JAVNI POZIV ZA IZBOR INOVATIVNIH REŠITEV TRAJNOSTNEGA TURIZMA V JADRANSKO-JONSKI REGIJI

PROJEKT FOST INNO

Projekt FOST INNO s krepitvijo zmogljivosti inovacij prispeva k dolgoročnemu razvoju turizma v jadransko-jonski regiji.Javni poziv je aktivnost projekta FOST INNO (Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-jonski regiji), sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in IPA sklada. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg ADRION znotraj prioritetne osi »Inovativna in pametna regija«.

NAMEN POZIVA

Javni poziv je poziv za izbor dveh inovativnih idej, ki bosta podprli in spodbujali razvoj trajnostnega turizma v jadransko-jonski regiji.

PREDMET POZIVA

Znotraj tega poziva so upravičene naslednje inovacije:

 • inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda),
 • inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve),
 • inovativni poslovni model ali poslovni proces (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model ali proces, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti podjetja ali procesa).

KRITERIJI IZBORA

 • Izvirnost ideje,
 • regionalna in nacionalna relevantnost ideje,
 • finančni/poslovni vidiki ideje,
 • trajnost ideje.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Poziv za izbor inovativne rešitve trajnostnega turizma je namenjen vsem z idejo, ki lahko prispeva k razvoju trajnostnega turizma in ki si želijo testirati svojo idejo na jadransko-jonskem trgu: posameznikom, neprofitnim in profitnim organizacijam, malih in srednje velikim podjetjem, javnim organov, turističnim organizacijam itd.

KORISTI ZA DVE IZBRANI IDEJI

 • Podpora pri razvoju ideje (namenjeno vsem prijaviteljem, skozi trening in spletna svetovanja),
 • Pilotiranje idej s strani zunanjih strokovnjakov (v Sloveniji; za dve izbrani ideji),
 • Tržna analiza za jadransko-jonsko regijo (šest FOST INNO partnerskih držav: Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora in Albanija; za dve izbrani ideji),
 • Razširjanje informacij o ideji in publiciteta. 

POMEMBNI DATUMI

31. marec 2019 Rok za oddajo prijave inovativnih idej
11. februar – 30. marec 2019             Podporne aktivnosti: treningi in spletna svetovanja
15. maj 2019Razglasitev izbranih zmagovalnih idej
1. julij – 1. september 2019Pilotiranje in tržna analiza
1. – 30. september 2019Ocenjevalni dogodki najboljših inovacij (v šestih jadransko-jonskih državah)
December 2019Konferenca za podelitev nagrad najboljšim inovacijam (Slovenija)

POTEK IZBORA

Javni poziv za izbor idej je odprt do 31. marca 2019. V tem času bodo potencialnim prijaviteljem na voljo enodnevni treningi in spletna svetovanja z namenom podpore pri razvoju inovativnih idej. Za podrobnosti o datumu treninga kontaktirajte: marusa.kustrin@rra-sp.siNa podlagi kriterijev, navedenih v tem pozivu, bo Svet Jadransko-jonskega centra za inovacije v turizmu 15. maja 2019 razglasil dva zmagovalca – dve inovativni ideji.V času med 1. julijem in 31. avgustom bodo neodvisni zunanji strokovnjaki izvedli tržno analizo in pilotiranje dveh izbranih idej. Rezultati pilotnega testiranja bodo predstavljeni javnosti septembra na šestih dogodkih v partnerskih državah projekta FOST INNO.Decembra 2019 bodo zmagovalci prejeli posebno priznanje Jadransko-jonskega centra za inovacije v turizmu na zaključnem dogodku projekta FOST INNO. 

PREDLOŽITEV PRIJAV

Spletna oddaja vloge: Povezava (že zaključena)

Javni poziv

Prijavnica

POMEMBNI POJMI

INTERREG ADRION je program evropskega transnacionalnega sodelovanja, ki je nastal kot posledica kreiranja Strategije EU za Jadransko-Jonsko makroregijo (EUSAIR). Glavni cilj programa ADRION je, da nastopa kot gonilna sila politike in inovator vodenja, ki pospešuje evropsko integracijo med državami partnericami, in obenem izkoristi bogate naravne, kulturne in človeške vire, ki obkrožajo Jadransko in Jonsko morje, in krepi ekonomsko, socialno in ozemeljsko kohezijo na programskem območju. Programsko območje obsega ozemlja naslednjih članic EU: Hrvaška, Grčija, Slovenija, Italija (zgolj nekatere regije) in nečlanic EU: Albanija, Črna gora, Srbija ter Bosna in Hercegovina.JADRANSKO-JONSKA REGIJA (ADRION) pokriva osem partnerskih držav, od katerih so 4 države članice EU (Hrvaška, Slovenija, Italija in Grčija), tri države kandidatke (Albanija, Bosna in Hercegovinain Srbija) ter ena potencialna država kandidatka (Bosna in Hercegovina). Geografsko območje vsake partnerske države pokriva celotno državno območje, razen Italije, kjer je programsko upravičeno območje le 12 regij in 2 provinci.PROJEKT FOST INNO prispeva k razvoju turizma v ADRION regiji s ciljem krepitve zmogljivosti in spodbujanja inovacij. Splošni cilj projekta je izboljšati konkurenčnost ADRION območja in ustvariti kvalitetnejša delovna mesta upoštevajoč krepitev inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu. Namen ukrepov je spremeniti trenutno prakso nezadostnih spodbud za inovacije v trajnostnem turizmu z razvojem strateških okvirov, vzpostavljanjem mrežne strukture in povečanim prenosom znanja med podjetji, uporabniki, akademsko ravnijo in institucionalnimi interesnimi skupinami.INOVACIJA je po tem natečaju nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu ali pa gre za inovacijo postopka oziroma procesa. Inovacija predstavlja bistveno izboljšavo in korist za uporabnika, ni pa nujno, da gre za novost na trgu oz. v svetovnem merilu, kar je pogoj za patent. TRAJNOSTNI TURIZEM je po tem natečaju turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, ki obravnavajo potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti.INOVATIVNA REŠITEV TRAJNOSTNEGA TURIZMA je nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, ki obravnavajo potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti. Predstavlja bistveno izboljšavo in korist za turističnega ponudnika ali gosta.

DODATNE INFORMACIJE

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na: marusa.kustrin@rra-sp.si.Spletna stran projekta: https://fostinno.adrioninterreg.eu/ 

OPOZORILO

Prijavitelji ideje posredno ali neposredno ne bodo prejeli nobenih finančnih sredstev za testiranje ideje.