You are currently viewing Razpis za volitve v Študentski svet 2020/2021

Razpis za volitve v Študentski svet 2020/2021

Na podlagi 55. člena Pravilnika o volitvah Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 13.6.2011 in sklepa dekana št. 4-58/20-ASR z dne 7.10.2020, predsednica študentskega sveta FUDŠ

RAZPISUJE

volitve v Študentski svet Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, bodo potekale v online izvedbi preko spletne učilnice Moodle dne 23.10.2020
Predsednik Študentskega sveta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici razpisuje volitve za predstavnika študentov v Študentski svet FUDŠ (v nadaljevanju: ŠS FUDŠ), ki šteje 8 študentov, in sicer tako, da imajo v ŠS predstavnike praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija.

Lorena Furlan, predsednica
Kaja Premrl, članica
Andreja Rijavec, članica

Volitve v Študentski svet bodo potekale po naslednjem postopku in pravilih:

Volitve v Študentski svet bodo potekale po naslednjem postopku in pravilih:
Kandidacijski postopek je odprt do ponedeljka dne 19.10.2020 do 15.00 ure.
Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je v tekočem študijskem letu vpisan v posamezni letnik (ima status študenta!) oz. je absolvent letnika, za predstavništvo katerega kandidira.
Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v referatu ali na spletni strani FUDŠ in mora vsebovati:

Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v referatu ali na spletni strani FUDŠ in mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata,
  • kontaktni naslov
  • številko mobilnega telefona
  • elektronski naslov
  • datum;
  • lastnoročni podpis kandidata.

Nepopolne in nepravočasne kandidature bo volilna komisija zavrgla. Na volilni dan je zapovedan volilni molk. O kršitvah bo odločal volilni odbor ŠS FUDŠ.

Kandidaturo se vloži v zaprti ovojnici s pripisom »za volitve v Študentski svet FUDŠ – ne odpiraj«:

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
ŠTUDENTSKA VOLILNA KOMISIJA
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica


V ŠS FUDŠ lahko volijo svoje predstavnike vsi študenti, ki imajo na dan volitev status študenta FUDŠ..
Ta razpis se objavi na spletni strani FUDŠ in v spletni učilnici Moodle.
Nova Gorica, dne 13.10.2020

ROK ZA ODDAJO KANDIDATURE: do 19.10.2020, na e-mail: andreja.rojc@fuds.si

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko št. 05 907 34 61 ali pišite na elektronski naslov: andreja.rojc@fuds.si