You are currently viewing FUDŠ zaposluje – VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT, IZREDNI PROFESOR ALI REDNI PROFESOR – M/Ž na področju psihosocialne pomoči

FUDŠ zaposluje – VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT, IZREDNI PROFESOR ALI REDNI PROFESOR – M/Ž na področju psihosocialne pomoči

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT, IZREDNI PROFESOR ALI REDNI PROFESOR – M/Ž, na področju psihosocialne pomoči

Rok za prijavo kandidatov: 6. april 2022

Opis del in nalog:

 • izvedba predavanj in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na visokošolskem strokovnem ter magistrskem študijskem programu,
 • priprava in izvedba preizkusov znanja študentov,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • ostale naloge po navodilu delodajalca, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 1 leto (z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov),
 • začetek dela 01.09.2022.

Vrsta zaposlitve:

polni delovni čas – 40 ur na teden

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) na področju psihosocialne pomoči/svetovanja, psihoterapije, socialnega dela, psihologije ali sorodnega področja,
 • zahtevan vozniški izpit kategorije B,
 • zahtevano znanje jezikov: angleški jezik (razumevanje-zelo dobro, govorjenje- zelo dobro, pisanje- zelo dobro) slovenski jezik (razumevanje-tekoče, govorjenje- tekoče, pisanje- tekoče),
 • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno.

Druga OBVEZNA dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

 • kandidat mora izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv docenta/izrednega profesorja/rednega profesorja in sicer po merilih FUDŠ oziroma že ima veljavno izvolitev v ta naziv, ki jo je pridobil po enakih ali strožjih merilih od meril FUDŠ. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici so dostopna na povezavi https://www.fuds.si/sl/pravilniki.

Izjema: Ne glede na določila zgornjega odstavka, FUDŠ prizna pridobljene habilitacije na drugih slovenskih univerzah in drugih samostojnih visokošolskih zavodih ter v tujini, v kolikor se habilitacije uporablja za začasno opravljanje pedagoškega in znanstvenega dela na FUDŠ, v postopku akreditacije študijskega programa FUDŠ ali ob prvi zasedbi delovnega mesta. Po poteku veljavnosti te habilitacije mora kandidat za namen redne zaposlitve vložiti vlogo kot izhaja iz Meril FUDŠ.

Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:

 • opravljeno ali že začeto dodatno usposabljanje na področju kognitivno-vedenjskega pristopa,
 • izkazana sposobnost in pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo,
 • izkazane praktične izkušnje na psihosocialnem področju,
 • izkazane sposobnosti za timsko delo in pripadnost.

Rok za prijavo kandidatov: 6. april 2022

Način prijave kandidatov:

Način prijave kandidatov:

Kandidati naj pošljejo pisno vlogo s prilogami na e-naslov zaposlitev@fuds.si

Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • opis izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv docenta/izrednega profesorja/rednega profesorja oziroma datum veljavnosti odločbe o imenovanju v naziv ter organa, ki je naziv podelil.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno, po prejetem pozivu.

Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge, oddane v elektronski obliki.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca

doc. dr. Primož Rakovec, Vodja oddelka za psihosocialno pomoč in svetovanje
e-naslov: primoz.rakovec@fuds.si
tel. št. 041 775 588

Datum objave:  23.3.2022