You are currently viewing Razpis za izbor tutorjev študentov za študijsko leto 2021/22

Razpis za izbor tutorjev študentov za študijsko leto 2021/22

Na podlagi 20. člena Pravilnika o sistemu tutorstva na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, z dne 21.5.2010, objavljamo RAZPIS ZA IZBOR TUTORJEV ŠTUDENTOV – študijsko leto 2021/22.

RAZPIS ZA IZBOR TUTORJEV ŠTUDENTOV – študijsko leto 2021/22.

Predmet razpisa:

Izbor tutorja študenta za naslednje oblike tutorstva:
a) uvajalni tutor študent,
b) predmetni tutor študent,
c) tutor za študenta s posebnimi potrebami,
d) tutor za tuje študente,

skladno s Pravilnikom o sistemu tutorstva, ki je dostopen na naslovu:
https://www.fuds.si/wp-content/uploads/2020/11/PRAVILNIK-O-SISTEMU-TUTORSTVA.pdf

Ad.a)
Uvajalni tutor študent je lahko vsak študent fakultete, ki:

 • ima status študenta in ni študent prvega letnika I. stopnje študija,
 • izkaže pripravljenost pomagati študentom prvega letnika pri vključitvi v univerzitetno okolje,
 • dobro pozna pravice in dolžnosti študentov ter delovanje fakultete, Študentskega sveta in ostalih oblik študentske organiziranosti,
 • pozna širšo študentsko problematiko.

Naloge tutorja študenta so zlasti:

 • izvajanje tutorske ure,
 • vodenje evidence tutorskega dela s študenti,
 • sestava letnega poročila o svojem delu, ki vsebuje število opravljenih tutorskih ur in pogosta vprašanja študentom tutorandov,
 • usposabljanje po programu za izobraževanje tutorjev študentov.

Ad.b)
Predmetno študentsko tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. Predmetno študentsko tutorstvo je organizirano pri posameznih predmetih z zahtevno in obsežno študijsko snovjo oziroma po presoji zbora tutorjev fakultete.

Naloge predmetnega tutorja fakultete so zlasti:

 • seznanja študenta z vsemi potrebnimi viri informacij in literaturo za tutorirani predmet,
 • študentu priporoča in razloži primerne metode in strategije učenja za tutorirani predmet,
 • nudi pomoč pri osvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega predmeta.

Ad.c)
Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je oblika pomoči študentom, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami. Tutor svetuje študentu s posebnimi potrebami v okviru tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje.

Naloge tutorja za študente s posebnimi potrebami so zlasti:

 • nudenje pomoči pri prilagoditvi načina študija, ki je za študenta s posebnimi potrebami najustreznejši,
 • pravočasno usmerjanje študenta s posebnimi potrebami na ustrezne strokovne svetovalne službe za razrešitev problemov, ki se jim pojavijo v času študija.

Ad.d)
Tutorstvo za tuje študente je oblika pomoči tujim študentom, ki se pri študiju na fakulteti srečujejo z jezikovnimi in drugimi podobnimi ovirami, ter tujim študentom, ki so udeleženci študijske izmenjave na fakulteti. Namen tutorstva za tuje študente je nudenje pomoči tujim študentom pri
premagovanju jezikovnih in kulturnih razlik ter privajanju na novo okolje v času študija v Republiki Sloveniji.

Naloge tutorja za tuje študente so zlasti:

 • vzpostaviti stik s tujim študentom še pred prihodom v Republiko Slovenijo,
 • nudenje pomoči tujemu študentu pri urejanju administrativnih zadev,
 • nudenje pomoči tujemu študentu pri vključevanju v študentsko življenje na fakulteti.

Pogoji za izbor tutorjev študentov

Tutor študent je lahko vsak študent fakultete, razen študent prvega letnika študija na I. stopnji.

Nagrajevanje tutorstva

Delo tutorja študenta se nagradi s priznanjem kreditnih točk (ECTS), in sicer z največ 3 ECTS na študijsko leto (v okviru izbirnih vsebin ali obvezne študijske/strokovne prakse), ali z drugimi oblikami nagrajevanja. Študent lahko pridobi največ 6 ECTS za opravljanje dela tutorja študenta na posamezni stopnji študija.
O priznanju ECTS na predlog tutorja študenta odloča Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ). Po uspešno opravljenem tutorskem delu izda fakulteta tutorju študentu Potrdilo o tutorskem delu. Opravljanje tutorskega dela se vpiše v Prilogo k diplomi.

Prijava

 • Prijava na razpis mora vsebovati:
 • osebne podatke prijavitelja,
 • študijsko smer in letnik študija,
 • izkazovanje morebitnih drugih pogojev za izvajanje tutorstva,
 • utemeljitev namena za izvajanje tutorstva,
 • podatek, za katero obliko tutorstva se prijavitelj prijavlja

Rok za prijavo

Rok za prijavo na razpis je 20.10.2021. Prijavo oddate na povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/1eyXm1ZrMt8bQYT_FB9Oi9wWfgtNpDk7g_p-u51PQmBw/edit

Več informacij na e-naslovu: andreja.rojc@fuds.si ali na tel.št. 05 907 34 61

red. prof. dr. Borut Rončević l.r.