You are currently viewing Pomen enakopravne obravnave študentov – projekt S4S

Pomen enakopravne obravnave študentov – projekt S4S

Na FUDŠ se v okviru Kariernega centra izvaja projekt Krepitev podpore posebnim skupinam študentov (S4S), katerega cilj je med drugim ozaveščanje študentov o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov na FUDŠ. S tem namenom se del projektnih aktivnosti odvija tudi v neposrednem pedagoškem okolju, med drugim tudi v okviru predmetov Pomoč in sodelovanje v skupnosti in Participacija in pomoč v skupnosti, ki ga izvajata doc. dr. Janja Mikulan in asist. Manca Koren.

V okviru predmeta so študentje pripravili krajše refleksije na temo razumevanja in sprejemanja drugačnosti, pomena enakopravne obravnave študentov in/ali ozaveščanja o različnih oblikah nasilja, ki pomenijo poseg v telesno ali psihično integriteto osebe. Študentje so v refleksijah razmišljali o razsežnostih problematike in podali lasten razmislek o pomenu in možnih rešitvah za obravnavani problem
Izbrane so bile 3 najboljše refleksije.

Tretjo refleksijo je napisala Sara Dobrotinšek, študentka dodiplomskega študijskega programa Psihosocialna pomoči. Skozi vsa leta izobraževanja jo žene želja po prispevanju pomoči in podpore naši družbi in posameznikom, ki se bojujejo z različnimi izzivi. Z navdušenjem se vključuje v različne obštudijske projekte in si s tem nabira izkušnje in hkrati krepi svoje sposobnosti. Njej življenjski moto je: »Nikoli ne pozabi, da si avtor svoje lastne zgodbe.«

Naslov refleksije: KAMENČKI V MOZAIKU – PRISELJENCI V SLOVENIJI

Družba, kjer se posamezniki počutijo sprejete in spoštovane, je temelj za razvoj uspešnih skupnosti. Kljub temu pa se v Sloveniji, tako kot v mnogih drugih državah, soočamo z izzivi, povezanimi z diskriminacijo. Ena izmed skupin, ki se pogosto srečuje z diskriminacijo, so priseljenci. Selitev v tujo državo pogosto predstavlja priložnost za izboljšanje življenjskih razmer in uresničitev osebnih ciljev. Vendar pa se mnogi priseljenci srečujejo z občutkom brezupa, ponižanja in s težavami pri prilagajanju v novem okolju.

Prispevek z naslovom Kamenči v mozaiku – priseljenci v Sloveniji je napisan z namenom, da pripomore k razumevanju razsežnosti diskriminacije priseljencev v naši državi in k iskanju načinov za izboljšanje njihovega položaja v družbi. Prav tako je pomembno ozaveščati javnost o tej problematiki ter spodbujati razpravo o njej.

Lepo je, če se počutimo sprejeti in spoštovani v družbi. A žal mnogi v Sloveniji in tudi vsepovsod drugje takega občutka ne doživljajo. Diskriminacija pomeni neenako oziroma manj ugodno ravnanje z osebami na podlagi rasne ali etnične pripadnosti, spola, veroizpovedi, narodnosti, spolne usmerjenosti, političnih prepričanj, fizičnih značilnosti … 

