Vpis kot občan

1.Kaj pomeni vključitev v študij kot občan?

Občan je oseba, ki nima statusa študenta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju: fakultete), kar pomeni, da tudi nima študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete. Oseba lahko kot občan opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje ter diferencialne predmete, ki so pogoj za vpis v posamezni študijski program.

Občan se je dolžen sam seznaniti z izvedbenim načrtom predmeta, načinom preverjanja in ocenjevanja znanja,s kriteriji za ocenjevanje, študijskimi obveznostmi, pogoji za pristop k pisnemu in/ali ustnemu izpitu ter z razpisanimi izpitnimi roki. Občan ima glede opravljanja posameznih študijskih obveznosti enake pravice in dolžnosti, kot veljajo za študente te fakultete. V kolikor s tem pravilnikom pravice in obveznosti občana niso posebej določene, se za občana smiselno uporabljajo veljavni pravilniki fakultete.

Občan lahko v enem študijskem letu opravi največ 4 predmete istega letnika in neomejeno število diferencialnih izpitov. Občan ne more opravljati prakse na podiplomskem študijskem programu Psihosocialna pomoč. Občan ne more prijaviti teme zaključne naloge.

Občan ne more dokončati celotnega študijskega programa in pridobiti javnoveljavne izobrazbe, ne da bi bil vanj vpisan kot študent. V kolikor želi občan zaključiti študij kot študent in pridobiti javnoveljavno izobrazbo, se mora obvezno vpisati kot študent vsaj v zaključni letnik določenega študijskega programa, pri čemer mora 60 % študijskih obveznosti zaključnega letnika (brez zaključnega dela) opraviti kot študent.

V kolikor želi občan opravljene študijske obveznosti uveljavljati ob vpisu kot študent, mora ob prijavi priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih kot občan. Na podlagi tega potrdila se vrednost opravljenih obveznosti odšteje od vrednosti šolnine. Ob vpisu je občan oproščen stroškov postopka priznavanja opravljenih obveznosti.

Za več informacij si preberite tudi Pravilnik.

2. Pogoji za vključitev

Oseba se lahko kot občan vključi v izobraževanje v študijske programe prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje, če izpolnjuje pogoje za vpis na študij prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje.

3. Kakšni so pogoji za dokončanje študijskih obveznosti?

Pogoj za dokončanje posameznih predmetov oziroma delov programov so opravljene vse študijske obveznosti, predvidene za zaključek predmeta oziroma dela programa, ki prinesejo zahtevano število kreditnih točk (ECTS). Po opravljenih študijskih obveznostih prejmete Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih ECTS. Potrdilo lahko uveljavite ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na FUDŠ.

4. Postopek vključitve v študij kot občan

Oseba se lahko prijavi kot občan kadarkoli med letom. Za namen prijave oseba izpolni in pošlje na naslov fakulete predpisan obrazec Prijava občana ter obrazcu priloži overjeno dokazilo o zaključeni izobrazbi. Na podlagi izpolnjene prijavnice pridobi s strani fakultete svoje uporabniško ime in geslo, s katerim preko študentskega informacijskega sistema (ViS) dostopa do informacij o študiju, učnih gradiv in urnika predavanj.

Postopek:

1. Izpolnite prijavo občana
2. Priložite dokazilo o zaključeni izobrazbi (overjeno)

Prijavo pošljite na sedež fakuletete na naslov: FUDŠ, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

5. Postopek prijave na izpit kot občan

Prijavnico na izpit pošljete na e-naslov: referat@fuds.si vsaj 7 delovnih dni pred izpitnim rokom. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun. Račun morate poravnati vsaj 4 delovne dni pred izpitnim rokom in potrdilo o plačilu poslati v Referat, ki vas nas na izpit tudi prijavi.

6. Plačilo izpitov

Plačilo posameznih izpitov se izvede pred vsakim razpisanim izpitnim rokom. 

Izpit lahko poravnate:

a) kot samoplačnik

b) če bo plačnik stroškov podjetje, nam boste na elektronski naslov: referat@fuds.si posredovali vse podatke podjetja za izstavitev računa (popolni naziv, naslov in davčno številko).

7. Cena izpitov

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. V ceno je všteto trikratno opravljanje izpita.

Vrednosti kreditnih točk posameznih izpitov so objavljene v Ceniku FUDŠ

8. Izpis kot občan

V kolikor se želite izpisati kot občan (najpogosteje zato, ker nadaljujete študij kot študent), morate izpolniti izpisnico za občana in jo poslati na sedež fakultete.