You are currently viewing VOLITVE – razpis za volitve v Študentski svet FUDŠ 2021/2022

VOLITVE – razpis za volitve v Študentski svet FUDŠ 2021/2022

Na podlagi 55. člena Pravilnika o volitvah Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 13.6.2011 in sklepa dekana št. 4-11/21-ASR z dne 12.10.2021

RAZPISUJEM

volitve v Študentski svet Fakultete za uporabne družbene študije, ki bodo potekale v online izvedbi preko spletne učilnice Moodle dne 3.11. in 4.11.2021.

Predsednik Študentskega sveta Fakultete za uporabne družbene študije razpisuje volitve za predstavnika študentov v Študentski svet FUDŠ (v nadaljevanju: ŠS FUDŠ), ki šteje od najmanj 6 članov do največ 13, pri čemer mora biti prednostno v ŠS FUDŠ vsaj po en predstavnik vsakega študijskega programa, če ta kandidira na volitvah v ŠS FUDŠ in če zanj glasuje vsaj
en volivec. Če iz posameznega študijskega programa ne kandidira nihče, njegovo mesto zasede naslednji kandidat po številu prejetih glasov na študentskih volitvah.

Za izvedbo volitev imenujem tričlansko volilno komisijo v sestavi:

 • Nejc Gajšek, predsednik
 • Emil Karajić, član
 • Andreja Rijavec, članica

Volitve v ŠS bodo potekale po naslednjem postopku in pravilih:

 1. Kandidacijski postopek je odprt do srede dne 22.10.2021 do 15.00 ure.
 2. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je v tekočem študijskem letu vpisan v posamezni letnik (ima status študenta!) oz. je absolvent letnika, za predstavništvo katerega kandidira.
 3. Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v Moodlu ali na spletni strani FUDŠ in mora vsebovati:
 • ime in priimek kandidata,
 • datum rojstva,
 • elektronski naslov,
 • študijski program in letnik,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Nepopolne in nepravočasne kandidature bo volilna komisija zavrgla. Na volilni dan je zapovedan volilni molk. O kršitvah bo odločal volilni odbor ŠS FUDŠ.

Kandidaturo se pošlje skenirano na e-naslov: karierni.center@fuds.si

V ŠS FUDŠ lahko volijo svoje predstavnike vsi študenti, ki imajo na dan volitev status študenta FUDŠ.