Mednarodni projekti

FOST-INNO - Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region (Interreg ADRION)

PROJEKTNO DELO NA FUDŠ – projekt  FOST INNO v okviru Jadransko-jonskega programa (ADRION)

Poleg projekta INNO-WISEs (program Interreg Srednja Evropa), v okviru katerega na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) poteka raziskava, ki se osredotoča na potrebe socialnih podjetij v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem in Poljskem, je FUDŠ vključen tudi v projekt FOST INNO. Cilj projekta je  spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-jonski regiji. Prvi »kick-off« sestanek je potekal 18. in 19. januarja 2018 v Opatiji, kjer so predstavili model sodelovanja med projektnimi partnerji in glavni cilj projekta, ki je izmenjava znanja za spodbujanje inovacij v trajnostnem turizmu v jadransko-jonski regiji.

PROJEKT FOST INNO

Projekt FOST INNO (Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region) – Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-ionski regiji, ki se financira v okviru programa Interreg V-B, bolj znan kot ADRION, spodbuja gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo, v korist več kot 70 milijonov ljudi v jadransko-jonski regiji.

Splošni cilj projekta je izboljšati in zagotoviti dolgoročno konkurenčnost Jadransko-jonskega območja s krepitvijo inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu. Glavni intervencijski cilj projekta je spremeniti trenutno prakso nezadostnih spodbud za inovacije v trajnostnem turizmu z razvojem strateških okvirov, vzpostavljanjem mrežne strukture in povečanim prenosom znanja med podjetji, uporabniki, akademsko ravnijo in institucionalnimi interesnimi skupinami. Skupni izzivi na programskem področju so podaljševanje turistične sezone, izboljšanje kakovosti v turizmu in ustvarjanje novih ter kvalitetnejših delovnih mest v turizmu, upoštevajoč krepitev inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu.

Namen projekta je razviti strategijo in vzpostavitev inovacijskih inkubatorjev za spodbujanje inovacij v trajnostnem turizmu jadransko-jonskega območja ter prenos rezultatov projekta v politike in prakso, da bi prispevali k reševanju turističnih vprašanj, ki so skupna vsem vključenim partnerskim državam.

Ciljne skupine projekta so mala in srednja podjetja, univerze in raziskovalni centri, institucije s področja turizma, regionalne in lokalne strukture.

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2018.

Trajanje projekta: 24 mesecev

Vodilni partner projekta je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Projektni partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Slovenija), RRA Severne Primorske: Regionalna razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica (Slovenija), Comune di Perugia (Italija), Molise (Italija), Center odličnosti za razvoj in mednarodnih projektih Zenica-Doboj kantona (Bosna in Hercegovina), Universitet in Shkodres "Luigj Gurakuqi" (Albanija), občina Tivat ( Črna gora).

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (85 %) in iz lastnih sredstev (15 %).

 

Projektna skupina:

Andrej Raspor – projektni koordinator (andrej.raspor@fuds.si)

Matej Makarovič – projektni manager (matej.makarovic@fuds.si)

Jasmina Jakomin – tehnični in kakovostni manager (projektna.pisarna@fuds.si)

Tjaša Peršič – raziskovalka (tjasa.persic@fuds.si

1. DELAVNICA PROJEKTA FOST INNO V NOVI GORICI

PROJEKTNO DELO NA FUDŠ – projekt INNO-WISEs v okviru programa Interreg Srednja Evropa

V Katowicah je dne 18.2.2018 potekal projektni sestanek projekta INNO-WISEs. Vodja projekta na FUDŠ doc. dr. Tea Golob je predstavila izsledke raziskave, ki jo v okviru projekta izvaja FUDŠ (Fakulteta za uporabne družbene študije).  Raziskava se osredotoča na potrebe socialnih podjetij v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem in Poljskem. Raziskava poteka po načrtu in predstavlja osnovo za naslednje projektne korake, kjer bomo vzpostavili ustrezne mehanizme, ki bodo pripomogli k večji uspešnosti socialnih podjetij iz omenjenih regij. Na sestanku sta bila prisotna tudi koordinatorka projekta Jasmina Jakomin in član steering cometee prof. dr. Matej Makarovič.