Sara Dobrotinšek

Priseljenci si s selitvijo pogosto izboljšajo svoj položaj in si vsaj deloma uredijo svoje življenje v skladu z lastnimi željami. A pogosto jih razmere v deželi gostiteljici silijo v brezup, ponižanje ali zgolj nespečnost kot posledico Sizifovega pehanja za uspehom, za tem, da bi tudi oni ujeli svet (Razpotnik, 2004, str. 160). Selitve ljudi so v človeški zgodovini prisotne že od nekdaj. Najprej so bile pogojene z zagotavljanjem osnovnih pogojev za preživetje, s tehnološkim napredkom na področju prometa pa so postopno dobivale vse širše razsežnosti. Z njihovo širitvijo in pojavom političnih tvorb, kot so države in njihove predhodnice, so migracije in pravica do prebivanja na določenem teritoriju postale varnostno vprašanje ter tudi predmet nadzora in omejevanja (Bučar Ručman, 2014). Klinar (1976), ki velja za enega od pionirjev na področju mednarodnih migracij v Sloveniji, pravi, da je pojem migracija fizično gibanje posameznikov, ki pripelje do relativno trajne spremembe kraja bivanja. Malačič (2010) izpostavlja, da je odločitev o preselitvi na ravni posameznika predvsem investicijska odločitev. Posameznik naredi primerjavo med sedanjo vrednostjo stroškov in koristmi, ki so povezane z migracijami, in se preseli, če se izkaže, da je s tem več koristi. Posamezniki torej primerjajo razmere (socialne, ekonomske, politične itd.) doma in v tujini, kar služi kot osnova za odločitev, ali se bodo preselili ali ne. Brezigar (2007) opredeljuje diskriminacijo kot ustvarjanje razlike med dvema osebama ali skupinama. Sam pojem ima negativni prizvok, ker se nanaša na dodeljevanje posebnih in neenakih pravic in dolžnosti. Diskriminacija torej pomeni neenako oziroma manj ugodno ravnanje z osebami na podlagi rasne ali etnične pripadnosti, spola, veroizpovedi, narodnosti, spolne usmerjenosti, političnih prepričanj, fizičnih značilnosti. Etnična diskriminacija je ena izmed vrst diskriminacije in se nanaša na etnično pripadnost oziroma etničnost kot posameznikovo lastnost, na podlagi katere je uvrščen v skupino, ki je predmet diskriminacije. Kuhar (2009) diskriminacijo opredeljuje kot neprimerno ločevanje. Pravi, da so »posledice diskriminacije/razločevanja praviloma negativne za posameznika ali skupino, ki je diskriminirana«. Obstaja veliko različnih oblik, načinov in praks diskriminacije. Najbolj splošna oblika je družbeno izključevanje določenih skupin ali posameznikov. V sociološkem smislu je diskriminacija oblika družbene prakse, ki temelji na predsodkih in stereotipih, ki so globoko zakoreninjeni v kulturo določene družbe. To se kaže v različnih oblikah segregacije, marginalizacije oziroma družbenega izključevanja skupin ali posameznikov (Kuhar, 2009). »Z drugimi besedami to pomeni, da je diskriminacija vsaka praksa, ki določenim posameznikom ali skupinam onemogoči uživanje 80 njihovih pravic in svoboščin in jih v primerjavi s preostalimi člani in članicami določene politične ali družbene entitete postavlja v slabši položaj in v fizičnem ali simbolnem smislu na rob družbe« (prav tam, str. 15). Diskriminacija priseljencev in njihovih otrok na trgu delovne sile in v družbi lahko škoduje socialni koheziji in zmanjša spodbude za naložbe v izobraževanje. Pomeni lahko tudi ekonomsko škodo za državo gostiteljico. Diskriminacijo je težko meriti, a študije kažejo, da morajo priseljenci in njihovi otroci poslati dvakrat več prošenj kot ljudje brez priseljenskega ozadja, preden so povabljeni na razgovor za zaposlitev, čeprav imajo sicer enakovreden življenjepis. Resnično se zdi, da ima diskriminacija največji vpliv v postopku zaposlovanja, čeprav lahko vpliva tudi na poznejše poklicno napredovanje in plačo (OECD, 2013). Nihče ne odloča sam, v kakšne razmere in v kateri državi se bo rodil. Vsi si želimo dobrih življenjskih razmer zase in za svoje najbližje in vsi se imamo pravico odločiti, kaj narediti, da te razmere izboljšamo. Zaradi diskriminacije priseljencev prihaja do sporov, sovraštva, nesprejemanja ter nasilja med različnimi kulturami in družbami. Namesto tega bi se morali učiti drug od drugega, širiti naša obzorja, spoznavati različne kulture in se povezovati med sabo. O diskriminaciji bi morali govoriti javno, izpostavljati, da je to javni problem, ter predstaviti posledice. Hkrati bi morali širiti in učiti sočutje, sprejemanje drugačnosti ter to še bolj aktivno vpeljevati tudi v šolski sistem.

VIRI:
Bučar Ručman A. (2014). Migracije in kriminaliteta: Pogled čez meje stereotipov in predsodkov. Ljubljana, ZRC SAZU.
Brezigar, S. (2007). Pojavi etnične diskriminacije v javni upravi, vojski in policiji v Republiki Sloveniji. V M. Komac (ur.), Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo (str. 257–300). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
Klinar, P. (1976). Mednarodne migracije. Maribor: Obzorja.
Kuhar, R. (2009). Na križiščih diskriminacije: večplastna in intersekcijska diskriminacija.
Ljubljana: Mirovni inštitut.
Malačič, J. (2010). Zaposlovanje tujcev in imigracije v Sloveniji. V M. Bufon, G. Lukič, K. Medica (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo (str. 83–96). Koper: Univerza na Primorskem.
Mednarodno migracijsko pravo: Glosar migracij. (2006). Switzerland: International Organization for Migration (IOM). Pridobljeno s
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_8_slo.pdf
OECD (2013),International Migration Outlook 2013, OECD Publishing. doi:
10.1787/migr_outlook-2013-en
81
Razpotnik, Š. (2004). Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.