PROJEKTI PO KREATIVNI POTI DO ZNANJ 2016/2017

 

PROJEKTI PO KREATIVNI POTI DO ZNANJ 2016-2017

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017

 

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje petih zanimivih projektov na javnem razpisu Po kreativni poti do znanj 2016/2017. Projekti so bili zasnovani interdisciplinarno in so vključevali pedagoške mentorje, delovne mentorje iz podjetij in študente iz različnih študijskih smeri. Projekti so se izvajali od februarja do konca julija 2017.

FUDŠ je izvajala naslednje projekte:

Inovativni pristopi k zagotavljanju odgovornih in pluralnih medijev v Sloveniji

Na podlagi interdisciplinarnega sodelovanja študentov in strokovnjakov se v projektu razvija produkt - Inovativna metodologija za analizo medijskih vsebin, ki vključuje prepoznavo semiotičnih elementov medijskega pisanja ter upošteva smernice sodobnega komunikacijskega razvoja, ki je korenito spremenil načine medijskega poročanja v zadnjem desetletju. Izmenjava znanj med akademskim kadrom in strokovnjaki v podjetju nadgrajuje raziskovalne pristope na področju raziskovanja medijev, študente pa spodbuja h kreativnemu mišljenju in prenosu znanja ter konkretnih zamisli v gospodarsko okolje, kar krepi tudi njihove podjetniške kompetence.

Produkt bo omogočil boljše poznavanje medijskega prostora, ki igra ključno vlogo pri ustvarjanju podob o družbenem okolju in ima velik vpliv na konstrukcijo aktualnih dogodkov. Medijska sporočila se prenašajo skozi različne komunikacijske kanale in naslavljajo posameznike tako v intimnem prostoru doma, kot tudi na javnih prostorih. Pomembno je, kaj se v medijih predstavi, na kakšen način so sporočila komunicirana (vizualno in diskurzivno) in pa tudi kaj v medijih ni zastopano. Razumevanje medijskih vsebin je za delovanje podjetja v projektu pomembno, saj se ukvarja s tržnimi raziskavami, medijske vsebine pa narekujejo način in vsebino oglaševanja.

Produkt pa bo namenjen tudi zainteresirani publiki in medijem samim, saj jim bo omogočil dosledno doseganje novinarskih in splošnih etičnih standardov zapisanih v novinarskem kodeksu ter tako pripomogel k višji kvaliteti medijskih prispevkov. Poleg tega je objektivno in transparentno prenašanje sporočil javnosti ter izmenjava mnenj, ki zahtevajo aktivnega prejemnika vsebin, tudi pogoj delovanja demokratične družbe. Metodologija bo torej usmerjena tudi v prepoznavo dejavnikov spodbujanja aktivne publike, saj predvsem medijski kanali vezani na spletno komuniciranje ne le omogočajo, ampak zahtevajo kritične prejemnike vsebin, ki soustvarjajo medijski prostor.

Razvoj spletnega osebnega psihosocialnega svetovalca

Duševne težave so prisotne v življenju velikega števila Slovencev. Marsikdaj se jih zaradi stigme ne rešuje ali pa se reševanje zaupa nestrokovnim delavcem. Zato se v praksi kaže potreba po dostopni strokovni psihosocialni pomoči. Skupina študentov ob pomoči pedagoških in delovnih mentorjev proučuje možnosti za razvoj in razvija spletno aplikacijo za nudenje psihosocialne pomoči preko spleta. Aplikacija bo omogočala enostaven dostop do strokovno zasnovanih storitev psihosocialne pomoči v primeru, ko se posameznik sooča z duševnimi težavami, ki ne bo podvržen stigmatiziranju javnosti. S tem bomo prispevali k izboljšani skrbi za duševno zdravje v širši Slovenski družbi. Spletna aplikacija predstavlja kreativno in inovativno rešitev, uporabno za širše družbeno okolje. V okviru projekta bo potekala konstantna medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz gospodarstva: pedagoški mentorji  bodo na osnovi preučitve aplikativnih potreb gospodarske družbe v sodelovanju z delovnimi mentorji in obstoječih znanstvenih spoznanj informirali strokovnjake iz gospodarstva o usmeritvah in možnostih razvoja ter skupaj s potrebami in omejitvami iz prakse oblikovali načrt razvoja, na osnovi katerega bodo vodili študente pri raziskovanju in oblikovanju inovativnih rešitev. Strokovnjak iz gospodarstva bo z gostujočo vključitvijo v pedagoški proces na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici prispeval k predstavitvi in procesu praktične uporabe znanja, ki ga študenti pridobijo na izobraževalni ustanovi, ter predstavil drugačen, tržno usmerjen način razmišljanja ter posredno vplival na sam študijski program. V projektu bodo sodelovali  študentje s področja psihosocialne pomoči in računalništva z različnih stopenj. To pomeni, da bodo študentje nižjih stopenj pridobili nasvete s strani študentov višje stopnje istega področja, ter dobili možnost sodelovanja s študenti iz drugih področij, kar je sicer v praksi stalnica.