 

Vabilo na dogodek - 11.3.2019

Združenje za razvoj turizma pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina vas v sodelovanju z RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in FUDŠ vabi na 2 ustvarjalni delavnici s spoznavanjem trendov v turizmu in dobrih praks za ustvarjanje turističnih inovacij.

Dogodek sofinancira ESRR (85%) v sklopu projekta FOST INNO - Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v Jadransko-jonski regiji.

 

 

SESTANKI UPRAVNEGA ODBORA PROJEKTA FOST-INNO

Projekt FOST -INNO vstopa v zadnje obdobje izvajanja, zato smo se od 4. do 5. julija projektni partnerji sestali na čertem sestanku seje upravnega odbora v Shkodri, Albanija, ki ga je gostila Univerza v Skadru "Luigj Gurakuqi", Ekonomska fakulteta.

Tokrat smo se osredotočili na potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili pozitiven rezultat pilotnega programa za  testiranje dveh najboljših inovacij v trajnostnem turizmu za celotno Jadransko-jonsko območje, ki se bosta testirali v Sloveniji ter se bodo nato prenesli še na druge sodelujoče države.

Več o projektu tukaj: https://fostinno.adrioninterreg.eu/

 

 

 

 

 

 

 

INNO-WISEs

 

Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises

SMEs in Central Europe currently face shortages of skilled labour force mainly in relation to the requirements posed by technological progress and economic innovation. This is particularly true for Work Integration Social Enterprises (WISEs) as social SMEs working for the integration of disadvantaged groups. Even though they represent significant economic actors in Europe (engaging over 14.5 million paid employees), WISEs are in fact disadvantaged compared to traditional SMEs since they often suffer from technological gaps due to low investment levels and lack of necessary skills. The INNO-WISEs project will tackle these weaknesses by improving the capacity of WISEs to offer qualified jobs to disadvantaged groups, hence contributing to greater social cohesion. Through the implementation of an integrated approach (tackling all development needs of the sector from technology gaps to skills shortages), and through the production of specific outputs for the WISE sector (including a knowledge management framework, a flexible ICT platform, training programmes etc.), the project is expected to significantly change the entrepreneurial mind-set, skills and attitude of the sector by building and promoting a stronger culture of entrepreneurship and greater social innovation capacities. To reach this ambitious objective, INNO-WISEs has a strong and highly qualified transnational dimension, involving, as partners, key research and technological entities, a group of WISE consortia in Central Europe countries and the European Network of WISEs located in Belgium, which will be a key factor in the successful implementation of the project since it will determine the high applicability and transferability of its results.

INNO-WISEs will represent a ground-breaking project for the social economy sector since it will bring, adapt and make enterprises able to use technologies and skills which are currently out of their reach and which will represent a turning point for their development.

Role of the SASS:

SASS will be the leader of WPT1-General context analysis which will be divided in two levels: a general one and a country/region specific one. SASS, thanks to its experience of management and research, will lead the partners in the general research and it will have also a leading role in the redaction of the Slovenian country/region specific study. In addition, SASS will have a role in the elaboration of the project strategies for improvement of the social enterprises working for the employment of disadvantaged groups. SASS will have an active role in all other key project activities by for example supporting Pilot project's implementation in Slovenia and contributing to effective communication strategies (e.g. through specific scientific publications). The benefit for SASS will be to research in a transnational framework with relevant partners and to continue its activities linked to social entrepreneurship. Also, with participation in the project SASS will upgrade and strengthen its theoretical, methodological and empirical knowledge and skills. Moreover, SASS will benefit from the project partnership in terms of exchanging knowledge, learning lessons and applying established contacts in further cooperation and research.In terms of EU co-financed projects SASS will gain new experiences and valuable knowledge in collaborating in the process of applying a project and following implementation of it. No economic activity will be performed within the project or as a result of it.

