Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

Program: Erasmus +,
Ključni ukrep: KA220 – VET – Sodelovalna partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Trajanje projekta: 30 mesecev
Začetek projekta: 1.1.2022
Zaključek projekta: 30.6.2024

Partnerstvo:

 • Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, (SLO)
 • Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SLO),
 • ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in Izobraževanje (SLO),
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje(SLO),
 • Istituto regionale per’l educazione e gli studi cooperativi – IRECOOP Veneto (I),
 • Veneto Lavoro (I),
 • SOFORM SCARL (I),
 • Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F)
 • Association EDIAS (F)
 • ENSIE, pridruženi partner (B)

Glavni cilji projekta so:

 • Opolnomočiti svetovalce v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.
 • Opolnomočiti “koordinatorja skupnosti” za usklajevanje dejavnosti skupnosti za socialno in delovno integracijo težje zaposljivih oseb ter za izboljšanje sodelovanja in mreženja med različnimi organizacijami v procesu vključevanja težje zaposljivih.
 • Standardizirati vsebine in metode izobraževanja in usposabljanja za »svetovalca za težje zaposljive« ter povečati dostopnost do standardiziranih programov za ta profil.

Opis projekta:

Partnerstvo je ugotovilo, da svetovalcem, ki delajo v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah, občinah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo, primanjkuje kompetenc za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.
Ugotovili smo tudi, da sta sodelovanje in izmenjava informacij med različnimi organizacijami šibki: v nekaterih državah lahko najdemo posamezne primere dobrega sodelovanja med različnimi organizacijami na področju delovne integracije težje zaposljivih.
Poleg tega smo ugotovili, da v sodelujočih državah tudi ni uradno certificiranih programov za Svetovanje težje zaposljivim osebam.

Aktivnosti

Za doseganje ciljev projekta bomo pripravili program usposabljanja za “svetovalca za težje zaposljive osebe”, program usposabljanja za “koordinatorja skupnosti za težje zaposljive” in razvili predlog programa certificiranja za “svetovalca za težje zaposljive”.

Aktualno:

V okviru projekta COM IN smo organizirali delavnico namenjeno pregledu osnutka kompetenčnega modela, ki zajema nabor in opis kompetenc, ki naj bi jih “koordinator v skupnosti” za težje zaposljive osebe imel za uspešno izvajanje dela in spremljanje svetovalcev na terenu. 

Na delavnici smo zbrali strokovnjake, ki delajo na vodilnih delovnim mestih in običajno koordinirajo svetovalce, ki delajo na terenu s težje zaposljivimi osebami. Skupaj smo zelo uspešno pregledali in prevetrili zbrane kompetence, ki naj bi jih »koordinator v skupnosti« potreboval za vodenje in usmerjanje svetovalcev TZO.

Delavnice se je udeležilo 7 udeležencev, ki so iskreno podali predloge na predstavljen osnutek kompetenčnega modela, podali predloge za izboljšave, nanizali dodatne kompetence, ki samo smatrajo, da jih potrebujejo pri svojem delu. Vse komentarje bomo upoštevali pri pripravi končnega  kompetenčnega modela za »koordinatorja v skupnosti«, ki bo na voljo do konca leta 2023.

Projektni partnerji projekta COM-IN smo dosegli nov mejnik. Pripravili smo program usposabljanja za svetovalce težje zaposljivim osebam (TZO). Program je pripravljen na osnovni predhodnega kompetenčnega modela za svetovalce TZO, ki smo ga razvili konec leta 2022.

Projektni partnerji COM-IN smo se udeležili pilotne izvedbe izobraževalnega programa, ki je potekalo v Lyonu v mesecu januarju 2023. Program je namenjen vsem, ki skrbite za izobraževanje svetovalcev TZO oz. za vse, ki vas zanima področje svetovanja težje zaposljivim, ste izkušeni oz. ste na začetku poti. V dokumentu je predstavljen niz izobraževalnih ciljev in tematik, ki so pomembne, da bi lahko celostno svetovali TZO in jim pomagali na njihovi karierni poti. Osnovan je na uspešnih metodah izobraževanja odraslih in poudarja pomen izmenjave dobrih praks.

Razvoj programa je koordinirala Šentprima v sodelovanju s partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (SI), Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SI), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (SI), Istituto regionale per l’educazione e gli studi cooperativi IRECOOP Veneto (I), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F ) in združenje EDIAS (F).

Slovensko partnerstvo projekta COM-IN je 19.4.2023 izvedel usposabljanje za svetovalce, ki delajo s težje zaposljivimi osebami. S tem smo testirali program usposabljanja, ki je nastal v okviru projektnega rezultata 2. Program usposabljanja temelji na kompetenčnem modelu in se usmerja na krepitev kompetenc svetovalcev, ki delajo z najranljivejšimi na trgu dela. Usposabljanja se je udeležilo 23 svetovalcev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc svetovalcev za težje zaposljive osebe.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz 4 delov:

 • Priprava TZO na zaposlitveni razgovor (Valentina Fegic Birsa, Julija Milović)
 • Kako poiskati priložnosti in možnosti za zaposlovanje TZO (mag. Darijan Krpan)
 • Nenasilna komunikacija (doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih)
 • Enakosti, raznolikosti in vključenosti z razumevanjem in naslavljanjem nezavedne pristranosti (Barbara Zupančič)

Usposabljanja se je udeležilo 23 svetovalcev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc svetovalcev za težje zaposljive osebe.

