You are currently viewing FUDŠ zaposluje – visokošolski učitelj v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor – m/ž na področju POLITOLOGIJE

FUDŠ zaposluje – visokošolski učitelj v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor – m/ž na področju POLITOLOGIJE

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT, IZREDNI PROFESOR ALI REDNI PROFESOR – M/Ž na področju POLITOLOGIJE

Opis del in nalog:

 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • raziskovalno in razvojno delo na projektih;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri posameznem predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • sodelovanje v komisijah za zagovor diplomskih in magistrskih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. udeležba na konferencah fakultete, na seja akademskega zbora, dogodkih fakultete, ki so povezani z delom zaposlenega, itd.);
 • izvajanje pogovornih ur za študente;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 1 leto (z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov),
 • začetek dela 01.10.2021

Vrsta zaposlitve:

polni delovni čas

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • doktorat znanosti
 • zahtevan vozniški izpit kategorije B
 • zahtevano znanje jezikov: angleški jezik (razumevanje – zelo dobro, govorjenje – zelo dobro, pisanje – zelo dobro), slovenski jezik (razumevanje – dobro, govorjenje – zadovoljivo, pisanje- zadovoljivo),
 • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil –  zahtevno delo s preglednicami – zahtevno

Druga OBVEZNA dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

izpolnjevanje pogojev za izvolitev najmanj v naziv docenta po merilih FUDŠ oziroma veljavna izvolitev v ta ali višji naziv in sicer za področje politologije. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici so dostopna na spletni strani fakultete na povezavi https://www.fuds.si/sites/default/files/merila_za_izvolitev_v_nazive_-upb3_30.9.2017.pdf. Za osebe prvič zaposlene na FUDŠ velja prehodno obdobje, v katerem morajo za ponovno izvolitev v isti naziv ali za izvolitev v višji naziv izpolnjevati pogoje iz Meril FUDŠ.

Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:

 • dobro poznavanje družboslovnih raziskovalnih metod,
 • izkazana sposobnost in pripravljenost za samostojno znanstveno-raziskovalno delo,
 • izkušnje z urejanjem indeksirane znanstvene revije,
 • poznavanje SPSS,
 • organiziranje in sodelovanje na znanstvenih konferencah,
 • izkazane sposobnosti za timsko delo in pripadnost.

Rok za prijavo kandidatov: 10. julij 2021

Način prijave kandidatov:     

Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom ter ostalimi dokazili preko e-pošte na naslov dekanat@fuds.si.

Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si

Datum objave:  9.6.2021