Domači projekti

 

1.PROJEKTI PO KREATIVNI POTI DO ZNANJ 2017-2020

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu "Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020."

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje štirih zanimivih in tematsko raznolikih projektov v katerih so ključni akterji študenti iz različnih študijskih smeri, pedagoški mentorji in gospodarski subjekti. Projekti so zasnovani interdisciplinarno. Projekti se bodo izvajali od aprila do konca avgusta 2018.

Projekti, ki jih bomo izvajali so:

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe

V Sloveniji se turizem pospešeno razvija, na drugi strani pa se dviguje povprečna starost. Globalna ekonomska kriza ni prizanesla niti turističnemu sektorju, a dosedanje izkušnje kažejo, da si turizem  najhitreje opomore po kriznih razmerah (Henderson, 2007; Klančnik, 2009). Prav v času gospodarske krize je v tujini postal segment starejših turistov vedno bolj pomemben, saj gre za generacije z višjimi dohodki, a tudi visokimi željami in pričakovanji. Ciljna skupina turistov, starejših od 60 let, t. i. »golden oldies«, naj bi leta 2050 zajemala več kot 20 % svetovnega prebivalstva. Predstavniki te skupine bodo imeli veliko prostega časa in virov, ki jih bodo izkoriščali za potovanja. Zanimale jih bodo destinacije z zelo prilagojenimi turističnimi produkti in storitvami, s posebnim poudarkom na zdravju, sprostitvi in lažjih aktivnostih. V Sloveniji, v tujini je sicer tega več, primanjkuje ustreznih raziskav in strokovne literature o starejših turistih. Tudi nova strategija 2017–2021 starejših ne obravnava kot specifične ciljne skupine, kateri bi namenila tematsko vezane produkte. Sled tega kar kliče po dokumentu, ki bi to področje enovito uredil in v strategijo vključil turistično ponudbo za starejše in ključne produkte, s katerimi bi starejše lahko privabili v Slovenijo. Poleg tega pa bi kazalo opraviti kvalitativno analizo stanja starejših turistov v Sloveniji, njihovih potreb, zadovoljstva in morebitnega nezadovoljstva s turistično ponudbo. V tem kontekstu želimo skupaj s skupino študentov ponuditi usklajena in dodelana izhodišča za izdelavo strategij razvoja turistične dejavnosti za starejše in gibalno ovirane osebe. Posebna pozornost bo posvečena temu, da bodo predlogi strategij razvoja usklajeni med različnimi deležniki znotraj izbranih posameznih občin, saj bomo tako dosegli večjo možnost uveljavljanja idej iz predlogov strategije v realnem življenju in posledično usklajenost ter dolgoročnost aktivnosti na področju razvoja turizma.

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Osrednja problematika je nezainteresiranost in pomanjkanje motivacije pri mladih (15 do 29 let) za aktivno participacijo, podjetniško delovanje oz. za uspešnejšo izrabo rešitev s področja vizualnega komuniciranja, ki imajo velik vpliv tudi na trg dela. Izpostaviti velja komunikacijo na svetovnem spletu, do katerega lahko dostopa več kot polovica svetovnega prebivalstva, velja pa za zelo pomemben prodajni dejavnik v gospodarstvu in element družbenih sprememb v javni sferi. Spletna mesta v najširšem pomenu morajo biti enostavna za uporabo, nuditi dodano vrednost in biti učinkovita za končnega uporabnika. Eden od ključnih problemov je tudi neustrezno podajanje informacij mladim, ki bi se lahko bistveno izboljšalo s kvalitetnejšo (spletno) uporabniško izkušnjo. Slednjo vidimo kot priložnost za reševanje navedenega problema, saj dobra vizualna komunikacija temelji na ustrezni vsebini, prispeva k jasnim in enotnim sporočilom, je razumljiva, prepričljiva ter zabavna za deljenje. Poleg tega je ustrezna vizualna komunikacija tudi bolj vključujoča, saj zagotavlja, da različni deležniki postajajo del procesa kreiranja in podajanja informacij, s čimer zagotovimo udeležbo ter večje zadovoljstvo (princip soustvarjalcev). Zaznati je problem, da se predvsem javne institucije premalokrat poslužujejo sodobnih vizualnih orodij, npr. za prikaz dinamičnih vsebin, povezanih s konceptom igrifikacije, všečkanjem ipd. V današnji družbi sicer  vlada težnja po zadovoljstvu uporabnikov v vseh smereh, tako strank v zasebnem sektorju, kot uporabnikov javnih storitev, tako da je učinkovita uporabniška izkušnja nujna pri družbeni mobilizaciji mladih. Dodatno priložnost vidimo v prilagajanju mladim kot družbeni skupini z njim zanimivim tematikam, torej s t. i. ciljnim vizualnim obveščanjem. Na ta način bi prispevali tudi k povečevanju občutka soodločanja in vključevanja v javni diskurz. Vsekakor pa je izboljšana uporaba vizualizacij nujna tudi za povečevanje prepoznavnosti gospodarskih subjektov.