Januarja 2023 je v organizaciji Francoskega projektnega partnerja Pole Emploi potekalo drugo srečanje partnerjev na projektu COM-IN. Srečanje je bilo namenjeno pregledu opravljenega dela, doseženih rezultatov ter načrtovanju aktivnosti v naslednjem obdobju. Posvetili smo se tudi tehničnim vidikom kot so vodenje projekta, evalvacija, informiranje in obveščanje o projektu.

V nadaljevanju smo izvedli tri-dnevno testno usposabljanje (Learning, Training, Teachin activity) in tako dosegli drugi zastavljeni cilj projekta COM-IN – pripraviti in pilotno izvesti program usposabljanja za svetovalce za težje zaposljive osebe, ki temelji na predhodno pripravljenem kompetenčnem modelu. Pilotnega usposabljanja se je udeležilo 21 udeležencev, ki prihajajo iz partnerskih organizacij. Usposabljanje je bilo zelo uspešno in partnerji se veselimo dodane vrednosti usposabljana za svetovalce.  

V naslednji mesecih bomo izvedli usposabljana v vseh treh državah vključenih v projekt, v Sloveniji, Italiji in Franciji. 

Kompetenčni model za svetovalce težje zaposljivih oseb

Projektni partnerji projekta COM-IN smo dosegli prvi zastavljeni cilj, kjer je bil poudarek na oblikovanju kompetenčnega modela za svetovalce za delo s težje zaposljivimi osebami (R1).

Za pripravo kompetenčnega modela smo izvedli 5 fokusnih skupin, ki so se odvijale v Sloveniji, Italiji in Franciji. Udeleženci so bili svetovalci iz različnih organizacij, ki večino svojega delovnega časa namenijo pomoči težje zaposljivim osebam. Svetovalni delavci so pokazali veliko zanimanje za sodelovanje, saj tako razširjen kompetenčni model še ne obstaja. Sodelovanje in entuziazem svetovalcev nam je dal še večji zagon in osnovo za nadaljnje aktivnosti pri pripravi modela. Tudi vsi ostali partnerji so sodelovali z velikim zanimanjem.

Model v nastajanju je kompleksen, saj upošteva različne kompetence, ki jih svetovalci potrebujejo za delo s težje zaposljivimi osebami: tehnične kompetence, kompetence t.i. »know-how« in »know-being«. Vsaka kompetenca je konkretno opisana s specifičnimi situacijami v katerih se le-ta manifestira.

Model sledi dejanskemu delovnemu procesu, saj mora biti svetovalec, ki dela s težje zaposljivimi osebami, strokovnjak in mora poznati specifična orodja in tehnike ter biti zelo motiviran za delo.

Kompetenčni model predstavlja osnovo za pripravo drugega dela projektnih aktivnosti in sicer za izdelavo »Programa usposabljanja za svetovalce težje zaposljivih oseb« (R2), ki ga pripravljamo projektni partnerji. Njegov testni zagon je predviden v januarju 2023. Program usposabljanja bo zasledoval cilj, nuditi (mladim) strokovnjakom veščine, potrebne za doseganje omenjenih kompetenc, ki so opredeljene v »Kompetenčnem modelu za svetovalca težje zaposljivih oseb«.

V juniju je v mestu Pordenone v Italiji potekal prvi mednarodni partnerski sestanek projekta COM-IN. Partnerji, ki skupaj delamo že od januarja, smo se prvič srečali v živo in zelo uspešno nadaljevali z delom na projektu in načrtovali bodoče aktivnosti. Formalno srečanje smo povezali še z obiskom kooperative FUTURA, ki zaposluje težje zaposljive osebe ter cooperative SOFORM, ki je med drugim projektni partner.

 

V okviru projekta COM IN smo organizirali dve delavnici, ki sta potekali v Novi Gorici in Ljubljani. Cilj projekta je prispevati k opolnomočenju svetovalcev v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb. Namen delavnic je bil pregled kompetenčnega modela, ki predstavlja pregled kompetenc, ki bi jih naj svetovalec, ki dela s težje zaposljivimi obvladal za uspešno izvajanje dela. Na delavnici smo zbrali strokovnjake, ki delajo s težje zaposljivimi osebami in smo skupaj zelo uspešno pregledali in prevetrili zbrane kompetence. Delavnic se je udeležilo skupno 18 udeležencev, ki so predstavljali zelo raznolike organizacije in vnesli raznolike poglede. Kompetenčni model, ki smo ga v preteklih mesecih sestavili projektni partnerji je dobil predloge za izboljšave, a že sam osnutek je bil s strani udeležencev zelo dobro sprejet. Partnerji projekta COM-IN nadaljujemo z delom, da bo končni kompetenčni model na voljo že do konca poletja.

Projektni partnerji v projektu COM-IN so se srečali na prvi delavnici za pripravo Kompetenčnega modela za svetovalca za težje zaposljive osebe (TZO). Dogovorili smo se o nadaljnjih korakih za izvedbo te aktivnosti.
Nekateri partnerji so opozorili na zahtevnost dela svetovalcev za TZO, saj gre za delo z ljudmi, ki se soočajo z različnimi vrstami oviranosti in potrebujejo raznovrstne pomoči za njihovo premagovanje.

Projektni partnerji, ki sodelujejo v projektu COM-IN, so med 25. do 26. januarjem 2022 izvedli 1. srečanje upravnega odbora in ekipe za vodenje projekta.
Na srečanju so se predstavili partnerji projekta, predstavljeni so bili cilji, aktivnosti in ključni rezultati ter medsebojne zaveze partnerstva za uspešno izvedbo projekta.
Partnerji so izpostavili povezanost projekta poslanstvom sodelujočih organizacij ter izrazili navdušenje za uspešno izvedbo projekta. Podali so konkretne predloge za izvedbo aktivnosti.

Galerija dogajanja na projektu COM-IN: