You are currently viewing Covid-19- Obvestilo o ukrepih

Covid-19- Obvestilo o ukrepih

 • Post category:Covid-19

Spoštovani!

Naprošamo vas, da se pri delu in ob prisotnosti v stavbi FUDŠ dosledno držite navodil in varnostnih ukrepov Covid-19, ki so določeni s posebnimi navodili (priloga) oziroma so izobešeni po objektu FUDŠ. Tako pazite nase, na druge študente in na sodelavce FUDŠ. Še posebej dosledni morate biti pri uporabi stavbe Antaro na dislokaciji LJ. FUDŠ je tam podnajemnik, zato je treba dosledno spoštovati tudi navodila najemodajalca: »Objekt Antaro je tretiran kot javni prostor, zato sta v vseh v skupnih prostorih, vključno s sanitarijami in dvigali, obvezna uporaba mask ter redno razkuževanje rok!«


Od 7. 3. 2022 na Fakulteti za uporabne družbene študije veljajo naslednje novosti glede preprečevanja širjenja bolezni COVID-19:
V skladu z Odlokom  se s 7.3.2022 določi izjema uporabe zaščitnih mask. Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • višje in visokošolske učitelje in sodelavce pri izvajanju študijskega procesa, razen pri študijskem procesu, ki se izvaja v kliničnem okolju in poteka v dejavnostih iz prvega odstavka 3. člena tega odloka,
 • učence, dijake in študente ves čas izvajanja vzgojno- izobraževalnega programa, razen za dijake pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah in študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v kliničnem okolju, če delo pri kliničnih vajah ali študijski proces, ki se izvaja v kliničnem okolju, poteka v dejavnostih iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.

Od 21. 1. 2022 na Fakulteti za uporabne družbene študije veljajo naslednje novosti glede preprečevanja širjenja bolezni COVID-19:
V skladu z novim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, se:

 • na področju vzgoje in izobraževanja opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
 • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence in dijake.

Skladno z Odlokom na Fakulteti za uporabne družbene študije/Fakulteti za medije veljajo naslednji splošni higienski ukrepi:

 • dosledno prezračevanje in razkuževanje površin,
 • posamezniki morajo skrbeti za higieno rok in kašlja,
 • posamezniki v prostore fakultete vstopajo zdravi,
 • priporočena je medosebna razdalja 1.5 – 2m,
 • posamezniki v prostorih fakultete nosijo maske, razen v primerih, ko posamezniki spadajo med izjeme navedene v Odloku.

Vse študente in zaposlene hkrati pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO ter k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.


Od 8. 11. 2021 na Fakulteti za uporabne družbene študije veljajo naslednje novosti glede preprečevanja širjenja bolezni COVID-19:

Pri dokazovanju pogoja PCT je treba pokazati tudi osebno izkaznico.
Maske iz blaga niso več dovoljene, obvezna je uporaba kirurških mask ali mask tipa FFP2.
Pogoj testiranosti se dokaže:

 • pri zaposlenih s testom HAG in testom HAG za samotestiranje, ki nista starejša od 48 ur;
 • pri študentih/študentkah s testiranjem trikrat na teden s testi HAG za samotestiranje v prostorih visokošolskega zavoda.

Skupaj z navedenimi novostmi pa še naprej veljajo pravila, ki smo jih objavili dne 15.9.2021.


Od 15. 9. 2021 na Fakulteti za uporabne družbene študije veljajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:

V prostorih Fakultete za uporabne družbene študije je dovoljeno opravljanje vseh dejavnosti fakultete ob upoštevanju navodil Fakultete za uporabne družbene študije za izvajanje dela v prostorih fakultete ter veljavnih ukrepov Vlade RS proti širjenju bolezni COVID-19. 

Pri tem morajo vsi študenti, zaposleni, pogodbeni sodelavci in obiskovalci, ki vstopajo v prostore fakultete izpolnjevati PCT* pogoj, skladno z veljavnimi predpisi

 • PREBOLELOST – v obdobju 10-240 dni od začetka simptomov bolezni oziroma od pozitivnega rezultata testa PCR, 
 • CEPLJENOST – izvedeno polno cepljenje in pretečenega dovolj časa po cepljenju skladno z veljavnimi predpisi
 • TESTIRANJE – negativni test HAG ali negativni PCR test, ki ni starejši od števila dni, določenega z veljavnimi predpisi. Kot pogoj v določenih primerih šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Preverjanje PCT pogoja bo izvedeno s strani odgovornih oseb na vstopnih točkah fakultete. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporabe storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju študijskih in drugih dejavnosti.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih fakultete in tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih pred fakulteto, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske ni potrebna za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Ob vstopu v fakultetne prostore je obvezno razkuževanje rok z razkužilom.