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo

Nacionalni institut za Javno zdravje (NIJZ) poroča, da  je v obdobju od 2008 do 2015 število zdravniških obiskov zaradi duševnih in vedenjskih motenj izrazito naraslo, na primarni ravni za 26%, na sekundarni za 70%. Med najpogosteje obravnavanimi motnjami so tudi depresivne epizode. Duševne motnje predstavljajo veliko družbeno in finančno breme, saj po nekaterih ocenah posameznik z duševno motnjo za družbo predstavlja 10-krat večje finančno breme kot sicer (Scott, 2001). Med leti 2008 in 2015 je naraslo število izdanih receptov za antidepresive, povečala se je stopnja hospitalizacij zaradi ponavljajoče se depresivne motnje. SZO poroča o vrzeli med potrebami in oskrbo. Izpostavljena je slaba dostopnost do služb za duševno zdravje na vseh ravneh in potreba po dostopnejših multidisciplinarnih obravnavah. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-28 si kot cilj postavlja "ustvarjanje duševnemu zdravju podpornih okolij in vpeljevanje programov promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj, Kontinuirano izvajanje na dokazih temelječih destigmatizacijskih kampanj; Dvig pismenosti na področju duševnega zdravja pri različnih deležnikih skupnosti, izobraževanja strokovne javnosti in destigmatizacija". Tovrstno problematiko, ki je del nacionalne strategije, bomo naslovili tudi v okviru našega projekta. Osredotočili se bomo na pomoč pri pravočasni prepoznavi in obravnavi depresivnih motenj, kar lahko po omenjeni strategiji prepreči ali obvlada duševne težave  ter prepreči negativne vplive na posameznika in širšo okolico. Resolucija pojasnjuje upravičenost vlaganja na področju zgodnja prepoznave ter obravnave depresije pri aktivni populaciji 1:5,03 (Knapp in sod, 2011).

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev

Mobilna aplikacija bo na inovativen in sodoben način predstavljala strokovno podporo otroku, staršem in terapevtom v sferi javnega in zasebnega sektorja. Na trgu še ne obstaja tovrstna mobilna aplikacija, ki bi otroka na celosten in z doktrino podprt način peljala skozi proces soočanja in reševanja težavnih situacij v času ločitve staršev. Ugotovljeno je, da nova tehnologija lahko pozitivno vpliva predvsem na introvertirane otroke, saj z njo lažje premagujejo stike z drugimi. Poleg tega nova tehnologija lahko celo izboljša družinske odnose in krepi občutek povezanosti. Aplikacija bo s svojo vsebinsko zasnovo poskušala preprečevati oškodovanost odnosa otrok-starš, ki se izrazi skozi odtujitev in odtrganost otroka. 

Pozivamo zainteresirane študente za delo na projektih, da vključno do 21.3. 2018 izpolnijo spletno prijavnico.  

Več informacij na naslovu: projektna.pisarna@fuds.si.

 

2. PROJEKTI PO KREATIVNI POTI DO ZNANJ - Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje petih zanimivih projektov na javnem razpisu Po kreativni poti do znanj 2016/2017. Projekti so bili zasnovani interdisciplinarno in so vključevali pedagoške mentorje, delovne mentorje iz podjetij in študente iz različnih študijskih smeri. Projekti so se izvajali od februarja do konca julija 2017.

FUDŠ je izvajala naslednje projekte:

Inovativni pristopi k zagotavljanju odgovornih in pluralnih medijev v Sloveniji

Na podlagi interdisciplinarnega sodelovanja študentov in strokovnjakov se v projektu razvija produkt - Inovativna metodologija za analizo medijskih vsebin, ki vključuje prepoznavo semiotičnih elementov medijskega pisanja ter upošteva smernice sodobnega komunikacijskega razvoja, ki je korenito spremenil načine medijskega poročanja v zadnjem desetletju. Izmenjava znanj med akademskim kadrom in strokovnjaki v podjetju nadgrajuje raziskovalne pristope na področju raziskovanja medijev, študente pa spodbuja h kreativnemu mišljenju in prenosu znanja ter konkretnih zamisli v gospodarsko okolje, kar krepi tudi njihove podjetniške kompetence.

Produkt bo omogočil boljše poznavanje medijskega prostora, ki igra ključno vlogo pri ustvarjanju podob o družbenem okolju in ima velik vpliv na konstrukcijo aktualnih dogodkov. Medijska sporočila se prenašajo skozi različne komunikacijske kanale in naslavljajo posameznike tako v intimnem prostoru doma, kot tudi na javnih prostorih. Pomembno je, kaj se v medijih predstavi, na kakšen način so sporočila komunicirana (vizualno in diskurzivno) in pa tudi kaj v medijih ni zastopano. Razumevanje medijskih vsebin je za delovanje podjetja v projektu pomembno, saj se ukvarja s tržnimi raziskavami, medijske vsebine pa narekujejo način in vsebino oglaševanja.

Produkt pa bo namenjen tudi zainteresirani publiki in medijem samim, saj jim bo omogočil dosledno doseganje novinarskih in splošnih etičnih standardov zapisanih v novinarskem kodeksu ter tako pripomogel k višji kvaliteti medijskih prispevkov. Poleg tega je objektivno in transparentno prenašanje sporočil javnosti ter izmenjava mnenj, ki zahtevajo aktivnega prejemnika vsebin, tudi pogoj delovanja demokratične družbe. Metodologija bo torej usmerjena tudi v prepoznavo dejavnikov spodbujanja aktivne publike, saj predvsem medijski kanali vezani na spletno komuniciranje ne le omogočajo, ampak zahtevajo kritične prejemnike vsebin, ki soustvarjajo medijski prostor.

Razvoj spletnega osebnega psihosocialnega svetovalca

Duševne težave so prisotne v življenju velikega števila Slovencev. Marsikdaj se jih zaradi stigme ne rešuje ali pa se reševanje zaupa nestrokovnim delavcem. Zato se v praksi kaže potreba po dostopni strokovni psihosocialni pomoči. Skupina študentov ob pomoči pedagoških in delovnih mentorjev proučuje možnosti za razvoj in razvija spletno aplikacijo za nudenje psihosocialne pomoči preko spleta. Aplikacija bo omogočala enostaven dostop do strokovno zasnovanih storitev psihosocialne pomoči v primeru, ko se posameznik sooča z duševnimi težavami, ki ne bo podvržen stigmatiziranju javnosti. S tem bomo prispevali k izboljšani skrbi za duševno zdravje v širši Slovenski družbi. Spletna aplikacija predstavlja kreativno in inovativno rešitev, uporabno za širše družbeno okolje. V okviru projekta bo potekala konstantna medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz gospodarstva: pedagoški mentorji  bodo na osnovi preučitve aplikativnih potreb gospodarske družbe v sodelovanju z delovnimi mentorji in obstoječih znanstvenih spoznanj informirali strokovnjake iz gospodarstva o usmeritvah in možnostih razvoja ter skupaj s potrebami in omejitvami iz prakse oblikovali načrt razvoja, na osnovi katerega bodo vodili študente pri raziskovanju in oblikovanju inovativnih rešitev. Strokovnjak iz gospodarstva bo z gostujočo vključitvijo v pedagoški proces na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici prispeval k predstavitvi in procesu praktične uporabe znanja, ki ga študenti pridobijo na izobraževalni ustanovi, ter predstavil drugačen, tržno usmerjen način razmišljanja ter posredno vplival na sam študijski program. V projektu bodo sodelovali  študentje s področja psihosocialne pomoči in računalništva z različnih stopenj. To pomeni, da bodo študentje nižjih stopenj pridobili nasvete s strani študentov višje stopnje istega področja, ter dobili možnost sodelovanja s študenti iz drugih področij, kar je sicer v praksi stalnica.

