You are currently viewing Pomen enakopravne obravnave študentov – projekt S4S

Pomen enakopravne obravnave študentov – projekt S4S

Na FUDŠ se v okviru Kariernega centra izvaja projekt Krepitev podpore posebnim skupinam študentov (S4S), katerega cilj je med drugim ozaveščanje študentov o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov na FUDŠ. S tem namenom se del projektnih aktivnosti odvija tudi v neposrednem pedagoškem okolju, med drugim tudi v okviru predmetov Pomoč in sodelovanje v skupnosti in Participacija in pomoč v skupnosti, ki ga izvajata doc. dr. Janja Mikulan in asist. Manca Koren.


V okviru predmeta so študentje pripravili krajše refleksije na temo razumevanja in sprejemanja drugačnosti, pomena enakopravne obravnave študentov in/ali ozaveščanja o različnih oblikah nasilja, ki pomenijo poseg v telesno ali psihično integriteto osebe. Študentje so v refleksijah razmišljali o razsežnostih problematike in podali lasten razmislek o pomenu in možnih rešitvah za obravnavani problem
Izbrane so bile 3 najboljše refleksije.

V drugi refleksiji se Barbara Režek, študentka 2. letnika programa Psihosocialne pomoči, ukvarja s temo spolne vloge in neopatriarhata, saj je prepričana, da sta razumevanje in zavedanje teh vprašanj ključna za razvijanje bolj enakopravne in pravične družbe. Barbara verjame v moč izobraževanja in raziskovanja za premagovanje socialnih in kulturnih okov, zato z največjim veseljem delimo tudi njen pogled na spolne vloge v neopatriarhatu ter pomembnost prepoznavanje in razumevanja tega fenomena v sodobni družbi.
Ko obravnavamo splošne sociološke, psihološke in politične dejavnike, se porodijo razna vprašanja o spolnih vlogah, ki so pripomogle k političnim izidom sodobne družbe. Kompleksno vprašanje spola se kaže v strukturni razslojenosti družbe. Razni prijemi mizoginije, ki išče nadzor nad ženskim telesom in rodnostjo, sovpadajo s t. i. ekonomskimi krizami, krčenjem političnih pravic ter z neoliberalno »demokratizacijo« postsocializmov (Zaviršek, 2017). Spol kot družbeno konstruirana kategorija (gender) igra pomembno vlogo v izražanju identitete kot pri izpolnjevanju spolnih vlog.

»Spol oz. spolna razlika kot socialno-konstruirana prvina je vpisana v socialna pričakovanja telesa in v govorico vsakdanjosti« (Rener, 1991). V kontinuiranem procesu spolno zaznamovanih vprašanj ne smemo zanemariti same znanosti, saj slednja proizvaja znanje o človeku ter posledično vpliva na razumevanje sebe in svoje realnosti. Vprašanje, kakšno znanje proizvajata obširni vedi psihologije in sociologije v samoizpraševanju spolnih vlog, ni postransko. Kak odnos vzpostavljata vedi do diskriminiranih in diskriminiranega v sami produkciji znanja? Ko naslavljamo družbene vzorce, moramo nasloviti tudi samo znanost, ki te vzorce motri. Če želimo ustvariti drugačno družbo s predpostavko, da je ta možna, moramo najprej odmisliti problematične zastavke ter jo osvoboditi lastnih hipotez in premis. Ana Reberc v besedilu To je psihologija: Nasproti pozitivnemu projektu kritične psihologije sam proces osvoboditve vede psihologije opiše kot dekolonializacijo uma, ki bi obstoječ psihološki aparat osvobodila zastarelih sistemov razmišljanja in že uveljavljenih teorij ter s tem vzpostavila empatičen prostor novih načinov bivanja, komunikacije, zavedanja, tvorjenja izkustva, identitete in sveta.

Spolno zaznamovana vprašanja v svojem jedru prevprašujejo ločnice in distinkcije v spolu. Onemogočen pristen izraz v zgodnjih razvojnih fazah deklice občutijo kot tragično izgubo avtentičnosti in odpor. Deklice protestirajo izgubo stika s skrbniki, ki so brezbrižni do njihovih resničnih potreb in želja. Carol Gilligan in Naomi Snider (2018) opozarjata, da dekleta od ranih let protestirajo izgubo avtentičnosti. Socialne pobude ustreznosti, ženstvenosti in spodobnosti deklice uvedejo v neiskrene odnose in izkrivljeno doživljanje sebstva, kar se lahko sčasoma prevede v politični upor. Protestirajo odnose, kjer jim je bila odvzeta avtentičnost. Izpovedi o izgubi lastne identitete so nasičene z zastrto, spregledano in potlačeno jezo, izbruhi žalosti, disociacijo ter raznimi drugimi travmatskimi odzivi sebstva. Odnos do sebe in drugih se je za ženski spol nakrhal že v zgodnjem otroštvu. Diskriminacija, ki je osnovana na spolni neenakosti, predstavlja dediščino strukturnih neskladij in podedovanih patriarhalnih vzorcev. Neoliberalna ideologija je proizvedla dojemanje moških in žensk kot bistveno neenakovrednih ter oblikovala vloge in družbena pričakovanja do moških in žensk. Slednje je imelo uničujoče posledice za marginalizirane skupine, ki se soočajo z diskriminacijo zaradi svojega spola ali družbene identitete. Ženska v krasnem novem neoliberalnem svetu odrašča pod taktirko neoliberalnih in konservativnih idealov. Kljub temu da so v evropskih postsocializmih t. i. »arhaizmi« pretežno stvar svojevrstnih razmer, zakonodajna mizoginija še zmeraj narašča in ni stvar preteklosti. Tako se v letu 2023 v Ameriki srečujemo z zakonskimi predlogi, po katerih morajo posameznice, ki želijo splaviti, pridobiti dovoljenje »fetusovega očeta«. Vrhovno sodišče ZDA pa je nedavno s petimi glasovi za in štirimi proti razveljavilo petdeset let staro uzakonitev umetne prekinitve nosečnosti.

Religiozni fundamentalizem in trdožive patriarhalne strukture niso navzoči le na oddaljenih celinah ter v odmaknjenih kulturah. S terminom neopatriarhat označujemo vse tiste procese repatriarhalizacije družbe, ki so prisotni tudi v zibelki evropske kulture. Ko polemiziramo o družinskih celicah, najbolj primarnih in osnovnih družbenih strukturah, smo pogosto priča mnenjem, da je biološka povezanost kljub disfunkcijam, kot je duševno, spolno in fizično nasilje, nujna, dobra in nenadomestljiva. Tako v neopatriarhatu otroci ostajajo dobrina in lastnina ter so privatizirani pod družinski patriarhat (Zaviršek, 2017). Restrukturirana patriarhalna ideologija pa se deduje kot mlinski kamen okoli vratu drugega spola (Beauvoir, 1999) v socialnodemokratični fatamorgani egalitarizma.

Diskriminacija na temelju spola in odtujenost avtentičnosti kot posledica socialnih, patriarhalnih in spolnih vlog je žalna procesija za izgubljeno identiteto. Porodi se dvom; je ženski kot moški spol lahko resnično avtentičen v dobi neopatriarhalne družbe? V odnosu biti moški ali ženska so enako pomembni tako biološki kot družbeni označevalci. Na kakšne načine se družbeno opredeljuje in ocenjuje ženske, ko jim dodeljuje mesto in status v družbi? Spol kot organizacijska os družbe še zmeraj pogojuje družbeno življenje, polarizira spol ter ga sistematično deli na dvoje. Samoumevnost binarne delitve se utemeljuje čez naravne zakonitosti in naravni red, medtem ko sama narava še naprej ostaja zavita v tančico neznank. Drugorazrednost, ki je bila ženskemu spolu dodeljena na osnovi sposobnosti rojevanja, narekuje družbene vzorce z jasnimi zahtevami, normami in vzorci delovanja. Tovrstni koncepti družbe se integrirajo in postanejo del gospodarskega, političnega, verskega ter izobraževalnega sistema družbe, prav tako pa se vtisnejo med vrednote njenih članov (Renzetti in Curran, 1995), spojijo se v psihosocialno, politično in kulturno tkivo družbe. Kljub temu da je diskriminacija med spoloma po ustavi prepovedana, je še zmeraj vpeta v vsakdan. Kot družba stremimo k preseganju samoumevnosti rigidnega, binarnega vzorca t. i. spolnega dimorfizma, ki se v kontekstu zahodne kulturne miselnosti vedno znova postavlja v ospredje. Tradicionalna spolna dihotomija se kleše z medkulturno gibljivim pojavom kategorije spola in njenega dojemanja ter nevede opozarja na heterogene vidike, ki se tvorijo v raznolikih kulturah. Konstruiranje koncepta spola in s tem povezane spolne identitete kot spolnih vlog variira skozi in onkraj kulturnih okolij ter kulturno pogojene socializacije. Feministična politična aktivacija opozarja na orientacijo socialne dominantnosti, strukturna neskladja kompleksnega vprašanja spola in indoktrinacijo spolnih vlog. Izpostavlja mnoge družbeno kulturne vzvode, ki jih proizvaja neoliberalna repatriarhalizacija družbe, ter sporoča, da so ti spolno determinirani in pogubni. Ženski spol deprivirajo primarne avtentičnosti, neoliberalne »reforme« trgov dela pa le še hitreje pospešujejo defeminizacijo. Trg dela še danes poveličuje moško delovno silo in jo kljub deklarativnemu stremljenju k plačilni enakosti vztrajno bolje plačuje. Tako so ženske dejansko in ideološko izgnane nazaj v patriarhalne strukture, podjarmljene postulatom neoliberalnih postarhaizmov. Spol kot nevralgična točka sodobne družbe z vsemi perečimi aktualnimi problemi; pravica do splava, nezaželene nosečnosti in upor. proti represiji nad ženskimi telesi maskira skrite, prikrite in spregledane resnice o izgubi svoje avtentičnosti.
Kritika patriarhata kot nedemokratične ureditve opozarja na disproporce, ki jih generira diskriminacija, osnovana na spolu. Prav zato so konstruktivne kritike spola in spolnih vlog, umeščene v javni prostor, nepogrešljiv del teoretskih in praktičnih prizadevanj feminizma, ki s prstom kaže na neopatriarhat, ki ga generirajo populizem, konservativizem in klovnovska politika, ter pojasnjuje, da tovrstna družbenopolitična ureditev ni in nikdar ne bo demokratična.

VIRI IN LITERATURA
Beauvoir, Simone. (1999). Drugi spol. Ljubljana: Delta.
Gilligan, Carol in Naomi Snider. (2018). Why does patriarchy persist?. New York: Polity Press.
Mekiš R., Žiga in Ema Bohanec (ur.). (2022). Kaj je psihologija?: Epistemologija in refleksija.
Ljubljana: Društvo študentov psihologije Slovenije.
Rener, Tanja. (1991). »Preliminarije k razmerju med družino in politiko.« Časopis za kritiko znanosti, 136/137: 6-11.
Renzetti, M. Claire in Danijel J. Curran. (ur.) (1995). Women, Men and Society. Boston: Allyn and Bacon.
Zaviršek, Darja in Irena Šumi. (2017). Ženska v krasnem novem neoliberalnem svetu. Delo: Sobotna priloga.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.