natečaj dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2019

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici razpisuje natečaj za dijaški esej na temo

»Odgovornost do sebe, do drugih in do okolja – kaj lahko storim?«

za pridobitev dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2019

 

Vsebina:

Človeška družba se sooča z naraščajočimi družbenimi in okoljskimi pritiski. Na eni strani imamo izključenost, neenakost in marginalizacijo določenih družbenih skupin, na drugi strani pa onesnaženost, globalno segrevanje in izgubo biodiverzitete, ki so občutno degradirali družbeno in naravno okolje. Tovrstni procesi opozarjajo na odgovorno delovanje na različnih ravneh. Premislek o odgovornem dejanju nas vodi do povezave s trajnostnim razvojem, ki se lahko odvija v ekonomskem, družbenem in okoljskem smislu. Ti vidiki so med seboj tesno prepleteni, saj na primer, če želimo omiliti lakoto med ranljivimi skupinami ljudi, moramo zagotoviti tudi socialno pravičnost in ohraniti primerno naravno okolje, ki omogoča rast in pridelavo hrane. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na raven razvoja vsakega posameznika, ki je po eni strani odraz družbenih pričakovanj, po drugi strani pa predstavlja tudi možnost opolnomočenja in uresničitve lastnih ciljev.

Odgovorno delovanje nas v povezavi s trajnostnim razvojem tako pripelje do številnih vprašanj: kako lahko postanemo odgovorni posamezniki in kakšno vlogo imamo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja? Ali so vsi vidiki odgovornosti (do okolja, družbe, do sebe) enako pomembni in kako se lahko med seboj povezujejo? Slednje je še posebej relevantno v času individualizacije in družbenih pritiskov, ki po eni strani spodbujajo avtonomne, neodvisne posameznike ter po drugi strani v luči masovne kapitalistične proizvodnje jemljejo naravno okolje pogosto kot vir izkoriščanja. Kaj lahko v tem kontekstu dejansko storim za sebe, za druge in za okolje? Kakšna je vloga mladih na splošno v tem kontekstu in kakšna je moja? Če predpostavimo, da lahko samo vzdržno naravno in družbeno okolje zagotovi lepšo in varnejšo prihodnost, kako in kje lahko vidimo sebe v tem kontekstu?

Dijaški eseji naj iščejo samostojne, izvirne in argumentirane odgovore na eno ali več takšnih ali podobnih vprašanj oz. dilem, pri čemer se lahko osredotočajo na osebno, skupinsko ali družbeno raven; lahko se osredotočijo na zelo ozko tematiko ali pa so zastavljeni širše; lahko razmišljajo o vprašanju odgovornosti v zelo širokem smislu ali pa se omejijo na zelo konkretne primere po lastni izbiri.

Oblika:

Esej naj obsega od 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2019«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja morajo biti na ločenem listu navedeni naslednji podatki: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf). 

Rok oddaje:

Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju, je treba oddati po elektronski pošti na spletni naslov dekanat@fuds.si najkasneje do 2. februarja 2019.

Način dela:

Dijaki(nje) se lotijo priprave eseja s pomočjo mentorja/mentorice, ki ga/jo izberejo samostojno in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja in priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej vseeno ostaja samostojen izdelek dijakinje/dijaka.

Ocenjevanje:

Pravočasno oddane eseje ocenjujejo strokovni ocenjevalci, ki pri tem vrednotijo naslednje razsežnosti:

  • premišljenost in doslednost argumentacije (prvi kriterij: 0–35 točk);
  • izvirnost in drznost v samostojnem razmišljanju (drugi kriterij: 0–35 točk);
  • jezikovno urejenost besedila (tretji kriterij 0–10 točk) ter
  • jasnost in preglednost strukture eseja (četrti kriterij 0–20 točk).

To pomeni, da predstavljata prvi in drugi kriterij vsak po 35 odstotkov, tretji 10 odstotkov in četrti 20 odstotkov končne ocene na lestvici od 0 do 100. Vsak esej neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se določi kot povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev.

Kandidatovo ime in priimek sta ocenjevalcem nepoznana, da sta zagotovljeni anonimnost in nepristranost.

Nagrada:

Gosarjeve nagrade bodo podeljene za prve tri najboljše eseje.

Nagrajenec/ka prejme brezžični prenosni zvočnik in priznanje fakultete, ki bosta podeljena na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Najboljši eseji bodo (v primeru, da bo posamezni avtor s tem soglašal) objavljeni v skupni elektronski publikaciji.

Dodatne informacije: na spletni strani http://www.fuds.si, prek e-pošte na dekanat@fuds.si ali prek telefona 05 333 00 90.