You are currently viewing Na slovenskih univerzah med 17. in 21. aprilom Teden univerzalne podpore

Na slovenskih univerzah med 17. in 21. aprilom Teden univerzalne podpore

Ustvarjanje vključujočega in varnega akademskega okolja za vse študentke in študente v Sloveniji

Med 17. in 21. aprilom 2023 bo na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici, Novi univerzi, Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Univerzi v Novem mestu potekal Teden univerzalne podpore pod sloganom skupaj za dobro študentk in študentov. V tednu se bodo zvrstile številne delavnice, okrogle mize, predavanja in kulturni dogodki, na katerih boste lahko prisluhili tudi tudi stand-up komičarki Martini Ipša, kreativnemu direktorju, predavatelju in knjižnemu avtorju Aljoši Bagoli ter manekenu in poslovnežu Alenu Kobilici. Dogodki so namenjeni vsem študentkam in študentom, ne glede na njihove osebne okoliščine.

Na sedmih visokošolskih zavodih v Sloveniji smo združili moči v skupnih prizadevanjih za vključujoče izobraževanje in spodbujanje raznolikosti, da bi ustvarjali varno okolje, ki zagotavlja enake možnosti za akademski in osebni uspeh. Verjamemo, da je naša pobuda korak v pravo smer in ne bo koristila le študentkam in študentom, temveč bo prispevala tudi k splošnemu uspehu visokošolskih zavodov.

»Ne glede na svojo spolno identiteto, narodnost, zdravstveno stanje, starost, socialno-ekonomske in druge okoliščine, si vsi zaslužimo priložnost, da v celoti razvijemo svoje sposobnosti, talente in delujemo v podpornem ter vključujočem okolju. Hkrati so družbe v številnih pogledih vse bolj raznolike. Posledica tega je večja potreba po učenju upravljanja z raznolikostmi in ustvarjanju vključujočih in povezanih družb. Zato smo na Univerzi v Ljubljani še okrepili aktivnosti spodbujanja vključevanja vseh študentk in študentov v univerzitetno skupnost z aktiviranjem znotraj in zunajuniverzitetnih mrež. Za nadgradnjo aktivnosti so ključni izobraževanje, ozaveščanje in izmenjava dobrih praks,« je ob začetku Tedna univerzalne podpore povedal rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič.

»Univerza v Mariboru se zaveda svoje vloge in odgovornosti pri zagotavljanju kakovostnega in vključujočega izobraževanja ter raziskovalnega dela študentk in študentov. Skupaj z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji smo se zavezali k ustvarjanju varnega in spodbudnega okolja, ki omogoča enake možnosti za akademski in osebni uspeh naših študentk in študentov,« je povedal prof. dr. Dean Korošak, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru.

Želimo si, da Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije prepozna našo zavezo vključevanju ranljivih skupin študentk in študentov v pedagoški in raziskovalni proces ter nas z okrepljenim financiranjem podpre pri zagotavljanju enakih možnosti za študentke in študente tudi v prihodnosti.

»Projekt Krepitev podpore posebnim skupinam študentov (S4S) na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) je naravnan k vključujoči obravnavi študentov in zagotavlja nadgradnjo že tako visokokakovostnih fakultetnih storitev na področju podpore študentom v teku študiju, pri načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve. Projekt se tudi vsebinsko gledano odlično povezuje z našimi študijskimi programi s področja socialnega menedžmenta, psihosocialne pomoči in psihosocialnega svetovanja, zato v projektne aktivnosti redno vključujemo tudi naše študente,« je povedala izr. prof. dr. Petra Kleindienst, prodekanja za študijske in študentske zadeve FUDŠ.

»Na Univerzi na Primorskem gradimo in negujemo spoštljive medosebne odnose, ki temeljijo na razumevanju in udejanjanju načel enakih možnosti, socialne kohezivnosti, inkluzivnosti ter zavedanju dejstva, da nas raznolikost bogati. Zasledujemo načelo ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije ali nestrpnosti. To so nedvomno izhodišča, ki veljajo za družbo kot celoto, pri čemer pa morajo biti univerze kot prostor in ključni dejavnik napredka s svojo odprtostjo pravzaprav zgled vsem ostalim. Zato tudi podpiramo in se aktivno vključujemo v Teden univerzalne podpore, s katerim želimo slovenske univerze in visokošolski zavodi poudariti pomen zagotavljanja enakih možnosti vključevanja, promovirati enakopravno obravnavo vseh, ki vstopajo v visokošolski prostor, s posebnim poudarkom na vseh študentih, ki predstavljajo pomemben gradnik akademskega prostora,« je dejala izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve Univerze na Primorskem.

»Na Novi univerzi je vselej v središču pozornosti študent kot posameznik, ki mu želimo z znanjem, s katerim razpolaga univerza, v največji možni meri omogočiti samouresničenje za produktivno in odgovorno karierno in širše družbeno poslanstvo. Aktivnosti Tedna univerzalne podpore pomembno prispevajo k strateški usmeritvi Nove univerze, katere težišče je v soustvarjanju zdrave, pluralne in vključujoče družbe. Veseli nas, da je pri tem svoje vrste strnil celoten slovenski akademski prostor,« je povedal prof. dr. Matej Avbelj, prorektor Nove univerze.

»Na Univerzi v Novi Gorici se zavedamo, da so kakovostni, interdisciplinarni in praktično naravnani študijski programi osnova, na kateri lahko mladi uspešno gradijo svoje karierne poti. Poleg stimulativnega okolja pa je ključno tudi to, da vsem mladim, ne glede na njihovo narodnost, zdravstveno stanje, socialne, ekonomske in druge osebne okoliščine, nudimo enako podporo in enake možnosti, da prepoznajo svoja močna področja in potenciale ter jih čim bolj razvijajo. V smislu vključujočega pristopa je pri tem pomemben enoten nastop vseh visokošolskih zavodov v Sloveniji, da skupno bogatimo podporo mladim ter pomagamo sooblikovati mlade zadovoljne posameznike,« meni rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Boštjan Golob.

»Vključevanje je čaroben izraz, ki podpira enak razvoj za vse in preprečuje ustvarjanje kakršnih koli ovir zaradi katerega koli dejavnika. Na Univerzi v Novem mestu bomo še okrepili dejavnosti zagotavljanja enakih možnosti vključevanja študentov in študentk v visokošolski prostor in skupaj z drugimi slovenskimi univerzami in visokošolskimi zavodi aktivno obeležili Teden univerzalne podpore,« je povedala prorektorica Univerze v Novem mestu, prof. dr. Karmen Erjavec. Slovenski visokošolski zavodi smo veseli, da gostimo Teden univerzalne podpore in tudi tako prispevamo k ustvarjanju vključujočega in prijetnega okolja za vse študente in študentke. Za več informacij in prijave na dogodke je na voljo povezava do programa, kjer boste našli tudi kontakte vseh sodelujočih visokošolskih zavodov.