organizacij. Usposabljanje je bilo zelo uspešno in partnerji se veselimo dodane vrednosti usposabljana za svetovalce.  

V naslednji mesecih bomo izvedli usposabljana v vseh treh državah vključenih v projekt, v Sloveniji, Italiji in Franciji. 

Kompetenčni model za svetovalce težje zaposljivih oseb

Projektni partnerji projekta COM-IN smo dosegli prvi zastavljeni cilj, kjer je bil poudarek na oblikovanju kompetenčnega modela za svetovalce za delo s težje zaposljivimi osebami (R1).

Za pripravo kompetenčnega modela smo izvedli 5 fokusnih skupin, ki so se odvijale v Sloveniji, Italiji in Franciji. Udeleženci so bili svetovalci iz različnih organizacij, ki večino svojega delovnega časa namenijo pomoči težje zaposljivim osebam. Svetovalni delavci so pokazali veliko zanimanje za sodelovanje, saj tako razširjen kompetenčni model še ne obstaja. Sodelovanje in entuziazem svetovalcev nam je dal še večji zagon in osnovo za nadaljnje aktivnosti pri pripravi modela. Tudi vsi ostali partnerji so sodelovali z velikim zanimanjem.

Model v nastajanju je kompleksen, saj upošteva različne kompetence, ki jih svetovalci potrebujejo za delo s težje zaposljivimi osebami: tehnične kompetence, kompetence t.i. »know-how« in »know-being«. Vsaka kompetenca je konkretno opisana s specifičnimi situacijami v katerih se le-ta manifestira.

Model sledi dejanskemu delovnemu procesu, saj mora biti svetovalec, ki dela s težje zaposljivimi osebami, strokovnjak in mora poznati specifična orodja in tehnike ter biti zelo motiviran za delo.

Kompetenčni model predstavlja osnovo za pripravo drugega dela projektnih aktivnosti in sicer za izdelavo »Programa usposabljanja za svetovalce težje zaposljivih oseb« (R2), ki ga pripravljamo projektni partnerji. Njegov testni zagon je predviden v januarju 2023. Program usposabljanja bo zasledoval cilj, nuditi (mladim) strokovnjakom veščine, potrebne za doseganje omenjenih kompetenc, ki so opredeljene v »Kompetenčnem modelu za svetovalca težje zaposljivih oseb«.

V juniju je v mestu Pordenone v Italiji potekal prvi mednarodni partnerski sestanek projekta COM-IN. Partnerji, ki skupaj delamo že od januarja, smo se prvič srečali v živo in zelo uspešno nadaljevali z delom na projektu in načrtovali bodoče aktivnosti. Formalno srečanje smo povezali še z obiskom kooperative FUTURA, ki zaposluje težje zaposljive osebe ter cooperative SOFORM, ki je med drugim projektni partner.

 

V okviru projekta COM IN smo organizirali dve delavnici, ki sta potekali v Novi Gorici in Ljubljani. Cilj projekta je prispevati k opolnomočenju svetovalcev v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb. Namen delavnic je bil pregled kompetenčnega modela, ki predstavlja pregled kompetenc, ki bi jih naj svetovalec, ki dela s težje zaposljivimi obvladal za uspešno izvajanje dela. Na delavnici smo zbrali strokovnjake, ki delajo s težje zaposljivimi osebami in smo skupaj zelo uspešno pregledali in prevetrili zbrane kompetence. Delavnic se je udeležilo skupno 18 udeležencev, ki so predstavljali zelo raznolike organizacije in vnesli raznolike poglede. Kompetenčni model, ki smo ga v preteklih mesecih sestavili projektni partnerji je dobil predloge za izboljšave, a že sam osnutek je bil s strani udeležencev zelo dobro sprejet. Partnerji projekta COM-IN nadaljujemo z delom, da bo končni kompetenčni model na voljo že do konca poletja.

Projektni partnerji v projektu COM-IN so se srečali na prvi delavnici za pripravo Kompetenčnega modela za svetovalca za težje zaposljive osebe (TZO). Dogovorili smo se o nadaljnjih korakih za izvedbo te aktivnosti.
Nekateri partnerji so opozorili na zahtevnost dela svetovalcev za TZO, saj gre za delo z ljudmi, ki se soočajo z različnimi vrstami oviranosti in potrebujejo raznovrstne pomoči za njihovo premagovanje.

Projektni partnerji, ki sodelujejo v projektu COM-IN, so med 25. do 26. januarjem 2022 izvedli 1. srečanje upravnega odbora in ekipe za vodenje projekta.
Na srečanju so se predstavili partnerji projekta, predstavljeni so bili cilji, aktivnosti in ključni rezultati ter medsebojne zaveze partnerstva za uspešno izvedbo projekta.
Partnerji so izpostavili povezanost projekta poslanstvom sodelujočih organizacij ter izrazili navdušenje za uspešno izvedbo projekta. Podali so konkretne predloge za izvedbo aktivnosti.

Galerija dogajanja na projektu COM-IN: