FUDŠ razpisuje natečaj za dijaški esej na temo "INTIMNOST MED MLADIMI",

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

razpisuje

natečaj za dijaški esej na temo

»INTIMNOST MED MLADIMI«

za pridobitev dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2018


Vir: Kocjančič (2017)

Vsebina:

V kontekstu sodobnih družbenih sprememb se spreminjajo tudi odnosi in načini interakcij med mladimi na splošno, kar vpliva tudi na bolj intimne in tesne odnose in na preoblikovanje tradicionalnega pogleda mladih na spolnost. Raziskovanje spolnosti in spolnih praks se je iz realnosti vsakdanjega življenja preneslo tudi na splet. Poleg odpiranja novih možnosti in izbir, splet obenem prinaša tudi odmik od lastne intimnosti in tradicionalnih spolnih vedenj.

Na kakšen način spletna družbena omrežja vplivajo na oblikovanje intimnih odnosov in spolnega življenja mladih? Kako razumevanje intimnosti vpliva na oblikovanje partnerske zveze v postmoderni družbi, ali partnerka oz. partner postaja zgolj objekt poželenja, kako je z odnosno, reproduktivno in rekreacijsko oz. fizično spolnostjo (po Laumannu) danes?

Kako mladi reflektirajo, ozaveščajo in presojajo lasten pogled na spolnost, na ravnanja v svetu intime, in kako se soočajo s posledicami današnjega doživljanja spolnosti? S kakšnimi dilemami in morda tudi strahovi se srečujejo glede virtualne spolnosti in kako realistično je vse to v vsakdanjem življenju in živih intimnih odnosih?

Dijaški eseji naj iščejo samostojne, izvirne in argumentirane odgovore na eno ali več takšnih ali podobnih vprašanj oz. dilem, pri čemer se lahko osredotočajo na osebno, skupinsko ali družbeno raven; lahko se osredotočijo na zelo ozko tematiko ali pa so zastavljeni širše; lahko razmišljajo o vprašanju intimnosti med mladimi v zelo širokem smislu ali pa se omejijo na zelo konkretne primere po lastni izbiri.

Oblika:

Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2018«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja morajo biti na ločenem listu navedeni naslednji podatki: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf). 

Rok oddaje:

Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju, je treba oddati po elektronski pošti na spletni naslov dekanat@fuds.si najkasneje do 2. februarja 2018.

Način dela:

Dijaki(nje) se lotijo priprave eseja s pomočjo mentorja/mentorice, ki ga/jo izberejo samostojno in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja in priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej vseeno ostaja samostojen izdelek dijakinje/dijaka.

Ocenjevanje:

Pravočasno oddane eseje ocenjujejo strokovni ocenjevalci, ki pri tem vrednotijo naslednje razsežnosti:

  • premišljenost in doslednost argumentacije (prvi kriterij: 0–35 točk);
  • izvirnost in drznost v samostojnem razmišljanju (drugi kriterij: 0–35 točk);
  • jezikovno urejenost besedila (tretji kriterij 0–10 točk) ter
  • jasnost in preglednost strukture eseja (četrti kriterij 0–20 točk).

To pomeni, da predstavljata prvi in drugi kriterij vsak po 35 odstotkov, tretji 10 odstotkov in četrti 20 odstotkov končne ocene na lestvici od 0 do 100. Vsak esej neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se določi kot povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev.

Kandidatovo ime in priimek sta ocenjevalcem nepoznana, da je zagotovljena anonimnost in nepristranost.

Nagrada:

Gosarjeve nagrade bodo podeljene za prve tri najboljše eseje.

Nagrajenec/ka prejme brezžični prenosni zvočnik in priznanje fakultete, ki bo podeljeno na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Najboljši eseji bodo (v primeru, da bo posamezni avtor s tem soglašal) objavljeni v skupni elektronski publikaciji.

Dodatne informacije: na spletni strani http://www.fuds.si, prek e-pošte na dekanat@fuds.si ali prek telefona 05 333 00 90.

 

 prof. dr. Matevž Tomšič, l.r.

 predsednik Komisije za Gosarjeve nagrade