Program ustrezne oblike pomoči v primeru prekomernega igranja računalniških iger

Prekomerno igranje računalniških iger (prek spleta, računalniške mreže, samostojno ali z več igralci), predstavlja eno izmed večjih tveganj za otroke in mladostnike v sodobni družbi. Med najbolj tvegane (z visoko stopnjo zasvojljivosti) sodijo vedno bolj priljubljene MMORG igre (ang. Massively multiplayer online role-playing games). V njih posameznik oblikuje in nadzoruje enega ali več likov, s katerimi se v fantazijskem svetu povezuje v klane, kar ga v toliko večji meri oddaljuje od realnega sveta, celotna igra pa je zasnovana na način, ki predstavlja veliko možnosti za razvoj zasvojenosti. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvedena leta 2015, je pokazala, da je 2,5 slovenskih osmošolcev zasvojenih z igranjem računalniških iger, da med tednom igra približno 78 % 11-, 13- in 15-letnikov, med vikendi pa kar 83 %, približno 3 % 13-letnikov in 4 % 15-letnikov igra igrice 7 ur na dan ali več. Ameriško psihiatrično združenje je pretirano igranje računalniških iger (ang. Internet Gaming Disorder) vključilo v zadnjo verzijo kataloga duševnih motenj (ang. DSM-V ali Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kot pogojno motnjo, ki ima negativne učinke tako na duševno kot fizično zdravje.

S projektom želimo ustrezno odgovoriti na zaznane potrebe in oblikovati celosten svetovalno terapevtski program za otroke, mladostnike in družine, ki se že soočajo z opisano problematiko.

Načrtovanje izhodišč razvojne strategije trajnostnega turizma v regiji

Turistična dejavnost v svetu in v Sloveniji je v razmahu in je hkrati četrta največja svetovna industrija. Že pred gospodarsko krizo je dosegala najvišje stopnje rasti, v zadnjih leti pa je v ponovnem zagonu. Po statističnih podatkih za Slovenijo je turistični direktni BDP v letu 2012 znašal 1.747 milijona Evrov, v letu 2014 pa 1.824 milijona Evrov, in v odstotkih znašal 4,9% celotnega Slovenskega BDP (S4, 2015). Prihodki iz potrošnje tujih turistov so neviden izvoz. Ta je v letu 2015 znašal 9,75% nevidnega izvoza in 6,06% BDP-ja. Glede na Strategijo pametne specializacije (S4, 2015) je turizem predstavljal dobrih 8% celotnega Slovenskega izvoza in 40% izvoza storitev.

Pri tem se je potrebno zavedati, da gredo obstoječi trendi v razvoju turizma stran od usmerjenost v masovni turizem (Evans, 2012) in se osredotočajo bolj v smer individualnemu turistu prilagojeno izkušnjo visokokakovostnega trajnostnega turizma, usmerjenega k zahtevnemu potrošniku, ki ga zanimajo kulturno zgodovinska dediščina in eno-gastronomska izkušnja okolja v katerem se nahaja. Glede na svetovno dogajanje, pa je izrednega pomena tudi varnost destinacije. Vse te pogoje pa Slovenija s svojo lego, ponudbo in varnostjo v celoti izpolnjuje.

V tem kontekstu je glavni namen projekta ponuditi usklajena in dodelana izhodišča za izdelavo strategij razvoja turistične dejavnosti za posamezno vključeno občino. Študentje bodo spoznali kombinacijo organizacijskega in raziskovalnega dela, okrepili bodo svoje organizacijsko-komunikacijske kompetence, občinam pa bodo ponudili realne rešitve ki bodo lahko bistveno pripomogle k strateškemu načrtovanju razvoja turistične dejavnosti, ki bo, kar je najpomembneje, predmet konsenza med različnimi deležniki v občini (pripravljavci politik, gospodarskimi družbami, nevladnimi organizacijami, civilno družbo).

Trajnostnega turizma, pa se je potrebno lotevati interdisciplinarno, trajnostni vidik namreč upošteva tako družbene, kot ekonomske in okoljske dejavnike.

