You are currently viewing To kažejo NOVI REZULTATI poročila Mediji in predšolski otroci v Sloveniji za leto 2022

To kažejo NOVI REZULTATI poročila Mediji in predšolski otroci v Sloveniji za leto 2022

Vas zanima, koliko časa so dandanes predšolski otroci povprečno izpostavljeni medijem in zaslonom? Kaj o tem menijo starši in kaj vzgojitelji? Za vas smo pripravili pregledno Poročilo z naslovom Mediji in predšolski otroci v Sloveniji 2022, ki ponuja vpogled v trenutno stanje na področju uporabe medijev in zaslonov med otroci v Sloveniji!

Infrastrukturni program – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti, ki se je začel izvajati januarja 2013, se skladno s prakso v drugih razvitih državah osredotoča na zbiranje in spremljanje podatkov o stanju medijske pismenosti v Sloveniji. Raziskovalna infrastruktura programa vključuje podatke o medijskih navadah in pismenosti celotne populacije ter tudi specifičnih ranljivih skupin v Sloveniji (predšolski in osnovnošolski otroci, srednješolci, starejši 65+, gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni, osebe z izzivi v duševnem zdravju). Kreiramo tudi baze podatkov projektov, iniciativ in organizacij na področju medijske pismenosti v Sloveniji in na ravni EU. Podatki se zbirajo na enotnem mestu in so skupaj s statističnimi obdelavami in zgoraj omenjenimi evidencami objavljeni na posebej za ta namen izdelanem spletnem portalu, ki je javno dostopen, pregleden in tako vsebinsko kot funkcionalno uporabnikom prijazen.

Kaj kažejo rezultati projekta v letu 2022?

Na Infrastrukturnem programu Medijska pismenost smo v drugem kvartalu 2022 zbirali podatke o medijskih navadah in vzgoji ranljive skupine predšolskih otrok v Sloveniji. Pri raziskavi so sodelovali vrtci vseh državnih regij tako iz urbanega kot ruralnega okolja. Pridobili smo 1.987 statusno ustreznih vprašalnikov s strani staršev in 389 statusno ustreznih vprašalnikov s strani vzgojiteljev.

Zbrane podatke smo v mesecu novembru predstavili v obliki obsežnega poročila Mediji in predšolski otroci 2022, ki je javno dostopno na uradni spletni strani programa Pismenost.si. V začetku prihodnjega leta pa bodo z vpisom v nacionalno področno podatkovno infrastrukturo vpisani tudi v Arhiv družboslovnih podatkov.

Vir: Rek, Ljubotina, Mešić, Bašin, lastni arhiv, 2022

Slika prikazuje povprečen čas v minutah, ki ga predšolski otroci na običajen dan posvetijo različnim aktivnostim (vezanim na uporabo različnih medijev), v njihovem domačem okolju, ločeno za posamične razrede uporabnikov medijev: (o)VUM, (o)SUM, (o)MUM. V vzorcu znaša vsota povprečnih časov porabljenih za različne aktivnosti tistih otrok, ki spadajo v skupino malih uporabnikov medijev 54,62 minut, otrok, ki spadajo v skupino srednjih uporabnikov medijev 126,53 minut, in otrok, ki spadajo v skupino velikih uporabnikov medijev 294,18 minut.

Ne samo za otroke, podatke o izpostavljenosti medijem smo zbirali tudi pri skrbnikih starših!

Vir: Rek, Ljubotina, Mešić, Bašin, lastni arhiv, 2022

Starši za gledanje televizije v povprečju porabijo 62,53 minut dnevno. Poslušanje radia je med bolj priljubljenimi aktivnostmi in v povprečju traja 119,76 minut dnevno. Sodelujoči starši se za neslužbene namene v povprečju v prostem času pogovarjajo po telefonu 24,95 minut, branju tiskovin posvetijo približno 12,82 minut in za računalnikom presedijo 30,77 minut dnevno.

Aktualizacija že obstoječih baz tako predstavlja pomembno podporo raziskovalni dejavnosti. Hkrati ponovitve meritev trendov in stanj medijske pismenosti na nacionalni ravni ter znotraj posamičnih skupin populacije (osnovnošolci, mladostniki, starejši) odpirajo možnosti za primerjavo ugotovitev iz različnih časovnih obdobij.

Za več informacij se lahko obrnete na naslov info@pismenost.si ali obiščite spletno stran Pismenost.si. Vabljeni k spremljanju naših družbenih omrežjih Instagram, Facebook in LinkedIn, na katerih ažurno objavljamo relevantne vsebine o tej občutljivi temi.