*  Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost ter vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

ŠTUDENTJE

Študenti obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa. Testiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

Študenti lahko v lekarni prevzamejo 5 testov HAG za samotestiranje na mesec. Ob prevzemu predložijo kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o vpisu. Tuji študenti, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Študentom, ki dokazujejo izpolnjevanje PCT z drugimi dokazili, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja pri študentih izvaja visokošolski zavod.  

ZAPOSLENI IN VSI DRUGI, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLJAJO DELO NA KAKRŠNI KOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI (v nadaljevanju zaposleni)

Za opravljanje dela se kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s HAG testi za samotestiranje. S testom HAG za samotestiranje zaposleni pridobi možnost opravljanja dela na visokošolskem zavodu (en teden), ta način samotestiranja ne omogoča dostopa do drugih storitev. Zaposleni izkazuje samotestiranje preko evidenčnega lista, ki mu ga posreduje delodajalec. Sredstva za izvajanje testiranja za zaposlene zagotavlja visokošolski zavod.

Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Testi se prevzamejo v Novi Gorici pri Glavnem tajniku fakultete po predhodni najavi na e-pošto klara.remec@fuds.si na dislokaciji Ljubljana pa v Referatu fakultete po predhodni najavi na e-pošto nejc.gajsek@fuds.si ali danijela.bagaric@fuds.si.  Po opravljenem samotestiranju mora oseba oddati podpisan evidenčni list o opravljenem samotestiranju.

Rezultati testiranja s HAG testi za samotestiranje se ne vnašajo v Centralni register podatkov o pacientih in niso podlaga za pridobitev QR kode oz. digitalnega covid potrdila, ampak s samotestiranjem pridobimo možnost opravljanja dela in uporabe storitve, ni pa to podlaga za pridobitev QR kode.

Pooblaščena oseba za izvajanje samotestiranja na lokaciji Nova Gorica je Klara Remec, na dislokaciji Ljubljana sta Danijela Bagarić in Nejc Gajšek.

VSI DRUGI UDELEŽENCI

Prav tako morajo PCT pogoj izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

Vse študente in zaposlene dodatno pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja ter spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni in k spremljanju preverjenih uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO.Vse študente, zaposlene in obiskovalce hkrati pozivamo k doslednemu spoštovanju veljavnih ukrepov, k strpnosti ter uvidevnosti in spoštovanju soljudi.


Od 7. 5. 2021 na Fakulteti za uporabne družbene študije veljajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:

Vstop v stavbo v času Covid-19

V stavbo FUDŠ lahko vstopajo le zdravi študenti in zaposleni/pogodbeni sodelavci (brez znakov akutne okužbe dihal).
Na FUDŠ ažurno sledimo navodilom Vlade RS in NIJZ ter ustrezno prilagajamo poslovanje fakultete.

Obveščanje

O prilagoditvah fakulteta preko učnega okolja Moodle vse študentke in študente redno obvešča ter objavlja kontakte oseb iz strokovnih služb, na katere se lahko obrnejo v primeru težav in za tehnično pomoč. Tudi visokošolski učitelji in sodelavci so dostopni in v pomoč študentom.
Referat za študijske in študentske zadeve že vpisane (tuje) študente redno obvešča o razmerah v Sloveniji in jim svetuje, da tudi sami spremljajo stanje, ki je sicer precej nepredvidljivo.
Kandidati za vpis prejmejo vse potrebne informacije s strani sodelavcev v prijavno-vpisni službi fakultete.

Izvajanje študijskega procesa do zaključka študijskega leta 2020-21

Upoštevajoč trenutno veljavna nacionalna navodila in priporočila za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 bo študij na Fakulteti za uporabne družbene študije v akademskem letu (2020/21) še naprej potekal na daljavo. Predavanja/seminarji/vaje vseh študijskih programov se bodo izvajala z uporabo spletne platforme ZOOM. Na lokacijah se bo fizična prisotnost študentov zahtevala samo v izjemnih primerih, ko študijskih aktivnosti s pomočjo interaktivnih sredstev ni mogoče enakovredno nadomestiti. O natančni izvedbi posameznih študijskih programov in predmetov bo fakulteta študente ažurno obveščala. Glede izvedbe izpitov v juniju bodo študentje pravočasno obveščeni.
Ob morebitnih spremembah nacionalnih priporočil izvajanja študija oz. uvedbi dodatnih prilagoditev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, lahko naknadno pride do sprememb pri načinu izvedbe študijskega procesa.

Ostale informacije

Več (ažurnih) informacij o potovanjih, prehajanju meja in zdravstvenih ukrepih v 23 jezikih najdete na spletni platformi Re-Open EU https://reopen.europa.eu/sl/.

Informacije glede vstopa v državo so na voljo tudi na T: +386 (0)1 514 70 01.

Informacije o omejitvah in ukrepih na mejah ob vstopu v Slovenijo so dostopne na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Important notice for foreign students (quarantine)

Važna obavijest za strane studente (karantena)