Znanstveno-raziskovalno delo

Raziskovalno delo fakultete sicer poteka še v okviru petih inštitutov:

V disciplinarnem smislu se raziskovalni program Fakultete za uporabne družbene študije uvršča na področje družboslovja, vendar ob tem ni zamejen s klasičnimi disciplinarnimi delitvami. Medsebojno povezuje in nadgrajuje teoretske koncepte in metodološke pristope posamičnih družboslovnih disciplin, ob tem pa se opira tudi na druge discipline. Poleg sociologije, politologije, kulturologije in komunikologije so v raziskovalno delo vključeni tudi vidiki ekonomije in podjetništva, geografije, zgodovine, antropologije itd. FUDŠ v svojem raziskovalnem delu presega dosedanjo razpršenost in delitve znotraj posamičnih disciplin, med posamičnimi disciplinami, pa tudi med širšimi disciplinarnimi področji.

Fakulteta je vpeta v projekt MMWD (Making Migration Work for Development) od maja 2012 do oktobra 2014. Več o projektu na: www.migration4growth.eu

V okviru Fakultete je bila s koncesijo javne službe za področje raziskovalne dejavnosti ustanovljena programska skupina:

Naslov: Demokracija in razvoj
Vodja: izr. prof. dr. Matevž Tomšič
Člani: red. prof. dr. Borut Rončević, izr. prof. dr. Uroš Pinterič, prof. dr. Nikolai Genov (Freie Universitat Berlin, Nemčija), prof. dr. Umut Korkut (University College Dublin, Irska).
Težišče in tematski sklop: Raziskovanje razvojne dinamike sodobnih družb (s poudarkom na slovenski), pri čemer bo raziskovanje vključuje tako teoretsko tematizacijo obravnavanih fenomenov kakor tudi njihovo empirično analizo.
Trajanje: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011

V okviru fakultete so bili uspešno zaključeni tudi štirje ciljni raziskovalni projekti, tako imenovani CRP-i:

Naslov: Model informacijskega sistema za slovenske visokošolske institucije
Vodja: dr. Dušan Caf
Člani: asist. dr. Matej Mertik; izr. prof. dr. Boris Bukovec; doc. dr. Blaž Rodič; izr. prof. dr. Matej Makarovič
Težišče in tematski sklop: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta. Izboljšanje kakovosti izobraževanja za večjo ustvarjalnost in inovativnost.
Trajanje: 1. 9. 2008 - 31. 5. 2009

Naslov: Jedrski objekti in družbena sprejemljivost: h konsenzu o trajnostnem razvoju v skupnosti
Vodja: izr. prof. dr. Matej Makarovič
Člani: izr. prof. dr. Matevž Tomšič; red. prof. dr. Borut Rončević; asist. Urša Lamut; asist. Tamara Besednjak Valič, mag.
Težišče in tematski sklop: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
Trajanje: 1. 9. 2008 - 31. 8. 2010

Naslov: Regionalizacija in slovenski izobraževalni sistem - družbeni in upravni vidiki
Vodja: izr. prof. dr. Matevž Tomšič
Člani: izr. prof. dr. Matej Makarovič; red. prof. dr. Borut Rončević; izr. prof. dr. Uroš Pinterič, asist. Urša Lamut, asist. Lea Prijon,  Alenka Pandiloska Jurak
Težišče in tematski sklop: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta. Izboljšanje kakovosti izobraževanja za večjo ustvarjalnost in inovativnost.
Trajanje: 1. 9. 2008 - 31. 8. 2010

Naslov: Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti občine
Vodja: izr. prof. dr. Uroš Pinterič
Člani: izr. prof. dr. Mirna Macur; red. prof. dr. Borut Rončević; izr. prof. dr. Matevž Tomšič; asist. Urša Lamut; Alenka Pandiloska Jurak
Težišče in tematski sklop: Učinkovita in cenejša država. Javna uprava - Razvoj sistema učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja.
Trajanje: 1. 9. 2008 - 31. 8. 2010