Project manager: Assist. Prof. .Tea Golob, PhD.

Project coordinator: Jasmina Jakomin MA

 

Interreg CENTRALNA Evropa

»Socialno podjetništvo kot spodbudno okolje za zaposlovanje in integracijo migrantov - SEE ME IN«.

Trajanje projekta: 1. marec 2019  - 28. februar 2022

Vodilni partner: Fondazione Politecnico di Milano (Italija)

Kratek opis projekta

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je partnerka pri projektu »Socialno podjetništvo kot spodbudno okolje za zaposlovanje in integracijo migrantov - SEE ME IN«. V okviru projekta sodeluje deset parterjev iz petih držav Centralne Evrope (Italija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Nemčija), financira pa ga EU kohezijski sklad Interreg Centralna Evropa, ki podpira transnacionalno sodelovanje in spodbuja aktivnosti, ki so usmerjene v izboljšanje delovanja mest in regij v Centralni Evropi.

Osrednja ideja projekta “SEE ME IN” je okrepiti integracijo migrantov v Centralni Evropi, predvsem preko zagotavljanja finančno varnih in neodvisnih podjetjih, ki jih vodijo migranti ter spodbuditi socialne inovacije v mestnih središčih. Migranti predstavljajo pomembno skupino podjetnikov, a se lahko pri svojem delovanju soočajo s specifičnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ovirami. Zato je osrednji cilj projekta promovirati podjetja, ki jih vodijo migranti ter prispevati k njihovi večji odgovornosti in konkurenčnosti na trgu. Ena od pomembnih dimenzij projekta je tudi okrepljena družbena kohezija.

Z namenom doseganja omenjenih ciljev, bodo projektni partnerji izvedli sledeče aktivnosti:

- analiza konteksta, ki bo okrepila znanje o podjetništvu med migranti;

- oblikovanje spodbudnega okolja, ki bo prispevalo k rasti podjetništva med migranti;

- pilotni projekt na podlagi katerega se bo ocenila podpora tovrstnim podjetjem;  

- podpora razvoju “B2B” dimenzije med migrantskimi kot tudi ostalimi podjetji;

Kot visokošolska in raziskovalna institucija, bo FUDŠ odgovorna za koordinacijo t.i. Delovnega paketa 1, ki vključuje analizo konteksta. Te aktivnosti bodo vključevale: identifikacijo obstoječih podjetij (osrednji sektorji, število zaposlenih itd.); analiza potreb po usposabljanjih ter analiza sposobnosti mreženja in integracije.

FUDŠ ekipa, ki sodeluje pri projektu:

dr. Tea Golob – vodja projekta (tea.golob@fuds.si)

dr. Matej Makarovič – organizacijski odbor (matej.makarovic@fuds.si)

Janja Mikulan Kildi – vodja komunikacij (janja.mikulan@fuds.si)

Jasmina Jakomin – vodja financ (jasmina.jakomin@fuds.si)

Making Migration Work for Development – MMWD

Fakulteta se je v svojem poslanstvu zavezala k inovativnosti in vrhunskosti znanja. S spodbujanjem intelektualne refleksije in prenašanjem znanstvenih spoznanj v lokalno in globalno okolje smo tako sodelovali v mednarodnem strateškem projektu sofinanciranem s strani transnacionalnega programa za sodelovanje z jugovzhodno Evropo, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Več o samem projektu si lahko preberete na povezavi: http://www.migration4growth.eu/

Financer

Naslov projekta

Trajanje

South East Europe programme

SEE/C/0007/4.2/X - Making Migration Work for Development - Policy tools for strategic planning in SEE regions and cities - MMWD / Making Migration Work for Development - Strategic Policy tools for planning and SEE regions and cities - MMWD

2013-2014