Travma nekoč in danes - inovativni pristopi pri obravnavi travme

Kljub temu da v Sloveniji prepoznavamo resnost posledic travmatičnih doživetij, še vedno nimamo ustreznih, slovenskemu prostoru prirejenih diagnostičnih pripomočkov. Brez primernih diagnostičnih pripomočkov, ki omogočijo analizo in vpogled v realen obseg težav, pa ne moremo načrtovati učinkovitih programov pomoči.

V študijskih programih je travma redko sistematično obravnavana. Če že, še vedno prevladuje biomedicinski model, kjer se težave pojasnjuje s patološkimi procesi in fiziološkimi dejavniki tveganja. Pri obravnavi travm to ni dovolj, potrebno je upoštevati tudi družbene vidike, saj se v določenih okoliščinah (npr. revščina) in pri določenih dogodkih (npr. vojna), ki imajo naravo stresorjev, tveganje močno poveča. Biopsihosocialni model za razliko od medicinskega upošteva tudi kvaliteto življenja in socialne odnose.

Tak model narekuje medsektorsko povezovanje, zato projekt združuje študente s področja psihosocialne pomoči in kulturne zgodovine. Študentje psihosocialne pomoči bodo ob sodelovanju z delovnim in pedagoškim mentorjem raziskali primerne diagnostične pripomočke v tujini in jih pripravili za slovenski prostor. Študenti kulturne zgodovine bodo pod vodstvom mentorjev pregledali in analizirali kulturno zgodovinske vire, ki se nanašajo na travmo v slovenskem prostoru, izvedli intervjuje in analizirali zbrano gradivo. Na podlagi ugotovitev obeh skupin se bo oblikovalo smernice za celostno obravnavo travm.

Projekt bo omogočil prvo poglobljeno študijo pogostosti travm v Sloveniji (v sedanjem in preteklem času) ter razvoj inovativnih pripomočkov prepoznavanja travm, prirejenih za slovenski prostor. Na podlagi raziskav bodo oblikovane tudi smernice za zdravljenje travm v Sloveniji, kar predstavlja uporabno rešitev za širše družbeno okolje. 

»Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

3. Študentski inovativni projekt za družbeno korist 2016-2018 – ŠIPK

Spletno svetovanje študentom v stiskah

Študentsko obdobje mnoge mladostnike postavi pred pomembne življenjske izzive. Predvsem v času izpitnih obveznosti, je lahko zelo stresno. Marsikdaj sovpada še z iskanjem zaposlitve, vzpostavljanjem partnerskih odnosov in ustvarjanjem družine. Mladostnik v tem obdobju doživlja različne fiziološke, vedenjske in psihološke sprememb, ki jim marsikdaj ni kos. Kadar študent sam ne more več obvladovati stresa, lahko to ogroža njegovo duševno in tudi telesno zdravje. Marsikdaj se teh težav, tudi zaradi družbene stigme, ne rešuje pravočasno, kar lahko privede do dolgotrajnih negativnih posledic.

V projektu bodo študenti ob pomoči pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz raziskovalnega zavoda interdisciplinarno proučevali možnosti za razvoj in razvijali metode za zgodnje odkrivanje stresa in nudenje pomoči preko spleta. Aplikacija bo omogočala enostaven dostop do strokovno zasnovanih storitev pomoči v primerih, ko se študent sooča s stresom ali s telesnimi ali duševnimi težavami kot posledicami stresa. Aplikacija bo sprva namenjena študentom FUDŠ in UL, ki pogosto sodelujejo z raziskovalnim zavodom, kasneje pa bo uporabna tudi za druge visokošolske ustanove in univerze v regiji ter širše družbe no okolje.

Tekom projekta se bo razvilo sodelovanje, komunikacija in izmenjava znanj, izkušenj ter dobrih praks med akademskimi in raziskovalnimi ustanovami ter neposreden prenos tega znanja na študente in v prakso. Študenti bodo proučevali različne inovativne rešitve za izzive družbenega okolja v katerem se trenutno nahajajo in na takšen način osvojili nov način razmišljanja, ki bo povečal njihovo ustvarjalnost in kreativnost. Vzpostavilo se bo tudi tvorno sodelovanje med tehnično in družboslovno stroko. Študentje bodo spoznali način dela v vrhunski raziskovalni ustanovi. Vse to pa bo dobra podlaga, da kasneje lažje najdejo prvo zaposlitev, saj bodo pridobili številne kompetence potrebne za razvoj novih inovativnih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo.