You are currently viewing Od sedaj naprej še boljša celostna obravnava študentov na FUDŠ

Od sedaj naprej še boljša celostna obravnava študentov na FUDŠ

Z veseljem sporočamo, da je bila Fakulteta za uporabne družbene študije uspešna na javnem razpisu »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 22. 7. 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov, ki se bo kazala kot celostna obravnava študentov.

Visokošolski zavod v zadnjih letih beleži opazno rast števila študentov, med njimi pa pomemben delež predstavljajo posebne skupine študentov oz. t. i. netradicionalne skupine študentov. Še posebej opazen je delež študentov v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, delež študentov s skrbstvenimi obveznostmi ter drugimi osebnimi okoliščinami in študentov s posebnim statusom. Karierni center visokošolskega zavoda zato posebnim skupinam študentov že dalj časa posveča posebno pozornost in se zaveda relevantnosti podpore ter prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov. S tega vidika Karierni center ves čas nadgrajuje svoje delovanje in aktivnosti. Temu so namenjene tudi vsebinska zasnova in aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale na visokošolskem zavodu in bodo s pomočjo sofinanciranja pomembno prispevale k nadaljnjemu razvoju ter nadgradnji Kariernega centra v zvezi s tem.

Načrtovane aktivnosti projekta so v skladu s cilji prednostne osi in prednostne naložbe, saj bo z njimi šolajoči se mladini omogočena visoko kakovostna podpora pri karierni orientaciji. Slednje bo omogočalo boljšo prehodnost na študijskih programih, na dolgi rok pa tudi boljšo zaposljivost vseh posebnih skupin študentov. Ker z aktivnostmi projekta naslavljamo posebne skupine študentov oz. netradicionalne skupine študentov, je projekt naravnan k inkluzivni obravnavi študentov, ki prihajajo tudi iz različnih starostnih ali drugih posebnih skupin. S tovrstno podporo in s pomočjo posebnim skupinam študentov bomo izboljšali možnosti enakega dostopa do učenja in tudi dokončanja študija za vse starostne skupine oziroma posebne skupine študentov, s tem pa bomo skrbeli tudi za kvalitetno pridobivanje in posodabljanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile.

S tem bodo aktivnosti projekta prispevale k boljši zaposljivosti, Karierni center visokošolskega zavoda pa bo s svojimi aktivnostmi kariernega svetovanja pri tem ves čas skrbel za aktivno celostno podporo študentom pri načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve. V okviru aktivnosti projekta bodo o prepoznavanju posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori ter potrebi po enakopravni obravnavi študentov ozaveščani tudi člani pedagoškega kadra (na primer preko organiziranih dogodkov v okviru projekta, preko objav na družbenih omrežjih oziroma drugih mestih ipd.), s čimer med drugim spodbujamo tudi implementacijo prožnih oblik poučevanja in učenja, ki so še posebej namenjene prav posebnim skupinam študentov. Karierni center in drugi deležniki v okviru aktivnosti projekta ne bodo spodbujali le boljše prehodnosti in dokončanja formalnega študija, temveč bodo ciljne skupine ozaveščali tudi o pomenu neformalnih in priložnostnih oblik učenja ter vseživljenjskega učenja nasploh.

Visokošolski zavod se namreč zaveda, da so znanja in spretnosti, ki jih študenti/diplomanti ob vstopu v delovno okolje potrebujejo, pomembni tako v kontekstu formalnega izobraževanja kot tudi vseživljenjskega učenja. Za namen slednjega visokošolski zavod organizira različne vrste obštudijskih dejavnosti – nekatere izmed njih so načrtovane tudi v okviru projekta, zato projekt v več vidikih spodbuja boljšo zaposljivost in je skladen s cilji prednostne osi ter prednostne naložbe.

V okviru projekta S4S, ki ga bo vodila vodja Kariernega centra Andreja Slejko Rojc, bodo tako potekale različne aktivnosti, ki jih lahko razdelimo v tri kategorije:

1. Usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce

Na fakulteti bomo organizirali in izvedli usposabljanja s področja podpore študentom posebnih skupin za vse karierne svetovalce, da bodo lažje in učinkoviteje delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin ter prispevali k promociji inkluzivne klime na visokošolskih zavodih.

2. Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori

Visokošolski zavod je ustanovil delovno skupino, ki vzpostavlja krovni sistem za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori na nivoju institucije. Rezultat delovanja skupine bo oblikovan dokument z opisanim vzpostavljenim sistemom na nivoju institucije in priporočili.

3. Podpora posebnim skupinam študentov

Operacija predvideva organizacijo dogodkov oz. aktivnosti, namenjenih sprejemanju in razumevanju drugačnosti.

Za več informacij se lahko obrnete na naslov karierni.center@fuds.si. Vabljeni k spremljanju naših družbenih omrežij (Instagram in Facebook), na katerih bomo ažurno objavljali vse v povezavi s projektom.

Andreja Slejko Rojc,
vodja Kariernega centra

Projekt (S4S) se izvaja v okviru JR”Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov.” “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada”.