Program ustrezne oblike pomoči v primeru prekomernega igranja računalniških iger

Prekomerno igranje računalniških iger (prek spleta, računalniške mreže, samostojno ali z več igralci), predstavlja eno izmed večjih tveganj za otroke in mladostnike v sodobni družbi. Med najbolj tvegane (z visoko stopnjo zasvojljivosti) sodijo vedno bolj priljubljene MMORG igre (ang. Massively multiplayer online role-playing games). V njih posameznik oblikuje in nadzoruje enega ali več likov, s katerimi se v fantazijskem svetu povezuje v klane, kar ga v toliko večji meri oddaljuje od realnega sveta, celotna igra pa je zasnovana na način, ki predstavlja veliko možnosti za razvoj zasvojenosti. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvedena leta 2015, je pokazala, da je 2,5 slovenskih osmošolcev zasvojenih z igranjem računalniških iger, da med tednom igra približno 78 % 11-, 13- in 15-letnikov, med vikendi pa kar 83 %, približno 3 % 13-letnikov in 4 % 15-letnikov igra igrice 7 ur na dan ali več. Ameriško psihiatrično združenje je pretirano igranje računalniških iger (ang. Internet Gaming Disorder) vključilo v zadnjo verzijo kataloga duševnih motenj (ang. DSM-V ali Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kot pogojno motnjo, ki ima negativne učinke tako na duševno kot fizično zdravje.

S projektom želimo ustrezno odgovoriti na zaznane potrebe in oblikovati celosten svetovalno terapevtski program za otroke, mladostnike in družine, ki se že soočajo z opisano problematiko.

Načrtovanje izhodišč razvojne strategije trajnostnega turizma v regiji

Turistična dejavnost v svetu in v Sloveniji je v razmahu in je hkrati četrta največja svetovna industrija. Že pred gospodarsko krizo je dosegala najvišje stopnje rasti, v zadnjih leti pa je v ponovnem zagonu. Po statističnih podatkih za Slovenijo je turistični direktni BDP v letu 2012 znašal 1.747 milijona Evrov, v letu 2014 pa 1.824 milijona Evrov, in v odstotkih znašal 4,9% celotnega Slovenskega BDP (S4, 2015). Prihodki iz potrošnje tujih turistov so neviden izvoz. Ta je v letu 2015 znašal 9,75% nevidnega izvoza in 6,06% BDP-ja. Glede na Strategijo pametne specializacije (S4, 2015) je turizem predstavljal dobrih 8% celotnega Slovenskega izvoza in 40% izvoza storitev.

Pri tem se je potrebno zavedati, da gredo obstoječi trendi v razvoju turizma stran od usmerjenost v masovni turizem (Evans, 2012) in se osredotočajo bolj v smer individualnemu turistu prilagojeno izkušnjo visokokakovostnega trajnostnega turizma, usmerjenega k zahtevnemu potrošniku, ki ga zanimajo kulturno zgodovinska dediščina in eno-gastronomska izkušnja okolja v katerem se nahaja. Glede na svetovno dogajanje, pa je izrednega pomena tudi varnost destinacije. Vse te pogoje pa Slovenija s svojo lego, ponudbo in varnostjo v celoti izpolnjuje.

V tem kontekstu je glavni namen projekta ponuditi usklajena in dodelana izhodišča za izdelavo strategij razvoja turistične dejavnosti za posamezno vključeno občino. Študentje bodo spoznali kombinacijo organizacijskega in raziskovalnega dela, okrepili bodo svoje organizacijsko-komunikacijske kompetence, občinam pa bodo ponudili realne rešitve ki bodo lahko bistveno pripomogle k strateškemu načrtovanju razvoja turistične dejavnosti, ki bo, kar je najpomembneje, predmet konsenza med različnimi deležniki v občini (pripravljavci politik, gospodarskimi družbami, nevladnimi organizacijami, civilno družbo).

Trajnostnega turizma, pa se je potrebno lotevati interdisciplinarno, trajnostni vidik namreč upošteva tako družbene, kot ekonomske in okoljske dejavnike.

Travma nekoč in danes - inovativni pristopi pri obravnavi travme

Kljub temu da v Sloveniji prepoznavamo resnost posledic travmatičnih doživetij, še vedno nimamo ustreznih, slovenskemu prostoru prirejenih diagnostičnih pripomočkov. Brez primernih diagnostičnih pripomočkov, ki omogočijo analizo in vpogled v realen obseg težav, pa ne moremo načrtovati učinkovitih programov pomoči.

V študijskih programih je travma redko sistematično obravnavana. Če že, še vedno prevladuje biomedicinski model, kjer se težave pojasnjuje s patološkimi procesi in fiziološkimi dejavniki tveganja. Pri obravnavi travm to ni dovolj, potrebno je upoštevati tudi družbene vidike, saj se v določenih okoliščinah (npr. revščina) in pri določenih dogodkih (npr. vojna), ki imajo naravo stresorjev, tveganje močno poveča. Biopsihosocialni model za razliko od medicinskega upošteva tudi kvaliteto življenja in socialne odnose.

Tak model narekuje medsektorsko povezovanje, zato projekt združuje študente s področja psihosocialne pomoči in kulturne zgodovine. Študentje psihosocialne pomoči bodo ob sodelovanju z delovnim in pedagoškim mentorjem raziskali primerne diagnostične pripomočke v tujini in jih pripravili za slovenski prostor. Študenti kulturne zgodovine bodo pod vodstvom mentorjev pregledali in analizirali kulturno zgodovinske vire, ki se nanašajo na travmo v slovenskem prostoru, izvedli intervjuje in analizirali zbrano gradivo. Na podlagi ugotovitev obeh skupin se bo oblikovalo smernice za celostno obravnavo travm.

Projekt bo omogočil prvo poglobljeno študijo pogostosti travm v Sloveniji (v sedanjem in preteklem času) ter razvoj inovativnih pripomočkov prepoznavanja travm, prirejenih za slovenski prostor. Na podlagi raziskav bodo oblikovane tudi smernice za zdravljenje travm v Sloveniji, kar predstavlja uporabno rešitev za širše družbeno okolje. 

»Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«